`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 9

Đề thi online Môn Toán lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Căn bậc hai - Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

2.

Thi online - Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

3.

Thi online - Phép nhân và phép khai phương - có lời giải chi tiết

4.

Thi online - Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

5.

Thi online - Biến đổi đơn giản biểu thức chứa tỉ số lượng giác

6.

Thi online - Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

7.

Thi online - Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

8.

Thi online - Rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2

9.

Thi online - Tổng hợp chương hệ thức lượng trong tam giác vuông

10.

Thi online - Các câu hỏi phụ của bài toán rút gọn (Tiết 1)

11.

Thi online - Các câu hỏi phụ của bài toán rút gọn (Tiết 2)

12.

Thi online - Căn bậc ba

13.

Thi online - Ôn tập chương căn bậc hai, căn bậc ba

14.

Thi online - Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau

15.

Thi online - Các dạng toán về hàm số y = ax + b - có lời giải chi tiết

16.

Thi online - Tổng hợp chương hàm số bậc nhất

17.

Thi online - Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

18.

Thi online - Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

19.

Thi online - Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn - tiếp tuyến của đường tròn

20.

Thi online - Vị trí tương đối của hai đường tròn - có lời giải chi tiết

21.

Thi online - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Xem thêm

Thầy Cường - Khóa Toán lớp 9 - Hay và đầy đủ năm 2020

1. Căn bậc hai, Căn bậc ba

Số đề thi: 11 Đã phát hành

3. Hàm số bậc nhất

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Đường Tròn

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Phương trình bậc hai một ẩn

Số đề thi: 12 Đang phát hành... loading

Sắp thi 20/09/2019

8. Góc với đường tròn

Số đề thi: 8

Sắp thi 01/10/2019

9. Ôn tập học kỳ 2

Số đề thi: 5

Sắp thi 01/12/2019

Thầy Cường - Khóa luyện thi lớp 9 vào 10 theo chuyên đề môn Toán năm 2020

2. Hàm số và đồ thị

Số đề thi: 7 Đã phát hành

3. Phương trình và hệ phương trình

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

Sắp thi 05/10/2019
Sắp thi 01/12/2019

Khóa luyện thi lớp 9 vào 10 chuyên năm 2020 - thầy Lưu Công Đông

1.

Đề thi online - Rút gọn biểu thức đại số - Có lời giải chi tiết

2.

Đề thi online - Tính giá trị của biểu thức đại số một biến - Có lời giải chi tiết

3.

Đề thi online - Tính giá trị của biểu thức đại số nhiều biến - Có lời giải chi tiết

4.

Đề thi online - Tìm điều kiện để biểu thức đại số thỏa mãn điều kiện cho trước - Có lời giải chi tiết

5.

Đề thi online - Phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai - Có lời giải chi tiết

6.

Đề thi online - Định lí Vi-et và một số bài toán liên quan đến nghiệm của phương trình bậc hai - Có lời giải chi tiết

7.

Đề thi online - Phương trình quy về bậc nhất và bậc hai - Có lời giải chi tiết

8.

Đề thi online - Phương trình vô tỷ - Có lời giải chi tiết

9.

Đề thi online - Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối - Có lời giải chi tiết

10.

Đề thi online - Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Có lời giải chi tiết

11.

Đề thi online - Hệ phương trình đối xứng - Có lời giải chi tiết

12.

Đề thi online - Hệ phương trình không mẫu mực - Có lời giải chi tiết

13.

Đề thi online - Bất phương trình bậc nhất - Hệ bất phương trình bậc nhất - Có lời giải chi tiết

14.

Đề thi online - Bất phương trình và hệ bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Có lời giải chi tiết

15.

Đề thi online - Hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số bậc nhất - Có lời giải chi tiết

16.

Đề thi online - Hàm số bậc hai, đồ thị của hàm số bậc hai - Có lời giải chi tiết

17.

Đề thi online - Số chính phương (Các khái niệm cơ bản của số học) - Có lời giải chi tiết

18.

Đề thi online - Giải toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình - Có lời giải chi tiết

19.

Đề thi online - Đồng dư thức (Đồng dư thức và ứng dụng) - Có lời giải chi tiết

20.

Đề thi online - Phép chia hết, phép chia có dư (Các khái niệm cơ bản của số học) - Có lời giải chi tiết

21.

Đề thi online - Ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất (Các khái niệm cơ bản của số học) - Có lời giải chi tiết

22.

Đề thi online - Ứng dụng vào một số bài toán số học - Có lời giải chi tiết

23.

Đề thi online - Hợp số, số nguyên tố (Các khái niệm cơ bản của số học) - Có lời giải chi tiết

24.

Đề thi online - Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên: Phương pháp đưa về phương trình ước số - Có lời giải chi tiết

25.

Đề thi online - Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên: Phương pháp sử dụng điều kiện có nghiệm của phương trình bậc hai - Có lời giải chi tiết

26.

Đề thi online - Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên: Phương pháp sử dụng tính chia hết, tính đồng dư - Có lời giải chi tiết

27.

Đề thi online - Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên: Phương pháp đánh giá - Có lời giải chi tiết

28.

Đề thi online - Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên: Phương pháp sử dụng nguyên lí xuống thang - Có lời giải chi tiết

29.

Đề thi online - Một số phương pháp khác giải phương trình nghiệm nguyên - Có lời giải chi tiết

30.

Đề thi online - Một số hàm số học: Hàm phần nguyên - Có lời giải chi tiết

31.

Đề thi online - Đẳng thức và bất đẳng thức - Có lời giải chi tiết

32.

Đề thi online - Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất - Có lời giải chi tiết

33.

Đề thi online - Đa thức và các tính chất của đa thức - Có lời giải chi tiết

34.

Đề thi online - Các bài toán có nội dung tính toán - Có lời giải chi tiết

35.

Đề thi online - Các bài toán chứng minh các tính chất hình học: Đẳng thức trong hình học - Có lời giải chi tiết

36.

Đề thi online - Các bài toán chứng minh các tính chất hình học: Tính vuông góc, tính song song - Có lời giải chi tiết

37.

Đề thi online - Các bài toán chứng minh các tính chất hình học: Sự thẳng hàng - Có lời giải chi tiết

38.

Đề thi online - Các bài toán chứng minh các tính chất hình học: Sự đồng quy - Có lời giải chi tiết

39.

Đề thi online - Các bài toán chứng minh các tính chất hình học: Sự đồng viên - Có lời giải chi tiết

40.

Đề thi online - Các bài toán chứng minh các tính chất hình học: Xác định yếu tố cố định - Có lời giải chi tiết

41.

Đề thi online - Bài toán quỹ tích và dựng hình - Có lời giải chi tiết

42.

Đề thi online - Bất đẳng thức và cực trị trong hình học - Có lời giải chi tiết

43.

Đề thi online - Một số nguyên lí Dirichle vào giải toán - Có lời giải chi tiết

44.

Đề thi online - Một số bài toán suy luận logic - Có lời giải chi tiết

Bộ 20 đề minh học môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 - TP HCM năm 2020

1.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 1

2.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 2

3.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 3

4.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 4

5.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 5

6.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 6

7.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 7

8.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 8

9.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 9

10.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 10

11.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 11

12.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 12

13.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 13

14.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 14

15.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 15

16.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 16

17.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 17

18.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 18

19.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 19

20.

Đề thi minh họa môn Toán ứng dụng thực tế thi vào 10 TP HCM - Đề số 20

Khóa đề thi học kỳ môn Toán 9 của các sở GD và các trường trên cả nước (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com