Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 279

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 627

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 3: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu được 2,34 gam H2O. Mặt khác 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 12,8 gam muối. Công thức của hai axit là

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có khả năng phản ứng được với dung dịch X là

Câu 5: Cho các phát biểu sau: (a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu. (c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng. (d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa:  -1, +1, +3, +5 và +7. (e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F-, Cl-, Br-, I-. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH. Trong sơ đồ trên mỗi mũi tên là một phản ứng, X là chất nào sau đây?

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch X (không có ion NH_{4}^{+}). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong X là

Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

Câu 9: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 10: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng X với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M. Giá trị của V là

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 12: Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là

Câu 13: Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?

Câu 14: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là

Câu 16: Tên gọi của anken (sản phẩm chính) thu được khi đun nóng ancol có công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 đặc là

Câu 17: Hai chất hữu cơ X và Y, thành phần nguyên tố đều gồm C, H, O, có cùng số nguyên tử cacbon (MX < MY). Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất trong oxi dư đều thu được số mol H2O bằng số mol CO2. Cho 0,1 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 28,08 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là

Câu 18: Điện phân nóng chảy Al2O3 với các điện cực bằng than chì, thu được m kilogam Al ở catot và 89,6 m3 (đktc) hỗn hợp khí X ở anot. Tỉ khối của X so với H2 bằng 16,7. Cho 1,12 lít X (đktc) phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 1,5 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 19: Cho phương trình hóa học của phản ứng: X + 2Y → Z + T. Ở thời điểm ban đầu, nồng độ của chất X là 0,01 mol/l. Sau 20 giây, nồng độ của chất X là 0,008 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo chất X trong khoảng thời gian trên là

Câu 20: Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là

Câu 21: Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng của oxi nhỏ hơn 70%), Y và Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm X, Y, Z cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp trên là

Câu 22: Thể tích dung dịch NaOH 0,25M cần cho vào 15 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M để thu được lượng kết tủa lớn nhất là

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5  trong các phản ứng. Giá trị của m là

Câu 24: Cho các phát biểu sau: (a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3  đều có khả năng phản ứng với HCOOH.  (b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.  (c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic. (d) Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Câu 25: Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO2. Giá trị của a là

Câu 26: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?

Câu 27: Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

Câu 28: Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

Câu 29: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là

Câu 30: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Câu 31: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là

Câu 32: Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm (_{13}^{27}\textrm{Al}) lần lượt là

Câu 33: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 34: Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là

Câu 35: Khi hòa tan hoàn toàn m gam mỗi kim loại vào nước dư, từ kim loại nào sau đây thu được thể tích khí H2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là nhỏ nhất?

Câu 36: Cho phản ứng:  FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3

Câu 37: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

Câu 38: Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

Câu 39: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1

Câu 40: Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO_{4}^{2-} ; 0,12 mol Cl- và 0,05 mol NH_{4}^{+}. Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 41: Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là

Câu 42: Cho các phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic. (b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước. (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói. (d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit. (e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc. (f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Câu 43: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch HCl. (b) Cho Al vào dung dịch AgNO3. (c) Cho Na vào H2O. (d) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

Câu 44: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?

Câu 45: Cho phương trình hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ → 2Cr3+ + 3Sn. Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?

Câu 46: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?

Câu 47: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 8o với hiệu suất bằng 30%. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu được là

Câu 48: Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2 được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là

Câu 49: Trong số các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có giá trị pH nhỏ nhất?

Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2%, thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Kim loại M là

Câu 51: Hòa tan một khí X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y đến dư vào dung dịch ZnSO4, ban đầu thấy có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan ra. Khí X là

Câu 52: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh sắt tăng m gam (coi toàn bộ kim loại sinh ra bám vào thanh sắt). Giá trị của m là

Câu 53: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là

Câu 54: Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau: 2NO2 (k) \rightleftharpoons N2O4 (k).                Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trong bình so với H2 ở nhiệt độ T1 bằng 27,6 và ở nhiệt độ T2 bằng 34,5. Biết T1 > T2. Phát biểu nào sau đây về cân bằng trên là đúng?

Câu 55: Đun sôi dung dịch gồm chất X và KOH đặc trong C2H5OH, thu được etilen. Công thức của X là

Câu 56: Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, không xảy ra phản ứng tráng bạc?

Câu 57: Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 58: Cho dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic và stiren. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là

Câu 59: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

Câu 60: Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 BoyNgeo 50 50 100% 5.42
2 Nguyễn Thế Duy 50 50 100% 1.93
3 Do Hai Dang 50 50 100% 4.2
4 Lùn Lanh Lợi 50 50 100% 3.13
5 nguyen trung khanh 50 50 100% 8.25
6 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 2.9
7 thukhoa2015 59 60 98% 6.87
8 Mai Thị Trang 49 50 98% 42.05
9 Quỳnh Mai 46 50 92% 72.12
10 Nguyễn Minh Tú 50 50 100% 1.62
11 nguyen anh tuan 45 50 90% 89.23
12 nguyen duy nhat 45 49 92% 75.07
13 Huệ Phạm 48 50 96% 5.5
14 Huỳnh Thị Xuân Trang 43 50 86% 10.6
15 TTQ 43 50 86% 1.58
16 Alex Cuong 43 50 86% 90.97
17 keengs 40 47 85% 59.45
18 Ngo Quyen 42 50 84% 89.93
19 khuatbaduy 40 46 87% 80.7
20 Trần Bích Hường 37 46 80% 56.3
21 Quỳnh Anh 37 48 77% 70.6
22 Xa Mãi Xa 38 45 84% 74.57
23 Quy Nguyendinh 41 50 82% 90.3
24 tran van lac 37 50 74% 88.25
25 Đỗ Việt Dũng 36 50 72% 42.47
26 Nguyễn Duy Lộc 37 50 74% 32.57
27 chungvau 42 50 84% 61.32
28 thidaihoc 42 50 84% 4.65
29 Đức Long 28 35 80% 77.95
30 Pro Chang Ngoc 34 50 68% 81.92
31 Trịnh Xuyến Chi 40 50 80% 77.93
32 Nhiep_Phong 34 39 87% 84.83
33 Quốc Việt 31 38 82% 83.58
34 CSH - 516 36 50 72% 58.1
35 Chuột Chúa 29 31 94% 17.52
36 Cobi Manu 36 50 72% 6.28
37 Tuy Nguyen 30 36 83% 43.7
38 Vũ Vui Vẻ 34 50 68% 43.62
39 nguyễn thị oanh 29 35 83% 28
40 hoanvu 21 23 91% 10.02
41 Chương 24 26 92% 9.55
42 ʚɞViệt Thắngʚɞ 25 26 96% 32.2
43 lương hạnh 35 50 70% 2.18
44 Ngọc Châu 34 50 68% 86.38
45 phạm hiếu 27 30 90% 19.55
46 vuthily 28 40 70% 26.32
47 thi 30 50 60% 72.23
48 pham son 19 33 58% 35.8
49 nguyễn quang tiến 15 23 65% 16.4
50 Tien Dinh Duc Dinh 24 42 57% 90.12
51 le van quy 26 50 52% 68.25
52 may mắn 24 38 63% 54.9
53 Nguyen Thanh Cong 14 23 61% 23.43
54 Duyên Duyên 28 45 62% 90.43
55 nguyenthibich 28 50 56% 11.2
56 nguyen van duc 18 28 64% 37.53
57 laikimoanh 24 50 48% 45.03
58 HOÁ HỌC 5 5 100% 0.63
59 Tam Hoang Minh 9 13 69% 16.23
60 Doankimtai Cristiano 8 13 62% 20.05
61 Tuongvy Dangthi 22 50 44% 91.82
62 Ke Dao Tau 6 13 46% 11.68
63 Lê Sơn 7 10 70% 2.23
64 Khai Thanh 3 6 50% 8.87
65 Xuân Quân 25 50 50% 54.87
66 Long Tieu Bach 2 2 100% 0.8
67 hoang nhu y 1 1 100% 37.15
68 pham hieu 1 1 100% 0.18
69 Võ Hồ Phong 20 26 77% 90.25
70 Trần Anh Hùng 45 51 88% 75.82
71 Duy Thành 36 60 60% 46.62
72 Trần Hải Phụng 23 46 50% 70.98
73 vanbinh 27 35 77% 13.8
74 doquoctuan 40 42 95% 13.18
75 Nguyễn Minh Châu 44 59 75% 34.23
76 Nguyễn Hữu Thành 3 23 13% 3.52
77 Tung 1997 4 10 40% 0.58
78 vui van cuong 0 0 0% 0.42
79 tran thin thanh ha 20 60 33% 10.15
80 Mai Trang Hoang 13 29 45% 32.68
81 Huy Đức 36 44 82% 90.25
82 Trần Vỹ 1 2 50% 1.72
83 kieuan 11 23 48% 28.08
84 bùi hồng nhung 17 32 53% 35.05
85 Viết Hùng 7 9 78% 11.72
86 Yen Chi 27 39 69% 27.02
87 Nguyễn Hữu Thân 35 50 70% 11.5
88 Tran Huu Vy 4 7 57% 12.65
89 Lê Quỳnh Như 37 50 74% 49.9
90 Anhkhang Do 11 17 65% 11.17
91 Nguyễn Hà Thu 27 29 93% 13.18
92 lê thị thùy 21 37 57% 47.22
93 Vân Phi Tuyết 18 60 30% 6.33
94 Thu Thu 25 54 46% 47.37
95 chinhift 30 32 94% 10.22
96 Hoàng Minh Hiếu 29 36 81% 13.87
97 buithitham 31 60 52% 87.95
98 Dong Nguyen 21 33 64% 40.4
99 Thang Le 50 54 93% 5.62
100 tran van cong 21 34 62% 76.42
101 trường liều b12 0 2 0% 11.37
102 nguyễn ngọc ý giang 55 60 92% 5.1
103 PHẠM HOÀNG ĐỨC HUY 41 48 85% 13.97
104 Tuyết Trắng 17 39 44% 12.72
105 Trần Hữu Vinh 39 60 65% 75.53
106 Trần Nam Mỹ 17 27 63% 87.1
107 Huu Loi Thai 27 31 87% 18.6
108 nguyenngoclam 40 58 69% 89.18
109 Tiểu Ngọc 15 60 25% 8.17
110 Loi Lele 24 34 71% 42.03
111 mai trung tin 17 32 53% 21.82
112 BạnBè GọiTớ Là Thắng 2 7 29% 11.75
113 Xloi Anh da Sai 0 0 0% 0.05
114 le van 26 53 49% 9.13
115 Phạm Duy Thái 7 8 88% 6.98
116 chi quang 0 1 0% 0.72
117 thành 15 19 79% 7.42
118 Người Không Tên 1 7 14% 4.17
119 Thai Truong 10 23 43% 90.22
120 Yui Chan 31 60 52% 17.27
121 Phuc Phamthi 26 51 51% 52.5
122 Vũ Ngọc Anh 7 15 47% 13.48
123 Lê Văn Dũng 0 1 0% 0.92
124 nguyen duy ngoc 1 3 33% 0.22
125 NHATRANG 17 50 34% 55.4
126 Tran Luc 0 7 0% 4.78
127 Lê Mạnh Cường 22 50 44% 45.1
128 lelananh 22 50 44% 13.9
129 Cá Sấu Chúa 18 50 36% 45.73
130 phung anh tu 16 50 32% 44.07

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12