Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Đề minh họa vào lớp 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Hà Nội (Có video chữa)

2.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 1 - Có lời giải chi tiết

3.

Đề thi HKI tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức vào 10 môn Anh Sở GD&ĐT Bình Dương (Năm học 2018 - 2019) (có lời giải chi tiết)

5.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 2 (Có video chữa)

6.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 3 - Có video chữa

7.

Thi online - Unit 1 - tiếng Anh 9 mới - Có lời giải chi tiết

8.

Kiểm tra 15 phút - lần 1 - HKI - tiếng Anh 9 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức vào 10 môn Anh Trường THPT chuyên Hưng Yên - Hệ chung (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

10.

Thi online - Nguyên âm đơn - Có lời giải chi tiết

11.

Thi online - Unit 3 - tiếng Anh 9 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi chính thức vào 10 môn Anh Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

13.

Thi online - Luyện tập về các thì quá khứ - Có video chữa

14.

Đề thi chính thức vào 10 môn Anh Sở GD&ĐT Nam Định (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức vào 10 môn Anh Sở GD&ĐT Nghệ An (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

16.

Bài tập về các chủ đề thi nói

17.

Thi online – Câu điều kiện (có video chữa)

18.

Thi online - Luyện tập Các loại mệnh đề - Có video chữa

19.

Thi online - Đọc và Ghép nối - Có lời giải chi tiết

20.

Thi Online - Động từ to be và các đại từ nhân xưng - Có lời giải chi tiết

21.

Thi online - Cách sử dụng các mạo từ a/ an/ the/ Ø (có video chữa)

22.

Thi online - Unit 6 - tiếng Anh 9 (Có lời giải chi tiết)

23.

Thi online - Thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành - Có lời giải chi tiết

24.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 1

25.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 2

26.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 3

27.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 4

28.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 5

29.

Kiểm tra 15 phút - lần 2 - HKII - tiếng Anh 9 mới (có lời giải chi tiết)

30.

Thi online tổng hợp tiếng Anh - Lớp 9 - Đề số 1 - Có video chữa

31.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 1

32.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 2

33.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 3

34.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 4

35.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 5

36.

Kiểm tra 45 phút - lần 3 - HKII - tiếng Anh 9 mới (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1 - Cô Hoàn - Khóa tiếng Anh lớp 9 SGK chương trình mới - năm 2021

1. Unit 1. Local Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. City Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Teen Stress and Pressure

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 ( Units 1 - 2 - 3 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. Life in the Past

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Wonders of Viet Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 6. Viet Nam: Then and Now

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Review 2 ( Units 4 - 5 - 6 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Ôn thi học kì I

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Unit 7. Recipes and Eating Habits

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. Tourism

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 9. English in the World

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Review 3 ( Units 7 - 8 - 9 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

15. Unit 10. Space Travel

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 11. Changing Roles in Society

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Unit 12. My Future Career

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Review 4 ( Units 10 - 11 - 12 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

19. Ôn thi học kì II

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Xem thêm

S3 - Cô Hoàn - Khóa đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh năm 2021 (Có video chữa)

1.

Đề minh họa vào lớp 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Hà Nội (Có video chữa)

2.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 1 (Có video chữa)

3.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 2 (Có video chữa)

4.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 3 (Có video chữa)

5.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 4 (Có video chữa)

6.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 5 (Có video chữa)

7.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 6 (Có video chữa)

8.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 7 (Có video chữa)

9.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 8 (Có video chữa)

10.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 9 (Có video chữa)

11.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 10 (Có video chữa)

12.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 11 (Có video chữa)

13.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 12 (Có video chữa)

14.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 13 (Có video chữa)

15.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 14 (Có video chữa)

16.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 15 (Có video chữa)

17.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 16 (Có video chữa)

18.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 17 (Có video chữa)

19.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 18 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 19 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 20 (Có lời giải chi tiết)

S2+ - Cô Hoàn - Khóa luyện thi 4 kỹ năng vào lớp 10 môn tiếng Anh chương trình mới năm 2021

4. Luyện tập Kỹ năng Viết (Writing)

Số đề thi: 22 Đang phát hành... loading

S1 - Thầy Long - Khóa tiếng Anh lớp 9 bám sát SGK chương trình chuẩn - năm 2021

1. Unit 1. A Visit from a Pen Pal

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Clothing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. Unit 4. Learning a New Language

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. The media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 6. The Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 7. Saving Energy

Số đề thi: 2 Đã phát hành

10. Unit 8. Celebrations

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 9. Natural Disasters

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Sắp thi 13/01/2021
Sắp thi 09/02/2021

Xem thêm

S4 - Cô Lan - Khóa Tổng ôn Ngữ pháp tiếng Anh 9 vào 10 - năm 2021

1.

Thi online - Ngữ âm và Trọng âm cơ bản (có video chữa)

2.

Thi online - Từ loại (có video chữa)

3.

Thi online - Các cấp so sánh của tính từ, trạng từ (có video chữa)

4.

Thi online - Các cấu trúc so … that, such … that, too, enough (có video chữa)

5.

Thi online - Phân biệt DT đếm được – không đếm được, các từ chỉ số lượng some/ many/ any/ few/ a few/ a lot/ … (có video chữa)

6.

Thi online - Các thời ĐT - Phần 1 (có video chữa)

7.

Thi online - Các thời ĐT - Phần 2 (có video chữa)

8.

Thi online - Câu hỏi đuôi (có video chữa)

9.

Thi online - Cách sử dụng các mạo từ a/ an/ the/ Ø (có video chữa)

10.

Thi online - Động từ nguyên mẫu (có ‘to’ và không có ‘to’), Danh động từ (có video chữa)

11.

Thi online - Cấu trúc câu bị động (có video chữa)

12.

Thi online - Câu ao ước; Cấu trúc với would rather (có video chữa)

13.

Thi online - Các loại câu điều kiện (có video chữa)

14.

Thi online - Các loại câu gián tiếp (có video chữa)

15.

Thi online - Câu phức và câu ghép (có video chữa)

16.

Thi online - Mệnh đề quan hệ (có video chữa)

17.

Thi online - Giới từ (Có video chữa)

18.

Thi online - Một số cụm động từ thông dụng (có video chữa)

19.

Thi online - Một số câu giao tiếp thường gặp (có video chữa)

20.

Thi online - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 1 (có video chữa)

21.

Thi online - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 2 (có video chữa)

22.

Thi online - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 3 (có video chữa)

23.

Thi online - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 4 (có video chữa)

Cô Hoàn - Khóa luyện đề thi năng lực A2 môn Anh năm 2021 - có video chữa

1.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 1 - Có video chữa

2.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 2 - Có video chữa

3.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 3 - Có video chữa

4.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 4 - Có video chữa

5.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 5 - Có video chữa

6.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 6 - Có video chữa

7.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 7 - Có video chữa

8.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 8 - Có video chữa

9.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 9 - Có video chữa

10.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 10 - Có video chữa

11.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 11 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 12 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 13 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 14 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 15 (Có lời giải chi tiết)

S2 - Cô Thắng - Khóa tiếng Anh lớp 9 luyện thi vào 10 cơ bản và nâng cao năm 2021

1. Ngữ âm

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Ngữ pháp cơ bản và nâng cao

Số đề thi: 54 Đã phát hành

[S2+] - Cô Thắng - Khóa hướng dẫn cách làm bài luận tiếng Anh 9 thi vào 10 chuyên năm 2021

1.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 1 - Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 2 - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 3 - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 4 - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 5 - Có lời giải chi tiết

6.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 6

7.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 7

8.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 8

9.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 9

10.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 10

S0 - Cô Thắng - Khóa tiếng Anh lớp 9 dành cho học sinh mất gốc năm 2021

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Cô Phương Linh - Khóa ôn thi học kì 1 tiếng Anh lớp 9 chương trình mới - năm 2021

1. NGỮ ÂM

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. TỪ VỰNG

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. NGỮ PHÁP

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. LUYỆN ĐỀ THI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Cô Phương Linh - Khóa ôn hè tiếng Anh 8 lên lớp 9 - năm 2021

1.

Thi online - Thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành (có video chữa)

2.

Thi online – Phân biệt V + to V, Vinf và Ving (có video chữa)

3.

Thi online – Mạo từ a/an/the (có video chữa)

4.

Thi online – So sánh cơ bản và mở rộng (có video chữa)

5.

Thi online – Trọng âm cơ bản và mở rộng (có video chữa)

6.

Thi online – Liên từ (có video chữa)

7.

Thi online - Ôn tập học kì 1 (có video chữa)

8.

Thi online – Câu điều kiện (có video chữa)

9.

Thi online – Câu gián tiếp phần 2 (có video chữa)

10.

Thi online – Câu gián tiếp phần 1 (có video chữa)

11.

Thi online - Ôn tập học kì II (có video chữa)

12.

Thi online – Ôn tập kĩ năng làm bài (có video chữa)

Khóa đề thi học kì môn Anh lớp 9 chương trình mới năm 2021 (có lời giải chi tiết)

S3 - 45 Đề thi chính thức vào 10 môn Anh năm 2020 (có lời giải chi tiết)


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com