Đề thi thử đại học môn Hóa đề số 1

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 836

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chất hữu cơ X mạch hở, có đồng phân cis-trans có công thức phân tử C4H8O , X làm mất màu dung dịch Br2 và tác dụng với Na giải phóng khí H2 . Công thức phân tử của X là  

Câu 2: Có 3 chất lòng không màu đựng trong các lọ mất nhãn: ancol etylic, phenol, axit fomic. Để nhận biết 3 chất lỏng trên có thể dùng thuốc thử là

Câu 3: X là este tạo bởi α-amini axit Y (chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 ) với ancol đơn chức Z. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 200ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch thu được là 13,7 gam chất rắn và 4,6 gam ancol Z. Vậy công thức của Z là  

Câu 4: Axit dicacboxylic có mạch cacbon phân nhánh và thành phần nguyên tố: %C=45,46%; %H=6,06%; %O=48,49%. Công thức cấu tạo của axit này là  

Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a)  Nung NH4NO3 rắn. (b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 (đặc). (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3 (d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. (e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4  (g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3  (h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng) (i) Cho Na2SO3  vào dung dịch H2SO4  (dư), đun nóng. Số thí nghiệm sinh ra chất khí là  

Câu 6: Hòa tan 25 gam muối CuSO4 .5H2O  vào nước được 500ml dung dịch. Cho dần mạt sắt vào 50ml dung dịch trên, khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?  

Câu 7: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa 1 chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là  

Câu 8: Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 300ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 gam chất rắn và 448 ml khí (dktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (kdtc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là    

Câu 9: Để loại các khí: SO2 , NO2, HF trong khí thải công nghiệp, người ta thường dẫn khí thải đi qua dung dịch  

Câu 10: Cho khí CO (dư) đi qua ống sứ đựng hỗn hợp X gồm: Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO nung nóng thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kỹ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra là hoàn toàn. Phần không tan Z là  

Câu 11: Từ các chất riêng biệt: CuSO4, CaCO3, FeS để điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe thì số Phương trình phản ứng tối thiểu phải thực hiện là (các điều kiện khác có đủ)  

Câu 12: Cho butan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C4H8 , C4H6 , C4H10 , H2 . Tỉ khối của X so với butan là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom tối đa phản ứng là  

Câu 13: Điện phân hoàn toàn 200ml dung dịch chứa hai muối Cu(NO3)2 xM và AgNO3 yM với cường độ dòng điện 0,804A, thời gian điện phân là 2 giờ, người ta thấy khối lượng catot tăng thêm 3,44 gam. Giá trị của x, y lần lượt là  

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO2 và z mol H2O (với z=y-x). Cho x mol E tác dụng với NaHCO3 (dư) thu được y mol CO2. Tên của E là  

Câu 15: Cho 14 gam bột Fe vào 400ml dung dịch X gồm: AgNO3 0,5M và Cu(NO3)2  xM. Khuấy nhẹ cho tới khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 30,4 gam chất rắn Z. Giá trị của x là

Câu 16: Có 3 mẫu hợp kim: Fe-Al, K-Na, Ag-Mg. Hóa chất có thể dùng để phân biệt 3 mẫu hợp kim trên là    

Câu 17: Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 . Phương pháp hóa học đơn giản để loại tạp chất là  

Câu 18: Có hiện tượng gì xảy ra khi sục khi SO2 vào dung dịch C6H5ONa?

Câu 19: Cho các dung dịch sau: HCl, FeCl3  , NaOH, NaHSO4  , CH3COOH, Na2CO3. Dung dịch etylamin có thể tác dụng được với bao nhiêu chất ở trên  

Câu 20: Ứng dụng nào sau đây không phải của este?

Câu 21: Sự phá hủy của kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của môi trường xung quanh được gọi là

Câu 22: Cho 4,48 lít khí CO2  (đktc) hấp thụ hết vào 500ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là  

Câu 23: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là  

Câu 24: Tiến hành các thí nghiệm sau: 1. Sục khí CO2 dư vào dung dịch natri aluminat. 2. Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3. 3. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl loãng vào dung dịch natri aluminat. Những thí nghiệm có hiện tượng giống hệt nhau là  

Câu 25: Cho m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2  0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO43 0,1M thu được kết tủa Y. Để lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m bằng  

Câu 26: Cho sơ đồ sau: Ca → X → Y → Z → T → Ca. Thứ tự các chất X, Y, Z, T có thể là

Câu 27: Hỗn hợp X gồm axit fomic và axit axetic (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam ancol etylic (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là  

Câu 28: Este X có công thức phân tử C7H12O4 , khi cho 16 gam X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 4% thì thu được một ancol và 17,8 gam hỗn hợp hai muối. Công thức cấu tạo của X là  

Câu 29: Đun m gam một ancol X với H2SO4  đặc  ở 170oC  được 1 olefin. Cho m gam X qua bình đựng CuO dư, nung nóng (H=100%) thấy khối lượng chất rắn giảm 0,4 gam và hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối hơi đối với H2 là 15,5. Giá trị của m là  

Câu 30: Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai dipeptit thu được 63,6 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacbonyl trong phân tử). Nếu cho \dpi{100} \frac{1}{10} hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch thì lượng muối khan thu được là  

Câu 31: Nhận định nào không đúng về cách làm mềm nước cứng?

Câu 32: Cho các cặp chất: (1) CH3COOH và C2H5CHO;  (2)  C6H5OH và CH3COOH; (3) C6H5OH và (CH3CO)2O;  (4) CH3COOH và C2H5OH;  (5) CH3COOH  và \dpi{100} CH\equiv CH;  (6) C6H5COOH và C2H5OH . Những cặp chất tham gia với phản ứng este hóa là

Câu 33: Chất hữu cơ X mạch hở có dạng H2N-R-COOR’ (R, R’ là các gốc hidrocacbon), phần trăm khối lượng nito trong X là 15,73%. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn bộ lượng ancol sinh ra cho tác dụng hết với CuO (đun nóng) được andehit Y (ancol chỉ bị oxi hóa thành andehit). Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3  thu được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là  

Câu 34: Phản ứng của glucozo với chất nào sau đây có thể chứng minh glucozo có tính oxi hóa?

Câu 35: Một hỗn hợp X gồm 2 amin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng amin no đơn chức. Lấy 32,1 g hỗn hợp cho vào 250ml dung dịch FeCl3 (có dư) thu được một kết tủa có khối lượng bằng khối lượng hỗn hợp trên. Loại bỏ kết tủa rồi thêm từ từ dung dịch  AgNO3 vào cho đến khi phản ứng kết thúc thì phải dùng 1,5 lít AgNO3 1M. Nồng độ ban đầu của FeCl3  là  

Câu 36: Lên men m gam glucozo có hiệu suất 90%. Lượng CO sinh ra được hấp thụ vào dung dịch  Ca(OH)2 thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Giá trị của m là  

Câu 37: Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+; 0,25 mol \dpi{100} NH_{4}^{+} và 0,3 mol Cl- . Cho 270ml dung dịch Ba(OH)2   0,2M vào và đun nóng nhẹ (giả sử H2O bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch X và dung dịch Ba(OH)2    sau quá trình phản ứng giảm đi là

Câu 38: Saccarozo có thể tác dụng được với chất nào sau đây: (1) H2/Ni, to ; (2) Cu(OH)2 ; (3) AgNO3 / NH3 (4) CH3COOH/ H2SO4 đặc ; (5) CH3OH/ HCl  

Câu 39: Có các chất: phenyl clorua, axetilen, propin, but-2-in, andehit axetic, glucozo, saccarozo, propyl fomat. Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 tạo thành kết tủa là  

Câu 40: Chia hỗn hợp gồm glucozo và mantozo thành hai phần bằng nhau: Phần 1: Hòa tan hoàn toàn vào nước rồi lấy dung dịch cho tác dụng với AgNO3 / NH3 dư được 0,02 mol Ag. Phần 2: Đun với dung dịch H2SO4 loãng. Hỗn hợp sau phản ứng được trung hòa bởi dung dịch NaOH, sau đó cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 / NH3  được 0,03 mol Ag. Số mol glucozo và mantozo ban đầu  lần lượt là  

Câu 41: Nhúng một thành Al vào dung dịch chứa 0,03 mol CuSO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn lấy thanh Al ra khỏi dung dịch. Nhận xét nào sau đây không đúng?  

Câu 42: Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazo của amin?

Câu 43: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng thì số phàn ứng ô xi hóa khử xảy ra là  

Câu 44: Để tách riêng hỗn hợp khí CH4 và CH3NH2 có thể dùng dung dịch nào dưới đây?

Câu 45: Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, cô cạn dung dịch được 31,68 gam hỗn hợp muối. Nếu cho 3 amin trên trộn theo tỉ lệ mol 1:10:5 và thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là  

Câu 46: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3 thu được V lít (dktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là  

Câu 47: Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200ml dung dịch HNO3  loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được 2,24 lít khí NO duy nhất (dktc), dung dịch Y và còn lại 1,46 gam kim loại. Khối lượng muối trong Y và nồng độ mol của dung dịch HNO3 là  

Câu 48: Bộ thuốc thử nào sau đây không thể phân biệt được các dung dịch mất nhãn sau: C2H5NH2 , C6H5NH2, glucozo, glixerol?  

Câu 49: Trộn 0,54 gam bột Al với bột CuO và Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí. Hòa tan hỗn hợp thu được vào dung dịch HNO3 dư thì được hỗn hợp khí gồm NO và NO2 với tỉ lệ mol tương ứng là 1:3. Thể tích 2 khí thu được ở dktc là  

Câu 50:   Chất X (chứa C, H, O, N) có thành phần % các nguyên tố C, H, O lần lượt là 40,45%, 7,86%, 35,96%. X tác dụng với NaOH và HCl. X có nguồn gốc từ thiên nhiên và Mx <100. Công thức cấu tạo thu gọn của X là  

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 vu 48 50 96% 6.58
2 Nguyễn Thành Tâm 47 50 94% 6.45
3 Vũ Trung Hiếu 46 50 92% 45.7
4 Võ Hoàng Hùng 46 50 92% 46.97
5 Sakura Pham 46 50 92% 84.58
6 Hoàng Phạm 46 50 92% 33.57
7 San San 44 50 88% 3.53
8 Lê Trang 44 50 88% 73.9
9 Hoàng Văn Thiện 44 50 88% 10.85
10 chinchu 44 50 88% 91.47
11 Nguyen Le Duc Minh 44 50 88% 90.08
12 nunanunong 43 50 86% 28.47
13 Phạm Toàn 43 50 86% 88.95
14 pham tuong vi 43 50 86% 105.95
15 tran van lac 43 50 86% 86.07
16 Hang Grace 43 50 86% 3.52
17 đào toàn 42 50 84% 82.38
18 Quỳnh Mai 42 50 84% 54.03
19 Nguyễn Thị Huế 42 50 84% 68.37
20 Lê Thanh 42 50 84% 53.83
21 Nguyễn Thị Thu Hà 42 50 84% 89.33
22 Trần Thị Hòa 42 50 84% 55.23
23 trần đoan trang 41 50 82% 61.38
24 Le Trinh Truong 40 48 83% 37.52
25 pham thi thhom 40 49 82% 62.67
26 Ura Hara 40 50 80% 55.58
27 Kudo Shinichi 40 50 80% 64.58
28 Thanh Bằng Khúc 40 50 80% 49.43
29 Ton Lon 40 50 80% 69.1
30 Nấm Kute 40 50 80% 3.22
31 lại hoàng thân 38 44 86% 50.98
32 Đinh Thị Thu Trang 40 50 80% 79.15
33 Koo Ngọc 39 49 80% 90.4
34 nguyễn đức linh 39 50 78% 77.58
35 Quế Lee 39 50 78% 66.15
36 nguyenducminh 39 50 78% 54.35
37 QUYNH 38 49 78% 74.57
38 Vivy Trần 38 50 76% 54.93
39 Jerry Truyen 38 50 76% 65.85
40 Hương Trà 38 50 76% 83.68
41 hoang hung 38 50 76% 7.93
42 Lê Minh Ngọc 38 50 76% 80.17
43 Lê Đức Anh 38 50 76% 90.3
44 nguyen duc anh 37 48 77% 90.27
45 dungdiudang 37 50 74% 71.45
46 Trần Ngọc Cường 37 50 74% 70.92
47 Lê Đức Anh 36 48 75% 92.32
48 Phạm Việt Nam 36 48 75% 52.65
49 Tho Phan 34 44 77% 90.97
50 bùi thành trung 36 50 72% 48.62
51 Châu Chúm Chím 36 50 72% 88.2
52 Minh Duc Trinh 36 50 72% 78.27
53 TIÊNTRẦN 35 48 73% 51.95
54 Hường Kùn 35 49 71% 90.18
55 ntgiang487@gmail.com 34 49 69% 13.7
56 Hoàng Hiệp 34 50 68% 28.17
57 nguyen phi can 27 29 93% 33.58
58 le tien linh 32 46 70% 65.02
59 Tiến Hiệp Đinh 33 50 66% 4.85
60 Ngô Hoàng Anh Đức 33 50 66% 90.05
61 vi văn thanh tuyền 33 50 66% 69.2
62 Ghi Ghi Đinh 33 50 66% 89.58
63 Kasinlo Nguyễn Như Thông 33 50 66% 36.57
64 Tuấn Nguyễn 33 50 66% 73.13
65 Đào Phương 33 50 66% 9.9
66 Pro Chang Ngoc 33 50 66% 20.42
67 Nguyễn Mạnh Cường 30 42 71% 90.37
68 Trịnh Xuyến Chi 31 46 67% 90.1
69 Ngo Quyen 32 50 64% 90.08
70 Langle Mottinhyeu 32 50 64% 5.12
71 lephuong 32 50 64% 86.23
72 phuongnguyen 32 50 64% 82.87
73 Tuyen Le 32 50 64% 62.35
74 Thiên Thần Nhỏ 32 50 64% 56.92
75 Vu Kim Anh 30 46 65% 38.08
76 nguyenducminh 30 47 64% 59.52
77 Đi Đến Ước Mơ 31 50 62% 88.43
78 Nguyễn Văn Lộc 31 50 62% 75.8
79 Nguyễn Duy Thắng 31 50 62% 42.72
80 Hoàng Nghĩa 31 50 62% 42.13
81 ho thi kim linh 29 44 66% 91
82 Trần Thị Cẩm Nhung 31 50 62% 29.67
83 nguyễn văn thông 30 49 61% 90.08
84 Thanh Truc Pham 30 50 60% 48.58
85 Chúa Yêu 28 45 62% 56.2
86 Tuyet Yeu Thuong 24 33 73% 35.27
87 Nguyễn Đức Quang 29 49 59% 46.42
88 Hồ Nguyên 25 37 68% 90.17
89 Tiểu Tử 29 50 58% 80.42
90 Trần Kim Ngọc 29 50 58% 90.03
91 trần ngọc tình 23 33 70% 17.9
92 Nguyen Bao 28 49 57% 90.08
93 pham thi kim chi 28 50 56% 81.95
94 nguyễn thị thùy chi 28 50 56% 82.92
95 Võ Lâm Hoàng Vũ 19 23 83% 13.08
96 boy ngeo co don 24 38 63% 90.02
97 Tran Phuong Thanh 28 50 56% 74.83
98 BaoHiem Loc 28 50 56% 34.3
99 PHAN HOANG TAM 28 50 56% 87.95
100 nguyen cong dat 28 50 56% 3.18
101 vu dunh 21 30 70% 90.15
102 Linh Nguyễn 17 18 94% 11.08
103 Võ Đăng Khoa 19 25 76% 90.07
104 hoanvu 18 22 82% 12
105 vuonghien 27 49 55% 88.73
106 nguyen phuong duyen 27 50 54% 89.4
107 Bin Hót 27 50 54% 62.58
108 thanhvan 25 45 56% 5.8
109 kiên chí linh 26 50 52% 8.15
110 dương thu hằng 20 32 63% 31.05
111 Vnt Thắng 15 18 83% 22.55
112 DUONGCONGSI 18 27 67% 23.05
113 Nguyễn Hải Quân 25 50 50% 80.57
114 Hường Phạm 13 14 93% 19
115 Ha Pham 25 50 50% 73.62
116 Dương Phương 24 47 51% 17.18
117 Virgo Ltx 25 50 50% 73.5
118 Isaac Vuong 25 50 50% 35.88
119 nguyen van a 13 16 81% 15.25
120 Đạt Đại Nhân 24 49 49% 78.52
121 t31.hvan 24 49 49% 88.48
122 Lại Thị Hải Yến 24 50 48% 7.47
123 Hau Tran Dinh 12 14 86% 19.45
124 cao cự nguyên 24 50 48% 88.75
125 Rubby Tuyền 24 50 48% 9.5
126 Mèo Lười 16 26 62% 30.88
127 tranhoangtrong 24 50 48% 8.05
128 lê anh vũ 11 12 92% 65.73
129 tran xuan bach 15 24 63% 38.42
130 lê văn lộc 18 33 55% 20.18
131 Con Vịt Ngu Ngốc 21 43 49% 30.38
132 Nguyễn Bầu 23 50 46% 45.22
133 Không Biết 23 50 46% 79.38
134 Đỗ Hoà 15 26 58% 60.3
135 TRẦN MINH TUẤN 23 50 46% 69.63
136 Hồ Đăng Trọng Nhân 18 35 51% 3.93
137 nguyễn ngọc thiết 23 50 46% 54.38
138 San San 23 50 46% 48.4
139 Bach Nguyen 21 45 47% 83.17
140 Hoang Phuc Dang 22 48 46% 23.53
141 Bim Bim Ngot 22 49 45% 55.37
142 Hòa Hồ 13 22 59% 20.2
143 Đăng Ntq 15 28 54% 46.73
144 Tuy Nguyen 9 10 90% 17.55
145 chuong gio 13 22 59% 13.37
146 vn plut 22 50 44% 50.07
147 Minh Thuc Nguyen 17 35 49% 21.72
148 leducmanh 22 50 44% 24.3
149 Nho Hồ 22 50 44% 31.98
150 Ngọc Anh Trịnh 8 9 89% 23.03
151 nguyễn tất thành 16 33 48% 41.82
152 nguyen van tinh 20 45 44% 49.33
153 Huy Hoang 8 9 89% 18.28
154 Ngô Nam Sinh 8 9 89% 8.58
155 Đỗ Văn Mạnh 8 11 73% 2.52
156 Đinh Thị Hồi 17 38 45% 10.63
157 Chong Gió 21 50 42% 80.33
158 Nguyễn Minh Nhật 21 50 42% 60.15
159 PhAn TùNg 21 50 42% 14.57
160 nhi 20 47 43% 7.65
161 nguyen chi toan 21 50 42% 7.85
162 dinh huy 21 50 42% 30.78
163 Đai Bang Xanh 21 50 42% 63.48
164 Chuong Ngo 9 14 64% 34.3
165 Zed Lôi Kiếm 8 12 67% 53.18
166 nguyen huong 12 24 50% 74.75
167 Duy Phương 9 15 60% 30.23
168 Thế Thân Thiện 8 12 67% 9.43
169 Hoang Minh 7 9 78% 7.3
170 Trái Tim Cô Đơn 11 22 50% 74.58
171 Toàn Huỳnh 6 7 86% 93.87
172 Hòa Thị Hoa 7 10 70% 1.78
173 Lê Anh Đức 20 49 41% 67.12
174 Lê Thạch Bảo 12 25 48% 58.87
175 Phan Trường 11 22 50% 28.63
176 Phạm Ðạt 7 11 64% 9.82
177 Nhi Yến 14 32 44% 14.45
178 Nguyễn thị lan 7 11 64% 13.15
179 Trần Thư 10 20 50% 48.47
180 Lê Văn Dũng 20 50 40% 28.7
181 Đoàn Thị Thu Thảo 20 50 40% 67.48
182 Mua Phun Mua Đong 7 11 64% 90.37
183 Ếch Cốm Ếch Cốm 20 50 40% 18.4
184 Vủ Minh Hải 8 14 57% 26.33
185 Sao Băng Lạnh Giá 20 50 40% 18.38
186 tran van chien 20 50 40% 15.02
187 nguyen canh tuan 13 30 43% 90.1
188 Đức DAra 5 6 83% 5.3
189 Trong Nhan 6 9 67% 17.17
190 Đỗ Việt Dũng 5 6 83% 3.68
191 Cường Mice 7 13 54% 23.68
192 TRẦN THỊ LY NA 5 7 71% 4.42
193 nguyen ngoc 5 8 63% 11.18
194 tran ngan 18 47 38% 14.95
195 Hữu Nguyễn 19 50 38% 39.22
196 Vuong Tieu Long 14 35 40% 36.37
197 Lê Công Nguyễn 19 50 38% 11.73
198 ]v[r.T 19 50 38% 46.43
199 trần thị vân 9 20 45% 15.67
200 Trần Thị Mỹ Linh 4 5 80% 6.57
201 Hoai Tut Huynh 7 14 50% 4.73
202 Thanh Huy KT 19 50 38% 8.2
203 Péz Tàu 6 12 50% 13.13
204 Chíp Còi 5 10 50% 15.43
205 Nguyễn Ngọc 18 49 37% 2.72
206 Hoàng Minh 8 19 42% 20.98
207 Shiho Han 18 49 37% 25.47
208 Luna Phan 3 4 75% 94.27
209 Mi Young 7 16 44% 36.4
210 Dang Huy Mai Tran 4 7 57% 10.05
211 trieu tu long 5 10 50% 32.53
212 Nguyễn Thăng 5 10 50% 33.42
213 nguyennhuthoa 4 7 57% 13.22
214 Nguyễn Dũng 4 7 57% 17.22
215 Lity Yến 6 14 43% 1.15
216 Tieu Hunter 18 50 36% 6.08
217 Nguyen Van Dan 3 5 60% 3.57
218 Hoanghieu Vu 4 8 50% 86.52
219 cao thị tuyết mai 3 5 60% 8.3
220 Nguyễn Minh Sơn 18 50 36% 42.43
221 Nhok Nhi Nhanh 2 2 100% 113.4
222 Thanh Kim 18 50 36% 17.45
223 thanh nguyen 2 2 100% 0.22
224 nguyen thi hoa 18 50 36% 4.93
225 Quang Huy 2 2 100% 1.73
226 Khang Phạm 18 50 36% 54.52
227 Miko Desu 18 50 36% 5.2
228 Nguyen Thanh Cong 5 11 45% 10.3
229 Anh Thư 11 29 38% 54.28
230 Hằng Moon 4 8 50% 7.63
231 Thành Đặng 18 50 36% 23.55
232 nguyễn phương thảo 17 48 35% 19.98
233 Vũ Ngọc Anh 3 6 50% 13.5
234 Chân Hơi Ngắn 2 3 67% 2.03
235 hoang van hai 3 6 50% 14.47
236 phamtan 9 24 38% 13.55
237 Phan trung huy 2 3 67% 0.65
238 nguyen duc phong 2 3 67% 3.58
239 HOÁ HỌC 2 3 67% 1.43
240 Hoa Súng Trắng 17 49 35% 90.13
241 nguyễn thị mỹ lệ 6 16 38% 2.03
242 Đức Long 4 10 40% 37.15
243 nguyen van khong 2 4 50% 0.57
244 duc anh 2 4 50% 14.1
245 vũ thị hương 2 4 50% 7.42
246 Lalala 1 1 100% 0.28
247 Thoại Amadam 1 1 100% 1.95
248 Ryo Ken 17 49 35% 17.3
249 Dung Phuong 1 1 100% 1.28
250 phạm quốc tài 4 10 40% 0.83
251 Thanh Lazy 2 4 50% 6.38
252 Tuân Anh 1 1 100% 8.38
253 tran van tuan 4 11 36% 37.82
254 Nguyễn Dũng 1 2 50% 0.82
255 Linh Chi 17 50 34% 58.4
256 Nguyễn Lê Thành Đạt 17 50 34% 0.97
257 Minh Thế 1 2 50% 2.72
258 Trần Thị Bích Phượng 5 14 36% 29.27
259 Đàm Thuyết Hòa 2 5 40% 11.3
260 lê hữu tài 4 11 36% 7.48
261 Thùy Trang 17 50 34% 1.97
262 Tuệ Nguyễn Văn 17 50 34% 29.45
263 Huy Ngô 17 50 34% 3.08
264 TranHoangLong 1 2 50% 1.32
265 pham 2 5 40% 6.35
266 Ngan Lai 17 50 34% 7.58
267 Quỳnh Nga Lương 17 50 34% 89.63
268 Tuan Dinh 3 8 38% 13.72
269 Ke Dao Tau 1 2 50% 8.92
270 Longsmc Tang 17 50 34% 20.7
271 Cu Hjm 2 5 40% 4
272 Nguyen van huy 4 11 36% 2.93
273 le huy 1 2 50% 4.58
274 LƯƠNG THỊ CÂM RTUS 16 47 34% 2.92
275 phan Ngọc Ánh 0 0 0% 1.02
276 Siêu Nhân Quang 0 0 0% 0.12
277 Hoàng Hải 0 0 0% 0.13
278 Hoàng Hải 0 0 0% 0.18
279 Phạm Thị Thu Hiền 0 0 0% 0.45
280 huỳnh thành luân 8 24 33% 30.33
281 phan ngọc Ánh 0 0 0% 6.13
282 Hạnh Phúc Ảo 5 15 33% 35.93
283 nguyễn quỳnh anh 0 0 0% 0.35
284 KuBin Hoang 0 0 0% 0.25
285 Ti Ngốx 6 18 33% 36.85
286 Nhật Thành 0 0 0% 0.45
287 tranthimai 0 0 0% 0.12
288 lê thị thùy linh 16 49 33% 2.2
289 Xiao Aries 16 49 33% 6.63
290 Khanh Vu 10 31 32% 40.48
291 Thanh Nguyen 0 1 0% 0.77
292 Hồng Sơn Tạ 0 1 0% 0.75
293 Hoang Rapper 15 46 33% 19.23
294 Thanhf Nv 0 1 0% 0.7
295 nguyen tu duong 1 4 25% 17.17
296 Nhok Kelvin 16 49 33% 8.4
297 Toàn P-Klaz 0 1 0% 0.27
298 hiep 0 1 0% 0.47
299 Nhung Nguyen 8 25 32% 6.4
300 vu quynh phuong 0 2 0% 2.68
301 Sợ Anh 14 44 32% 8.72
302 Đặng Duy Khánh 1 5 20% 0.9
303 Nguyễn Phương Ngọc 1 5 20% 0.4
304 Đẹp Trai Ai 16 50 32% 4.02
305 Đỗ Thắng Dũng 16 50 32% 17.42
306 Ha Na 16 50 32% 47.2
307 ho minh tr 0 2 0% 0.93
308 Trung Dūng 16 50 32% 8.78
309 Phạm Thị Bích Thủy 0 2 0% 5.77
310 Nhokpro Pk 4 14 29% 7.87
311 du 0 3 0% 12.13
312 phạm thế khoa 14 45 31% 11.55
313 phan thị thanh trúc 15 48 31% 21.48
314 Nhựt Phạm 2 10 20% 1.12
315 phan sy nguyen 5 19 26% 2.08
316 vana 1 8 13% 4.98
317 lan anh 15 50 30% 10.78
318 Pe Gloria 15 50 30% 1.87
319 Tư Đía 15 50 30% 22.35
320 Mỹ Thịnh 14 48 29% 23.63
321 Nguyễn Tuấn Vũ 14 48 29% 75.4
322 Hằng Thanh 14 48 29% 40.85
323 Long Hack 1 9 11% 18.55
324 Bach Codon 13 45 29% 3.55
325 Đôll Hư 14 49 29% 26.13
326 Tình Yêu Vô Giá 14 49 29% 5.32
327 cao văn việt 14 49 29% 4.8
328 Luis Linh 14 50 28% 39.08
329 trần thị ngọc trâm 14 50 28% 2.38
330 Bảo Bamboo 4 20 20% 0.48
331 Thanh Thao Nguyen 14 50 28% 15.05
332 Nguyen Mau Bao Nhat 14 50 28% 15.48
333 ❤ I Love You ❥ ツ 14 50 28% 26.2
334 nguyen chau 14 50 28% 34.7
335 vo thanh dang 14 50 28% 6.93
336 Huong Giang 14 50 28% 53.98
337 Như Ngọc 14 50 28% 88.48
338 lethithudung 14 50 28% 4.63
339 Trịnh Thủy 14 50 28% 22.58
340 Nước Mắt Trong Tim 14 50 28% 42.72
341 Quỳnh Nguyễn 14 50 28% 2.32
342 Trần Hải 14 50 28% 3.25
343 Trương Thanh Nhã 14 50 28% 2.1
344 EA Tuấn Sơn 14 50 28% 5.62
345 Khánh Sỹ 14 50 28% 9.33
346 Bac Hanh 13 48 27% 55.73
347 nguyễn trọng hải 13 49 27% 3.53
348 Pgs Hien Do 13 49 27% 6.75
349 Gửi Cho Anh 13 49 27% 56.27
350 Nguyen Tien Thuc 13 50 26% 1.73
351 nguyễn văn lực 13 50 26% 10.25
352 dadada 13 50 26% 14.53
353 Đăng Nguyễn 13 50 26% 0.62
354 thanglq 13 50 26% 0.85
355 Minh Tranthien 13 50 26% 3
356 Trần Hạnh 12 49 24% 4.1
357 Vinh Long Nguyen 12 49 24% 5
358 Thu Thao 12 50 24% 1.23
359 nguyễn thị mỹ tiên 12 50 24% 7.73
360 Hoàng Thị Thu Huệ 6 33 18% 2.02
361 Kim Thị Thanh Tâm 11 49 22% 6.63
362 nguyenvanmanh 11 50 22% 16.83
363 Ongngoai Xitrum 11 50 22% 14.27
364 phung anh tu 10 49 20% 17.3
365 Tí Quậy 10 50 20% 1.25
366 Dung Kim 8 48 17% 2.27
367 hoang nhu y 7 50 14% 1.03
368 Học mãi 6 50 12% 4.55

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12