Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn lớp 9

Đề thi online Môn Văn lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

1.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 9 GD ĐT Đà Lạt - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội- Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Chuyện người con gái Nam Xương Đề 1 - Có lời giải chi tiết

4.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Sở GDĐT Bình Dương (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 9 Phòng GD ĐT Bắc Từ Liêm - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Sở GDĐT Hà Tĩnh - Đề 1 (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

7.

Thi online - Chuyện người con gái Nam Xương - Đề 1 -Có lời giải chi tiết

8.

Thi online - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

9.

Thi online - Chị em Thúy Kiều Đề 1 - Có lời giải chi tiết

10.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Sở GDĐT Bình Dương (Năm học 2020 - 2021) (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi chính thức vào 10 môn Văn Chuyên KHTN (Năm học 2020 - 2021) (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

13.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

14.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

15.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

16.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

17.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

18.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

19.

Thi online - Mùa xuân nho nhỏ Đề 1 - Có lời giải chi tiết

20.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

21.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

22.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

23.

Thi online - Chiếc lược ngà - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

24.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

25.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

26.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

27.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

28.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

29.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 6 - Có lời giải chi tiết

30.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 7 - Có lời giải chi tiết

31.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 8 - Có lời giải chi tiết

32.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 9 - Có lời giải chi tiết

33.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 10 - Có lời giải chi tiết

34.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 10 - Có lời giải chi tiết

35.

Thi online- Bàn về đọc sách - Có lời giải chi tiết

36.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

37.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

38.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

39.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

40.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

41.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 6 - Có lời giải chi tiết

42.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 7 - Có lời giải chi tiết

43.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 8 - Có lời giải chi tiết

44.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 9 - Có lời giải chi tiết

45.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

46.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

47.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

48.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

49.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

50.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

51.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

52.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

53.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

54.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

Xem thêm

S1 - Cô Hòa - Khóa Nền Tảng môn Ngữ Văn lớp 9 - Bám sát SGK - Năm 2021

1.

Thi online - Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội- Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Rèn kĩ năng làm dạng bài nghị luận văn học - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Phong cách Hồ Chí Minh - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online - Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bào về và phát triển của trẻ em- Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Chuyện người con gái Nam Xương - Đề 1 -Có lời giải chi tiết

6.

Thi online - Chuyện người con gái Nam Xương - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

7.

Thi online - Chuyện người con gái Nam Xương - Đề 3 - Có lời giải chi tiết

8.

Thi online - Chuyện người con gái Nam Xương - Đề 4 - Có lời giải chi tiết

9.

Thi online - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

10.

Thi online - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

11.

Thi online - Hoàng Lê nhất thống chí - Đề 3 - Có lời giải chi tiết

12.

Thi online - Truyện Kiều - Đề 1 -Có lời giải chi tiết

13.

Thi online - Truyện Kiều - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

14.

Thi online - Chị em Thúy Kiều - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

15.

Thi online - Chị em Thúy Kiều - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

16.

Thi online - Cảnh ngày xuân - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

17.

Thi online - Cảnh ngày xuân - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

18.

Thi online - Kiều ở lầu Ngưng Bích - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

19.

Thi online - Kiều ở lầu Ngưng Bích - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

20.

Thi online - Kiều ở lầu Ngưng Bích - Đề 3 - Có lời giải chi tiết

21.

Thi online - Kiều ở lầu Ngưng Bích - Đề 4 - Có lời giải chi tiết

22.

Thi online - Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

23.

Thi online - Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Đề 2 -Có lời giải chi tiết

24.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

25.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

26.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

27.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

28.

Đề thi giữa học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

29.

Thi online - Đồng Chí - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

30.

Thi online - Đồng chí - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

31.

Thi online - Đồng chí - Đề 3 - Có lời giải chi tiết

32.

Thi online - Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

33.

Thi online - Bài thơ về tiểu đội xe không kinh - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

34.

Thi online - Ôn tập tiếng Việt - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

35.

Thi online - Ôn tập tiếng Việt - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

36.

Thi online - Đoàn thuyền đánh cá - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

37.

Thi online- Ôn tập tiếng Việt - Đề 3 - Có lời giải chi tiết

38.

Đề thi online - Đoàn thuyền đánh cá - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

39.

Đề thi online - Đoàn thuyền đánh cá - Đề 3 - Có lời giải chi tiết

40.

Thi online - Bếp lửa - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

41.

Thi online - Bếp lửa - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

42.

Thi online - Bếp lửa - Đề 3 - Có lời giải chi tiết

43.

Thi online - Bếp lửa - Đề 4 -Có lời giải chi tiết

44.

Thi online - Bếp lửa - Đề 5 - Có lời giải chi tiết

45.

Thi online - Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Đề 1- Có lời giải chi tiết

46.

Thi online - Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

47.

Thi online - Ánh trăng - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

48.

Thi online - Ánh trăng - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

49.

Thi online - Ánh trăng - Đề 3 - Có lời giải chi tiết

50.

Thi online - Làng - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

51.

Thi online - Làng - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

52.

Thi online - Lặng lẽ Sa Pa - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

53.

Thi online - Lặng lẽ Sa Pa - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

54.

Thi online - Chiếc lược ngà - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

55.

Thi online - Chiếc lược ngà - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

56.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

57.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

58.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

59.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

60.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

61.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 6 - Có lời giải chi tiết

62.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 7 - Có lời giải chi tiết

63.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 8 - Có lời giải chi tiết

64.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 9 - Có lời giải chi tiết

65.

Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 10 - Có lời giải chi tiết

66.

Thi online- Cố hương - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

67.

Thi online - Cố hương - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

68.

Thi online- Bàn về đọc sách - Có lời giải chi tiết

69.

Thi online - Tiếng nói của văn nghệ - Có lời giải chi tiết

70.

Thi online - Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Có lời giải chi tiết

71.

Thi online - Con cò - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

72.

Thi online - Con cò - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

73.

Thi online - Mùa xuân nho nhỏ - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

74.

Thi online - Mùa xuân nho nhỏ - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

75.

Thi online - Viếng lăng Bác - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

76.

Thi online - Viếng lăng Bác - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

77.

Thi online - Sang thu - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

78.

Thi online - Sang thu - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

79.

Thi online - Nói với con - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

80.

Thi online - Nói với con - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

81.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

82.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

83.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

84.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

85.

Đề thi giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

86.

Thi online - Bến quê - Đề 1- Có lời giải chi tiết

87.

Thi online - Bến quê - Đề 2 - Có lời giải chi tiết

88.

Thi online - Những ngôi sao xa xôi - Đề 1 - Có lời giải chi tiết

89.

Thi online- Những ngôi sao xa xôi (Đề 2) - Có lời giải chi tiết

90.

Thi online- Rô-bin-sơn ngoài đảo hoang - có lời giải chi tiết

91.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

92.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

93.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

94.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

95.

Đề thi cuối học kì II môn Ngữ Văn lớp 9 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

S1 - Cô Thủy - Khóa học văn lớp 9 - phương pháp sơ đồ hóa - Năm 2021

2. Văn học Việt Nam

Số đề thi: 55 Đã phát hành

3. Văn học nước ngoài

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Tiếng Việt

Số đề thi: 17 Đã phát hành

5. Tập làm văn

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Cô Thủy - Khóa ôn tập học kì I - Ngữ Văn lớp 9 - Năm 2021

1. Văn bản

Số đề thi: 15 Đã phát hành

2. Tiếng Việt

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Tập làm văn

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Cô Thủy - Khóa ôn tập học kì II - Ngữ Văn lớp 9 - Năm 2021

1. Văn bản

Số đề thi: 12

Sắp thi 01/02/2021

2. Tiếng Việt

Số đề thi: 2

Sắp thi 15/02/2021

3. Tập làm văn

Số đề thi: 4

Sắp thi 25/02/2021

Khóa đề thi học kì môn Ngữ Văn lớp 9 - Có lời giải chi tiết - Năm 2021

1. Đề thi học kỳ I

Số đề thi: 60 Đã phát hành

2. Đề thi học kỳ II

Số đề thi: 50 Đang phát hành... loading

S3 - 99 đề thi chính thức vào 10 môn Ngữ Văn năm 2020 - 2021 (Có lời giải chi tiết)

S3 - 102 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN MÔN NGỮ VĂN NĂM 2019 - 2020 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com