Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất đẳng thức - Bất phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1: Vận dụng cao

Giải bất phương trình sau :

sqrt {2{x^2} + 7x + 5} > x + 1

Câu hỏi: 106521

Câu hỏi số 2: Vận dụng cao

Giải các bất phương trình sau :

egin{array}{l} 1)sqrt e_x^2} + x - 12} < 8 - x 2)sqrt {{x^2} - 3x - 10} > x - 2 3)sqrt {(x - 3)(8 - x)} + 26 > - {x^2} + 11x end{array}

Câu hỏi: 106520

Câu hỏi số 3: Vận dụng cao

Giải bất phương trình :

3x^{2}-left | 5x+2 
ight |>0  (1)

Câu hỏi: 106498

Câu hỏi số 4: Vận dụng cao

Giải các bất phương trình :

1) 2x^{2}-left | 5x-3 
ight |<0

2) left | x^{2}+4x+3 
ight |>left | x^{2}-4x-5 
ight |

3) x-8>left | x^{2}+3x-4 
ight |

2)x > 1

3) Vô số nghiệm

2)x > 1

3) Vô nghiệm

2)S=left ( -3;frac{1}{2} 
ight )cup left ( 1;frac{3}{2} 
ight )

3) Vô nghiệm

2) Vô số nghiệm

3)S=left ( -3;frac{1}{2} 
ight )cup left ( 1;frac{3}{2} 
ight )

Câu hỏi: 106497

Câu hỏi số 5: Vận dụng cao

Giải và biện luận hệ bất phương trình :

left{egin{matrix} x^{2}-(m+1)x+2(m-1)leq 0 x^{2}-(m+2)x+3(m-1)geq 0 end{matrix}
ight.  egin{matrix} (1)(2) end{matrix}

Câu hỏi: 106493

Câu hỏi số 6: Vận dụng cao

Với giá trị nào của m thì hệ sau đây có 1 nghiệm duy nhất

  left{egin{matrix} x^{2}+2x+(m+1)leq 0\ x^{2}-4x-6(m+1)<0 end{matrix}
ight.egin{matrix} (1)\(2) end{matrix}

Câu hỏi: 106492

Câu hỏi số 7: Vận dụng cao

Tìm các giá trị của m để ta có:

 1leq frac{3x^{2}-mx+5}{3x^{2}-x+1}leq6(forall xin R) (1)

Câu hỏi: 106490

Câu hỏi số 8: Vận dụng cao

Giải các hệ bất phương trình sau :

1)left{egin{matrix} 2x^{2}-13x+18>0\3x^{2}-20x-7<0 end{matrix}
ight.

2)left{egin{matrix} 5x^{2}24x-77>0\-2x^{2}+5x+3>0 end{matrix}
ight.

3)left{egin{matrix} x^{2}-14x+1>0\x^{2}-18x+1<0 end{matrix}
ight.

4)left{egin{matrix} (x^{2}-8x)^{2}<(x+10)^{2}\ (x^{2}-16x+21)^{2}>36x^{2} end{matrix}
ight.

2) Vô nghiệm

3)S=left ( 9-4sqrt{5};7-4sqrt{3} 
ight )cup left ( 7+4sqrt{3};9+4sqrt{5} 
ight )

4)S = left ( -1;1 
ight )cup left ( 5;7 
ight )

2) Vô số nghiệm

3)S=left ( 9-4sqrt{5};7-4sqrt{3} 
ight )cup left ( 7+4sqrt{3};9+4sqrt{5} 
ight )

4)S = left ( -1;1 
ight )cup left ( 5;7 
ight )

2) Vô nghiệm

3)S = left ( -1;1 
ight )cup left ( 5;7 
ight )

4)S=left ( 9-4sqrt{5};7-4sqrt{3} 
ight )cup left ( 7+4sqrt{3};9+4sqrt{5} 
ight )

2) S=left ( 9-4sqrt{5};7-4sqrt{3} 
ight )cup left ( 7+4sqrt{3};9+4sqrt{5} 
ight )

3)Vô nghiệm

4)S = left ( -1;1 
ight )cup left ( 5;7 
ight )

Câu hỏi: 106489

Câu hỏi số 9: Vận dụng cao

Cho bất phương trình : x^{2}+2(m+2)x-(m+2)geq 0  (1)

1) Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

2) Tìm m để bất phương trình thỏa mãn với x ≤ 0

2) m ≤ -1

2) m ≤ -2

2) m ≤ -2

2) m ≤ 2

Câu hỏi: 106488

Câu hỏi số 10: Vận dụng cao

Giải và biện luận các bất phương trình :

1) x^{2}+(m-1)x+1>0   (1)

2) mx^{2}-(m+1)x+2geq 0  (2)

Câu hỏi: 106487

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com