Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại câu, các loại mệnh đề trong Tiếng Anh

Với chuyên đề luyện Các loại câu trong Tiếng Anh, các bạn sẽ đuợc tìm hiểu về các loại câu, các loại mệnh đề… thường được sử dụng trong Tiếng Anh.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 11:

Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với mỗi câu cho sẵn sau đây.

Câu hỏi số 1:

“Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man.

Câu hỏi số 2:

He last had his eyes tested ten months ago.

Câu hỏi số 3:

The children couldn’t go swimming because the sea was too rough.

Câu hỏi số 4:

David drove so fast; it was very dangerous.

Câu hỏi số 5:

The captain to his men: “Abandon the ship immediately!”

Bài 12:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

Access to the library computer facilities is open to students. 

Câu hỏi số 2:

 It doesn't cost much to run a solar power system.

Câu hỏi số 3:

You can rely on Pat to give you any help you may need. 

Câu hỏi số 4:

No one but the experts was able to realize that the painting was an imitation, as it greatly resembled the original.

Câu hỏi số 5:

Let's go shopping sometime mid-week, it gets so crowded at the weekends. 

Câu hỏi số 6:

"Getting a good job doesn't matter much to me?' 

Câu hỏi số 7:

It's your duty to finish your homework before you go to school. 

Câu hỏi số 8:

What the politician was saying fell on deaf ears last night.

Câu hỏi số 9:

The Prime Minister is unlikely to call an early general election. 

Câu hỏi số 10:

When he was asked for more information about the burglary, the man appeared quite upset.

Bài 13:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best joins each of the following pairs of sentences in each of the followi ng questions.

Câu hỏi số 1:

It was an interesting novel. I stayed up all night to finish it.

Câu hỏi số 2:

 Mr. Smith is a professor. His car was stolen yesterday. 

Câu hỏi số 3:

The girl didn't have any friends. Therefore, she felt lonely. 

Câu hỏi số 4:

 She was irritated by her husband's lack of punctuality. She left him. 

Câu hỏi số 5:

I admire her achievements. However, I don't really like her. 

Bài 14:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

We can't help feeling worried about our son. 

Câu hỏi số 2:

"If I were you, I would ask the teacher for help",John said to Tom . 

Câu hỏi số 3:

I regret not going to the airport to say goodbye to her. 

Câu hỏi số 4:

Hardly anyone can resist the taste of sushi once they have tried it. 

Câu hỏi số 5:

The writer Kate Millett was forced to stay in a psychiatric hospital by her family.

Bài 15:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that expresses the best meaning formed by the given words

Câu hỏi số 1:

No/ doubt/ Alison/ promote

Câu hỏi số 2:

when/ you/ make/ mind/ university/ attend?

Câu hỏi số 3:

despite / short day/ we/ complain/ much/ do

Câu hỏi số 4:

your organization/ possible/ conference/ place

Câu hỏi số 5:

I/ not see/ point/ rule/ we/ not/ cycle/ school    

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com