Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

2.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 sở GD&ĐT Lâm Đồng - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi HK1 môn Anh lớp 12 trường THPT Thạnh Hóa (Long An) - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi HK1 tiếng Anh 12 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - 50 bài tập Ngữ âm: Mức độ nhận biết - phần 1 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

7.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 402 (Có video chữa)

8.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2020 (có video chữa)

10.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 12 mới (Có lời giải chi tiết)

11.

Thi online - Unit 2 - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

12.

Thi online – Tổng hợp các thì (có video chữa)

13.

Thi online - Luyện tập về thì Hiện tại đơn - Có giải thích chi tiết

14.

Thi online - Unit 3 tiếng Anh 12 mới - Có lời giải chi tiết

15.

Thi online - Unit 2. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

16.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 3 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

17.

Thi online - 30 bài tập Trọng âm: Mức độ nhận biết - phần 2 (có lời giải chi tiết)

18.

Thi online - Unit 5. tiếng Anh 11 – Có lời giải chi tiết

19.

Thi online - Các dạng bài tập đọc hiểu - Có lời giải chi tiết

20.

Thi online - Bài tập đọc đục lỗ - Có lời giải chi tiết

21.

Thi online – Ngữ pháp tổng hợp 1 (có video chữa)

22.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 401 (Có lời giải chi tiết)

23.

Thi online_Unit 1. Fun and Games_Có lời giải chi tiết

24.

Thi online - 50 bài tập Chức năng giao tiếp - phần 3 (có lời giải chi tiết)

25.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 12 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 403 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1 - Cô Hoàng Xuân - Khóa Nền Tảng tiếng Anh lớp 12 SGK chương trình mới - năm 2021

1. Unit 1. Life Stories

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Urbanisation

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. The Green Movement

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 4. The Mass Media

Số đề thi: 2 Đang phát hành... loading

6. Unit 5. Cultural Identity

Số đề thi: 2

Sắp thi 17/07/2020

7. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1

Sắp thi 12/08/2020
Sắp thi 18/08/2020

9. Unit 6. Endangered Species

Số đề thi: 2

Sắp thi 01/09/2020
Sắp thi 26/09/2020

11. Unit 8. The World of Work

Số đề thi: 2

Sắp thi 21/10/2020

12. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1

Sắp thi 16/11/2020

13. Unit 9. Choosing a Career

Số đề thi: 2

Sắp thi 25/11/2020

14. Unit 10. Lifelong Learning

Số đề thi: 2

Sắp thi 26/12/2020

15. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1

Sắp thi 28/01/2021
Sắp thi 06/02/2021

Xem thêm

S2 - Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh năm 2021

1. Chuyên đề Ngữ âm

Số đề thi: 14 Đã phát hành

16. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Sắp thi 08/09/2020

Xem thêm

S2 - Cô Trần Phượng - Khóa Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh dành cho HS mất gốc - năm 2021

1. Chuyên đề: Ngữ pháp

Số đề thi: 56 Đang phát hành... loading

2. Chuyên đề: Ngữ âm

Số đề thi: 17

Sắp thi 16/08/2020
Sắp thi 23/11/2020

S1 - Thầy Nguyễn Kim Long - Khóa Nền tảng tiếng Anh lớp 12 SGK chương trình chuẩn - năm 2021

1. Unit 1. Home Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Cultural Diversity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Ways of Socializing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. School Education System

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Higher Education

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Future Jobs

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. Economic Reforms

Số đề thi: 2

Sắp thi 13/07/2020

9. Unit 8. Life in the future

Số đề thi: 2

Sắp thi 27/07/2020
Sắp thi 10/08/2020

11. Unit 9. Deserts

Số đề thi: 2

Sắp thi 14/08/2020
Sắp thi 28/08/2020

13. Unit 11. Books

Số đề thi: 2

Sắp thi 11/09/2020

14. Unit 12. Water Sports

Số đề thi: 2

Sắp thi 25/09/2020
Sắp thi 09/10/2020
Sắp thi 13/10/2020
Sắp thi 29/10/2020

18. Unit 15. Women in Society

Số đề thi: 2

Sắp thi 12/11/2020
Sắp thi 26/11/2020
Sắp thi 10/12/2020

Xem thêm

S4 - Cô Hoàng Xuân - Khóa Tổng ôn Từ vựng - Ngữ âm - Ngữ pháp tiếng Anh chuẩn bị cho kì thi Tốt nghiệp THPT và Đại học - năm 2021

S3 - Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh năm 2021 - có video chữa

1.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2019 (có video chữa)

2.

Đề tham khảo THPT QG môn Anh Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2020 (có video chữa)

3.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 1 (có video chữa)

4.

Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019 - Mã đề 402 (Có video chữa)

5.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 2 (có video chữa)

6.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 3 (có video chữa)

7.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 4 (có video chữa)

8.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 5 (có video chữa)

9.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 6 (có video chữa)

10.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 7 (có video chữa)

11.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 8 (có video chữa)

12.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 9 (có video chữa)

13.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 10 (có video chữa)

14.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 11 (có video chữa)

15.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 12 (có video chữa)

16.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 13 (có video chữa)

17.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 14 (có video chữa)

18.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 15 (có video chữa)

19.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 16 (có video chữa)

20.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 17 (có video chữa)

21.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 18 (có video chữa)

22.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 19 (có video chữa)

23.

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh 2021 - Đề số 20 (có video chữa)

S2 - Cô Kiều Thắng - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn tiếng Anh năm 2021

1. Ngữ âm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Ngữ pháp

Số đề thi: 57 Đang phát hành... loading

3. Chuyên đề Đọc hiểu

Số đề thi: 1

Sắp thi 26/01/2021

S0 - Cô Kiều Thắng - Môn tiếng Anh lớp 12 - tiếng Anh dành cho học sinh mất gốc - năm 2021

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Sắp thi 06/08/2020
Sắp thi 15/09/2020

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10

Sắp thi 02/11/2020

8000 Bài tập tiếng Anh chọn lọc theo dạng & phân loại theo mức độ (có lời giải chi tiết) - năm 2021

3. Dạng 3: Chức năng giao tiếp

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Sắp thi 14/07/2020
Sắp thi 01/08/2020

6. Dạng 6: Tìm lỗi sai

Số đề thi: 11

Sắp thi 20/08/2020
Sắp thi 25/09/2020
Sắp thi 20/12/2020

10. Dạng 10: Đọc hiểu

Số đề thi: 42

Sắp thi 24/02/2021
Sắp thi 16/03/2021

Xem thêm

S3 - Đề thi chính thức THPT QG môn Anh từ năm 2017- 2020 (có lời giải chi tiết)

1. Đề thi chính thức THPT QG môn Anh năm 2019

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Sắp thi 26/09/2020
Sắp thi 24/10/2020

Khóa đề thi học kì tiếng Anh 12 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2021

Khóa đề thi học kì môn Anh lớp 12 (có lời giải chi tiết) - năm 2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com