Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền liên kết giới tính – tế bào chất và gen đa hiệu

Bài tập luyện

Câu 1: Trong tế bào của một loài thực vật có một phân tử ADN mạch kép dạng mạch vòng. Tính trạng do gen nằm trên phân tử ADN này sẽ di truyền tuân theo quy luật nào?

A. Quy luật phân li của menđen.

B. Quy luật di truyền trội trung gian.

C. Quy luật di truyền theo dòng mẹ.

D. Quy luật di truyền liên kết với giới tính.

Câu 2: Cơ sở giải thích cho tỉ lệ phân hóa đực: cái xấp xỉ nhau ở mỗi loài là do:

A. Tỉ lệ sống sót của hợp tử giới đực và hợp tử giới cái ngang nhau.

B. Số lượng cặp giới tính XX và cặp giới tính XY trong tế bào bằng nhau.

C. Một giới tạo một loại giao tử, giới còn lại tạo 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau.

D. Khả năng thụ tinh của giao tử đực và giao tử cái ngang nhau.

Câu 3: Nguyên nhân làm cho sự di truyền của gen nằm ngoài nhân không tuân theo các quy luật di truyền chặt chẽ như các gen trong nhân tế bào là:

A. Số lượng nhân ngoài gen ít.

B. Trong phân bào, tế bào chất phân chia ngẫu nhiên không đồng đều.

C. Các gen ngoài nhân không có khả năng sao mã.

D. Gen ngoài nhân có sức sống kém.

Câu 4: Gen đa hiệu là :

A. Gen có thể biểu hiện thành nhiều kiểu hình khác nhau.

B. Gen có thể tạo ra nhiều sản phẩm.

C. Gen có thể tác động làm ảnh hưởng đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.

D. Gen có nhiều bản sao trong hệ gen.

Câu 5: Muốn phân biệt được hiện tượng di truyên liên kết hoàn toàn với hiện tượng gen đa hiệu người ta là thế nào?

A. Dựa theo tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời lai.

B. Dùng đột biến gen để xác định.

C. Tạo điều kiện để xảy ra hoán vị gen.

D. Dùng phương pháp lai phân tích.

Câu 6: Gen nằm trong tế bào chất có đặc điểm:

A. Không di trền theo quy luất của menđen.

B. Chỉ nằm trong tế bào chất của cơ thể cái.

C. Luôn tồn tại thành cặp alen.

D. Có hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.

Câu 7: Màu sắc hoa loa kèn do gen nằm trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh.

Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được F1. Cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là :

A. 100% hoa vàng.

B. 100% hoa màu xanh.

C. 75% vàng: 25% xanh.

D. Trên mỗi cây đều có cả hoa vàng và hoa xanh.

Câu 8:

Có một số phép lai và kết quả phép lai ở loài hoa loa kèn như sau:

Cây mẹ loa kèn xanh x cây bố loa kèn vàng \rightarrow F1 toàn loa kèn xanh

Cây mẹ loa kèn vàng x cây bố loa kèn xanh \rightarrow F1 toàn loa kèn vàng

Sự khác nhau cơ bản giữa hai phép lai dẫn đến kết quả khác nhau:

A. Do chọn cây bố mẹ khác nhau.

B. Tính trạng loa kèn vàng là trội không hoàn toàn.

C. Hợp tử phát triển từ noãn cây nào thì mang đặc điểm của cây ấy.

D. Tính trạng của bổ là tính trạng lặn.

Câu 9:

Nguyên nhân làm cho tính trạng do gen nằm trong tế bào chất di truyền theo một cách thức rất đặc biệt là:

A. Giao tử cái đóng góp lượng gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử nhiều hơn so với giao tử đực.

B. Giao tử đực không đóng góp gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử.

C. ADN trong tế bào chất thường là dạng mạch vòng.

D. Gen nằm trong tế bào chất của giao tử cái luôn trội hơn so với gen trong giao tử đực.

Câu 10:

Do đột biến lệch bội, ở người có dạng XXY. Bệnh mù màu do đột biến gen lặn m trên NST X. Một người phụ nữ bị mù màu, kết hôn với người chồng mắt bình thường. Họ sinh được một con trai XXY nhưng không bị mù màu. Điều giải thích nào sau đây là đúng?

A. Con trai đó có kiểu gen XMXMY và bị lệch bội do mẹ.

B. Con trai đó có-kiếu gen XMXmY và bị lệch bội do mẹ.

C. Con trai đó có kiểu gen XMXMY và bị lệch bội do bố.

D. Con trai đó có kiểu gen XMXmY và bị lệch bội do bổ.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com