Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 9

Đề thi online Môn Hóa lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Tính chất hóa học của oxit - Phân loại oxit

2.

BTVN - Tính chất hóa học của kim loại

3.

BTVN - Tính chất hóa học chung của phi kim

4.

BTVN - Khái quát về hóa học hữu cơ, cách viết công thức cấu tạo

5.

BTVN - Lý thuyết về rượu etylic

6.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 9 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 9 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 9 - Sở GD&ĐT Đồng Nai năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 9 - Phòng GD&ĐT Châu Thành năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 9 - Sở GD&ĐT Thành phố Đà Nẵng năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 9 - Sở GD&ĐT Thành phố Đà Lạt năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

30.

BTVN - Lý thuyết về oxit

31.

BTVN - Phương pháp bảo toàn khối lượng

32.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Sư Phạm Hà Nội năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

35.

BTVN - Bài tập xác định công thức phân tử của oxit, bazơ, muối

36.

BTVN - Lý thuyết chung về kim loại

37.

BTVN - Bài tập kim loại tác dụng với nước

38.

BTVN - Khái quát về ankan, anken, ankađien, hiđrocacbon thơm

39.

BTVN - Lý thuyết chung về ancol

40.

BTVN - Lý thuyết chung về phi kim. Bảng tuần hoàn hóa học

41.

BTVN - Lý thuyết chung về hóa học hữu cơ

Xem thêm

[S1] - Thầy Chất - Hóa Học 9 năm 2022

1. Các loại hợp chất vô cơ

Số đề thi: 21 Đã phát hành

2. Kim loại

Số đề thi: 11 Đã phát hành

5. Hiđrocacbon - Nhiên liệu

Số đề thi: 10 Đã phát hành

8. Dẫn xuất hiđrocacbon - Polime

Số đề thi: 14 Đã phát hành

[S2] - Thầy Chất - Luyện thi vào 10 môn Hóa học năm 2022

1. Các loại hợp chất vô cơ

Số đề thi: 12 Đã phát hành

2. Kim loại

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Phi kim

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Hóa học hữu cơ

Số đề thi: 13 Đang phát hành... loading

[S2+] - Thầy Chất - Luyện thi vào 10 chuyên Hóa năm 2022

1.

BTVN - Phương pháp bảo toàn khối lượng

2.

BTVN - Phương pháp tăng giảm khối lượng

3.

BTVN - Phương pháp sử dụng chất tương đương (công thức trung bình)

4.

BTVN - Phương pháp biện luận

5.

BTVN - Phương pháp sơ đồ đường chéo

6.

BTVN - Phương pháp bảo toàn e - cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp bảo toàn e

7.

BTVN - Phương pháp bảo toàn nguyên tố

8.

BTVN - Phương pháp quy đổi

9.

BTVN - Tổng hợp các phương pháp giải bài tập hóa học

10.

BTVN - Bài tập về số hạt

11.

BTVN - Bài tập về tính khối lượng riêng và bán kính nguyên tử

12.

BTVN - Bài tập về độ tan

13.

BTVN - Bài tập nồng độ dung dịch

14.

BTVN - Bài tập xác định công thức phân tử của oxit, bazơ, muối

15.

BTVN - Bài tập oxit axit (CO2, SO2, P2O5) tác dụng với dung dịch bazơ

16.

BTVN - Bài tập về đồ thị CO2, SO2, P2O5 tác dụng với dung dịch bazơ

17.

BTVN - Bài tập về muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm (tiết 1)

18.

BTVN - Bài tập về muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm (tiết 2) - dạng đồ thị

19.

BTVN - Bài tập về HCl, H2SO4 loãng

20.

BTVN - Bài tập về H2SO4 đặc, HNO3

21.

BTVN - Bài tập kim loại tác dụng với nước

22.

BTVN - Bài tập về kim loại tác dụng với axit không có tính oxi hóa mạnh

23.

BTVN - Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4, HNO3 (tiết 1)

24.

BTVN - Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4, HNO3 (tiết 2)

25.

BTVN - Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối (tiết 1)

26.

BTVN - Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối (tiết 2)

27.

BTVN - Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối (tiết 3)

28.

BTVN - Nhận biết các chất không giới hạn thuốc thử

29.

BTVN - Nhận biết các chất giới hạn thuốc thử

30.

BTVN - Bài tập tách chất (tiết 1)

31.

BTVN - Bài tập tách chất (tiết 2)

32.

BTVN - Sơ đồ chuyển hóa - chuỗi phản ứng (tiết 1)

33.

BTVN - Sơ đồ chuyển hóa - chuỗi phản ứng (tiết 2)

34.

BTVN - Khái quát về ankan, anken, ankađien, hiđrocacbon thơm

35.

BTVN - Bài tập về phản ứng thế của hiđrocacbon

36.

BTVN - Bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon

37.

BTVN - Bài tập về phản ứng đốt cháy của hiđrocacbon

38.

BTVN - Bài tập tổng hợp

39.

BTVN - Lý thuyết chung về ancol

40.

BTVN - Bài tập ancol phản ứng với kim loại kiềm

41.

BTVN - Bài tập đốt cháy ancol

42.

BTVN - Lý thuyết chung về axit cacboxylic

43.

BTVN - Bài tập về axit (tiết 1)

44.

BTVN - Bài tập về axit (tiết 2)

45.

BTVN - Lý thuyết chung về este

46.

BTVN - Bài tập về phản ứng thủy phân este

47.

BTVN - Bài tập về phản ứng đốt cháy este

48.

BTVN - Bài tập tổng hợp

49.

BTVN - Bài tập hiệu suất (tiết 1)

50.

BTVN - Bài tập hiệu suất (tiết 2)

[S+] - Đề thi học kì Hóa học 9 năm 2022

[S3] - 120 đề thi vào 10 chuyên Hóa năm 2022

1.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Lâm Đồng năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên TP. Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Bến Tre năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Quý Đôn - Lai Châu năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Quý Đôn - Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Ninh Bình năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phổ thông Năng khiếu - HCM năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Sư Phạm Hà Nội năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Thái Nguyên năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chung - Sở GD&ĐT Hải Dương năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chung - Sở GD&ĐT Cao Bằng năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Biên Hòa - Hà Nam năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Đại học Vinh năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Hùng Vương - Gia Lai năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phú Yên năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Hạ Long năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lào Cai năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Long An năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình năm 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phú Yên năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Yên Bái năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Bình Dương năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Vĩnh Phúc năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Thái Nguyên năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Đồng Tháp năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lạng Sơn năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Trần Phú - Hải Phòng năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

48.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Gia Lai năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

50.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

51.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Phổ thông Năng khiếu - TP Hồ CHí Minh năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Thái Bình năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Quảng Bình năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

54.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Bắc Ninh năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Bắc Giang năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

56.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

57.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

58.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Hồng Phong - TP. Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Khiết năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

60.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

61.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

62.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

63.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Long An năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

64.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

65.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Amsterdam - Hà Nội năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

66.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Gia Lai năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

67.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Yên Bái năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

68.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Quảng Ngãi năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

69.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phú Yên năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

70.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Đồng Nai năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

71.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Bắc Giang năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

72.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Bình Phước năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

73.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Bình Định năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

74.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Đắk Lắk năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

75.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Quý Đôn - Vũng Tàu năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

76.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

77.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lạng Sơn năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

78.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

79.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

80.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Quảng Nam năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

81.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lâm Đồng năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

82.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Quảng Ninh năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

83.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Hải Dương năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

84.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Hải Phòng năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

85.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Huế năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

86.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Bến Tre năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

87.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Vĩnh Phúc năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

88.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

89.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên đại học Vinh năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

90.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phổ thông Năng khiếu năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

91.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Chuyên Hồ Chí Minh năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

92.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

93.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

94.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

95.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Tây Ninh năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

96.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Phú Yên năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

97.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

98.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Gia Lai năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

99.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Gia Lai năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

100.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

101.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

102.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

103.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Quảng Trị năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

104.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên -Sở GD & ĐT Kiên Giang - năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

105.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Điện Biên năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

106.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

107.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phổ thông Năng khiếu - Hồ Chí Minh năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

108.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

109.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

110.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Đắk Lắk năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

111.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

112.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Tuyên Quang năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

113.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Chuyên Quốc học Huế năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

114.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

115.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Hà Nam năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

116.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Phổ thông Năng khiếu - HCM năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

117.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

118.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

119.

Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa - Hệ chuyên - Chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

120.

Đề thi minh họa vào 10 môn Hóa - sở GD&ĐT Hà Nội năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com