Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 12

[S4] - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Tiếng Anh năm 2022 – Cô Hoàng Xuân

1.

BTVN - Phát âm đuôi -ed (Có video chữa)

2.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 1 (Có video chữa)

3.

BTVN - Phát âm đuôi -s/es (Có video chữa)

4.

BTVN - Giới từ - Bài 1 (Có video chữa)

5.

BTVN - Phát âm: Nguyên âm Tiếng Anh - Bài 1 (Có video chữa)

6.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 1 (Có video chữa)

7.

BTVN - Thì của động từ - Bài 1 (Có video chữa)

8.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 1 (Có video chữa)

9.

BTVN - Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (Có video chữa)

10.

BTVN - Giới từ - Bài 2 (Có video chữa)

11.

BTVN - Câu hỏi đuôi - Bài 1 (Có video chữa)

12.

BTVN - Trọng âm từ 2 âm tiết - Bài 1 (Có video chữa)

13.

BTVN - Cụm động từ (Có video chữa) - Bài 1

14.

BTVN - Trật tự của tính từ trước danh từ (Có video chữa)

15.

BTVN - Thành ngữ - Bài 1 (Có video chữa)

16.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 1 (Có video chữa)

17.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 1 (Có video chữa)

18.

BTVN - Trọng âm từ 2 âm tiết - Bài 2 (Có video chữa)

19.

BTVN - Đại từ quan hệ/Trạng từ quan hệ (Có video chữa)

20.

BTVN - Tình huống giao tiếp - Bài 1 (Có video chữa)

21.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 2 (Có video chữa)

22.

BTVN - Câu chủ động & bị động (Có video chữa)

23.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 2 (Có video chữa)

24.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 2 (Có video chữa)

25.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 2 (Có video chữa)

26.

BTVN - Giới từ - Bài 3 (Có video chữa)

27.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 2 (Có video chữa)

28.

BTVN - Lượng từ (Có video chữa)

29.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 3 (Có video chữa)

30.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 3 (Có video chữa)

31.

BTVN - Chữa lỗi sai - Bài 1 (Có video chữa)

32.

BTVN - Tình huống giao tiếp - Bài 2 (Có video chữa)

33.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 3 (Có video chữa)

34.

BTVN - Câu điều kiện (Có video chữa)

35.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 3 (Có video chữa)

36.

BTVN - Trọng âm từ 3 âm tiết - Bài 1 (Có video chữa)

37.

BTVN - Phát âm: Nguyên âm Tiếng Anh - Bài 2 (Có video chữa)

38.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 4 (Có video chữa)

39.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 4 (Có video chữa)

40.

BTVN - Đảo ngữ (Có video chữa)

41.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 4 (Có video chữa)

42.

BTVN - Từ loại - Bài 5 (Có video chữa)

43.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 3 (Có video chữa)

44.

BTVN - Chữa lỗi sai - Bài 2 (Có video chữa)

45.

BTVN - Tình huống giao tiếp - Bài 3 (Có video chữa)

46.

BTVN - Thì của động từ - Bài 2 (Có video chữa)

47.

BTVN - Cụm động từ - Bài 2 (Có video chữa)

48.

BTVN - Liên từ & Giới từ & Trạng từ liên kết (Có video chữa)

49.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 5 (Có video chữa)

50.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 5 (Có video chữa)

51.

BTVN - Giới từ - Bài 4 (Có video chữa)

52.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 4 (Có video chữa)

53.

BTVN - Rút gọn mệnh đề quan hệ (Có video chữa)

54.

BTVN - Thành ngữ - Bài 2 (Có video chữa)

55.

BTVN - Trọng âm từ 3 âm tiết - Bài 2 (Có video chữa)

56.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 5 (Có video chữa)

57.

BTVN - Câu tường thuật - Bài 1 (Có video chữa)

58.

BTVN - Tình huống giao tiếp - Bài 4 (Có video chữa)

59.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 4 (Có video chữa)

60.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 5 (Có video chữa)

61.

BTVN - Câu so sánh - Bài 1 (Có video chữa)

62.

BTVN - Cụm động từ - Bài 3 (Có video chữa)

63.

BTVN - Trọng âm từ 3 âm tiết - Bài 3 (Có video chữa)

64.

BTVN - Phát âm: Nguyên âm Tiếng Anh - Bài 3 (Có video chữa)

65.

BTVN - Chữa lỗi sai - Bài 3 (Có video chữa)

66.

BTVN - Động từ khuyết thiếu - Bài 1 (Có video chữa)

67.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 6 (Có video chữa)

68.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 5 (Có video chữa)

69.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 6 (Có video chữa)

70.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 6 (Có video chữa)

71.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 6 (Có video chữa)

72.

BTVN - Đảo ngữ (Có video chữa)

73.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 6 (Có video chữa)

74.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 7 (Có video chữa)

75.

BTVN - Câu tường thuật - Bài 2 (Có video chữa)

76.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 7 (Có video chữa)

77.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 7 (Có video chữa)

78.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 7 (Có video chữa)

79.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 7 (Có video chữa)

80.

BTVN - Động từ khuyết thiếu - Bài 2 (Có video chữa)

81.

BTVN - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa - Bài 8 (Có video chữa)

82.

BTVN - Thành ngữ - Bài 3 (Có video chữa)

83.

BTVN - Cụm động từ - Bài 4 (Có video chữa)

84.

BTVN - Sự hoà hợp chủ-vị (Có video chữa)

85.

BTVN - Sự kết hợp từ - Bài 8 (Có video chữa)

86.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 8 (Có video chữa)

87.

BTVN - Mạo từ (Có video chữa)

88.

BTVN - Giới từ - Bài 5 (Có video chữa)

89.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 8 (Có video chữa)

90.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 8 (Có video chữa)

91.

BTVN - To-V và V-ing - Bài 1 (Có video chữa)

92.

BTVN - Chữa lỗi sai: Từ dễ gây nhầm lẫn - Bài 4 (Có video chữa)

93.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 9 (Có video chữa)

94.

BTVN - To-V và V-ing - Bài 2 (Có video chữa)

95.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 10 (Có video chữa)

96.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 9 (Có video chữa)

97.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 9 (Có video chữa)

98.

BTVN - Câu so sánh - Bài 2 (Có video chữa)

99.

BTVN - Thành ngữ - Bài 4 (Có video chữa)

100.

BTVN - Cụm động từ - Bài 5 (Có video chữa)

101.

BTVN - Các loại mệnh đề (Có video chữa)

102.

BTVN - Chữa lỗi sai: Từ dễ gây nhầm lẫn - Bài 5 (Có video chữa)

103.

BTVN - Thức giả định (Có video chữa)

104.

BTVN - Sự lựa chọn từ - Bài 11 (Có video chữa)

105.

BTVN - Chữa lỗi sai: Từ dễ gây nhầm lẫn - Bài 6 (Có video chữa)

106.

BTVN - Câu chẻ (Có video chữa)

107.

BTVN - Thành ngữ - Bài 5 (Có video chữa)

108.

BTVN - Cụm động từ - Bài 6 (Có video chữa)

109.

BTVN - Đọc hiểu - Bài 10 (Có video chữa)

110.

BTVN - Đọc điền từ - Bài 10 (Có video chữa)

111.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 1 (Có video chữa)

112.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 2 (Có video chữa)

113.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 3 (Có video chữa)

114.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 4 (Có video chữa)

115.

BTVN - Tổng ôn ngữ pháp - Bài 5 (Có video chữa)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com