Đề thi thử đại học môn Hóa Học lần 1 năm 2014 Trường THPT Lý Thái Tổ

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 49 câu - Số lượt thi : 966

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tiến hành hai TN. TN1: Cho m gam Fe dư vào V1 lít dd Cu(NO3)2 1M. TN2: Cho m gam Fe dư vào V2 lit dd AgNO3) 0,1M.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn thu được ở 2 TN đều bằng nhau. Quan hệ giữa V1 và V2

Câu 2: Một nguyên tử X có tổng số hạt (p, n, e) là 51. Vậy X là

Câu 3: Hỗn hợp (A) gồm có O2 và O3, tỉ khối của (A) đối với H2 là 20. Cho V lit khí A (đktc) phản ứng  vừa đủ với 150 ml dd KI 2M. Giá trị của V là

Câu 4: Phát biểu sai là

Câu 5: Cho mangan đioxit tác dụng với dd axit clohidric đậm đặc dư đun nóng, sinh ra  0,56 lit khí Cl2 (đktc). Số mol HCl bị oxi hoá là

Câu 6: Đun nóng hợp chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là

Câu 7: Chọn câu sai:

Câu 8: Cho phản ứng: 2 SO2 + O2   \rightleftharpoons  2SO3 . Tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần khi:

Câu 9: Cho các cặp chất sau:

(a) H2S + dd CuCl2                                             (b) FeS  + dd HCl

(c) NH4Cl + dd Ca(OH)2                                       (d) BaCl2  +  dd Cu(NO3)2

(e) Fe(OH)3   +  dd MgSO4                                   (f) Zn(OH)2 + dd NaOH

(g) H3PO4 + dd K2HPO4                                                   (h) NaOH + dd Ba(HCO3)2

   Số cặp chất xảy ra phản ứng là

Câu 10: Cho 0,2 mol ancol X tác dụng với Na dư tạo ra 6,72 lit khí H2 (đktc). Vậy ancol X là:

Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: 

   Toluen\overset{+Br_{2}(1:1),Fe}{\rightarrow}X\overset{+NaOH (du)}{\rightarrow}Y\overset{+HCl (du)}{\rightarrow}Z

Trong đó X, Y, Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. Z có thành phần chính gồm

Câu 12: Cho 14,8 gam hh gồm Al2O3 và Na vào nước dư thu được dd chỉ chứa một chất tan duy nhất và thoát ra V lit khí H2 (đktc). Tính V

Câu 13: Muối amoni nào sau đây khi bị nhiệt phân hủy xảy ra phản ứng không phải là phản ứng oxi hóa khử

Câu 14: Trong các dung dịch CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, số dung dịch có pH > 7 là

Câu 15: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X.Giá trị pH của dung dịch X là:

Câu 16: Có 200ml dd H2SO4 98% (D = 1,84 g/ml). Người ta muốn pha loãng thể tích H2SO4 trên thành dung dịch H2SO4 40% thì thể tích nước cần pha loãng là bao nhiêu

Câu 17: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là

Câu 18: Nhận xét nào sau đây đúng

Câu 19: NO2 có thể chuyển thành N2O4 theo cân bằng:

                          2 NO2   \rightleftharpoons   N2O4      (\DeltaH )

Cho biết NO2 là khí có màu nâu và N2O4 là khí không màu. Khi ngâm bình chứa NO2 vào chậu nước đá thấy màu trong bình khí nhạt dần. Hỏi phản ứng thuận trong cân bằng trên là

Câu 20: Cho các ion sau  đây: K+, Al3+, SO42-, Cu2+, HSO3-, NO3-, Cl-, HSO4-, H+, NH4+, HCO3-. Số ion tác dụng được với ion OH-

Câu 21: Khi cho một este X thuỷ phân trong môi trường kiềm thu được một chất rắn Y và hơi một rượu Z . Đem chất rắn Y tác dụng với dd H2SO4 đun nóng thu được axit axetic . Còn đem oxy hoá rượu Z  thu được anđehit T ( T có khả năng tráng bạc theo tỷ lệ 1:4). Vậy công thức cấu tạo của este X là

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 23: Để trung hoà 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là

Câu 24: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron:1s22s22p63s23p4. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hidro của X là:

Câu 25: Hỗn hợp X gồm hiđro và các hiđrocacbon no, chưa no. Cho X vào bình có niken xúc tác, đun nóng bình một thời gian ta thu được hỗn hợp Z. Phát biểu nào sau đây sai ?

Câu 26: Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4  + BaCl2  →                           (2) CuSO4 + Ba(NO3)2   →

(3) Na2SO4  + BaCl2  →                                (4) H2SO4  + BaSO3      →

(5) (NH4)2SO4  + Ba(OH)2  →                       (6) Fe2(SO4)3  + Ba(NO3)2  →

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:

Câu 27: Cho a mol Ca(OH)2 tác dụng với b mol H3PO4 chỉ thu được muối canxi đihidrophotphat. Tỉ lệ a: b là

Câu 28: Có bao nhiêu ancol bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18% ?

Câu 29: Nhiệt phân hoàn toàn 1,88g một muối nitrat của kim loại hoá trị II thấy thoát ra 0,56 lit hỗn hợp khí (đktc). Công thức của muối nitrat là:

Câu 30: Có 2 nguyên tố X (Z = 19); Y (X = 17) hợp chất tạo bởi X và Y có công thức và kiểu liên kết là

Câu 31: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

Câu 32: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là

Câu 33: Este X có các đặc điểm sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:

Câu 34: Cho phương trình ion rút gọn của pư sau:

2M + 4H+  +  SO42-  --->   2Mn+  +  SO2 + 2H2O

M có thể là kim loại nào sau đây:

Câu 35: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

Câu 36: Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4.860.000 (u). Vậy số mắc xích của glucozơ có trong xenlulozơ nói trên là:

Câu 37: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

Câu 38: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn 2,5 gam chất béo cần 50 ml dd KOH 0,1M. Chỉ số xà phòng hoá của chất béo là:

Câu 40: Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat?

Câu 41: Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là

Câu 42: Cho X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dd brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH­4 có trong X là

Câu 43: Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.

(b)Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.

(c) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.

(d)Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3, trong NH3 dư, đun nóng.

(e) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

Câu 44: Cho X là hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y thu được 4 amino axit, trong đó có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị của m là

Câu 45:

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

Câu 46: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là

Câu 47: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 48: Cho 1,03 gam muối Natri halogenua (X) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thì thu được một kết tủa, nung nóng kết tủa thu được 1,08 gam Ag. Xác định muối X?

Câu 49: Đun nóng m g ancol X với  H2SO4 đặc làm chất xúc tác ở điều kiện thích hợp thu được m’ g chất hữu cơ B có tỉ khối so với X là 0,7. CTPT X là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 chinchu 48 48 100% 91.18
2 hoang khanh 48 49 98% 31.05
3 Sâu Sâu 48 49 98% 50.35
4 Chinh Pro 47 48 98% 3
5 Đại Lý Hoàng Tử 46 49 94% 45.83
6 Lê Đức Anh 46 50 92% 63.05
7 Sakura Pham 45 49 92% 61.97
8 Thanh Bằng Khúc 45 49 92% 30.33
9 le dinh quang 45 49 92% 43.6
10 Lê Thanh Phong 45 49 92% 35.67
11 NatSue Tăng 44 49 90% 4.32
12 Ngoc Lam 44 49 90% 3.23
13 Kh 44 49 90% 54.82
14 vanphu 44 49 90% 80.4
15 pham thi thhom 44 49 90% 55.57
16 Nấm Kute 44 49 90% 3.3
17 Đăng Danh 43 49 88% 69.15
18 phạm thị nga 43 49 88% 47.35
19 Thảo Dương 43 49 88% 26.23
20 phan hải dương 43 49 88% 41.2
21 Minh Duc Trinh 43 49 88% 5.38
22 Dương Phong Tử 43 49 88% 71.63
23 TTQ 43 49 88% 1.58
24 Triệu Thái 43 49 88% 57.75
25 Hường Phạm 42 49 86% 50.47
26 nguyen phi can 41 48 85% 69.3
27 Hoàng Hà 41 49 84% 45.18
28 Killua Vô Tình 41 49 84% 45.42
29 Hương Trà 41 49 84% 65.15
30 nguyen anh tuan 41 49 84% 83.53
31 keengs 40 47 85% 30.85
32 MinhNghia Pham 39 47 83% 26.38
33 Quỳnh Anh 37 42 88% 59.27
34 Phan trung huy 39 49 80% 45.82
35 TIÊNTRẦN 39 49 80% 60.23
36 chau anh 39 49 80% 19.53
37 Đặng Thị Sen 39 49 80% 7.5
38 hoang hung 38 46 83% 90.17
39 dfdsfgsdfsdfsd 39 49 80% 56.33
40 trần ngọc tình 38 47 81% 36.47
41 Ngô Hoàng Anh Đức 38 49 78% 90.05
42 nguyen duc phong 38 49 78% 62.9
43 Do Quang Hung 38 49 78% 60.75
44 tran van lac 38 49 78% 74.1
45 Nam Thành 38 49 78% 90.2
46 Quang Huy 37 48 77% 56.58
47 Anh Người Ấy 37 49 76% 63.02
48 lương hạnh 37 49 76% 2.82
49 Quỳnh Mai 41 49 84% 45.32
50 Hường Kùn 36 46 78% 71.67
51 tranhoangtrong 36 46 78% 3.37
52 nguyen hoang dat 34 40 85% 57.45
53 Trần Trường Đức Anh 36 49 73% 90.13
54 Nguyen Thi Thu Thuy 36 49 73% 3.88
55 Linh Nguyễn 36 49 73% 39.5
56 TranHoangLong 36 49 73% 43.78
57 Tran Phuong Thanh 36 49 73% 54.38
58 Ngô Nam Sinh 35 49 71% 48.77
59 nguyen duc anh 35 49 71% 87.22
60 Đỗ Việt Dũng 31 37 84% 5.77
61 Đào Phương 35 49 71% 57.35
62 Thuthu Nguyễn 33 46 72% 10.77
63 phuongnguyen 34 49 69% 85.57
64 Ngo Quyen 34 49 69% 80.92
65 Pro Chang Ngoc 34 49 69% 41.77
66 Minh Thuc Nguyen 32 44 73% 62.22
67 thanglq 34 50 68% 36.38
68 Vu Kim Anh 31 42 74% 26.03
69 Tuy Nguyen 30 39 77% 41.62
70 tu uyen 33 49 67% 38.83
71 nhi 33 49 67% 81.63
72 Bongbong Xaphong 33 49 67% 45.95
73 Thái Bùi 27 32 84% 51.72
74 Nhok Con Lanh Lung 32 47 68% 90.1
75 KuBin Hoang 33 50 66% 64.2
76 DUONGCONGSI 32 49 65% 71.78
77 Trần Kim Ngọc 32 49 65% 69.57
78 Avada Kedavra 32 49 65% 40.28
79 nguyen van duc 32 49 65% 80.93
80 Phạm Thảo Quy 32 49 65% 4.93
81 Tuyet Yeu Thuong 27 35 77% 21.22
82 Khoảng Cách 25 30 83% 42.03
83 phamvanan 31 48 65% 91.05
84 nguyenducminh 31 49 63% 51.5
85 Núp Công Tử 31 49 63% 66.65
86 Chúa Yêu 31 49 63% 64.27
87 tuan 31 49 63% 78.7
88 Quốc Việt 29 43 67% 58.22
89 nguyễn tùng 22 23 96% 29.77
90 Lê Văn Tiến 22 23 96% 15.77
91 pham 30 49 61% 61.75
92 hoàng xuân chức 29 48 60% 6
93 nguyễn nga 28 46 61% 90.12
94 vn plut 29 49 59% 48.7
95 Cư Ời 29 49 59% 55.72
96 Phương Út 29 49 59% 60.22
97 Đi Đến Ước Mơ 28 49 57% 89.73
98 Cơm Cơm 27 49 55% 65.23
99 nguyenngocthiet 27 49 55% 53.03
100 vũ thị hương 22 35 63% 86.9
101 nguyen huong 23 38 61% 82.13
102 Vủ Minh Hải 18 26 69% 35.98
103 vũ duy sơn 17 24 71% 26.13
104 Xuân Quân 25 49 51% 73.08
105 nguyenthibich 25 49 51% 19.65
106 Bui The 25 49 51% 56.28
107 Thể Bugatti 25 49 51% 87.08
108 Hùng Nguyên Vũ 17 26 65% 20.62
109 Thần Chết 24 49 49% 3.5
110 Quang Pham 24 49 49% 78.63
111 Nguyễn Minh Sơn 24 49 49% 37.98
112 Trái Tim Cô Đơn 23 47 49% 90.87
113 nguyen tam anh tuan 18 33 55% 84.95
114 Nguyễn Hải Quân 23 49 47% 67.85
115 Gjo Lang Kinh Pham 14 23 61% 72.55
116 hua huynh minh thao 10 12 83% 18.52
117 Phạm Việt Nam 22 49 45% 15.32
118 Hạnh Châu 13 22 59% 15.67
119 hoaphan 22 39 56% 67.87
120 Hòa Thị Hoa 9 10 90% 0.67
121 Lưu Phương 10 15 67% 22.5
122 Minh Phuong Foenix 13 24 54% 2.58
123 bui van truong 21 49 43% 5.83
124 nguyen van tinh 21 49 43% 25.93
125 nguyễn văn đức 8 10 80% 16.48
126 Hồng Sơn Tạ 20 48 42% 18.33
127 hong 20 49 41% 22.37
128 than thao 16 37 43% 9.9
129 thanky 20 49 41% 90.07
130 Nguyễn Thị Trà My 20 50 40% 20.43
131 Cu Hjm 8 15 53% 40.15
132 Nguyên Trực 19 48 40% 41.8
133 hoàng huy hải 19 48 40% 5.72
134 Liễu Phi Phi 4 4 100% 1.9
135 đoàn thị hồng oanh 19 49 39% 14.65
136 Chuột Chúa 4 5 80% 3.53
137 đinh gia hân 18 48 38% 35.2
138 Cuong Nguyen 18 48 38% 11
139 chu 6 13 46% 3.4
140 Ngạc Kim Sang 6 13 46% 12.7
141 Ho Thanh 2 2 100% 1.98
142 Đinh Thị Hồi 13 37 35% 50.25
143 nguyenvantruong 1 1 100% 1.23
144 nguyễn thị ngọc 17 49 35% 90.1
145 nguyễn thị hải vân 1 1 100% 0.4
146 Đẹp Trai Ai 16 47 34% 2.43
147 Vũ Ngọc Anh 6 17 35% 32.33
148 nguyen quoc tri 44 49 90% 64.75
149 tran thi huyen 40 49 82% 49.32
150 Đông Đông 0 0 0% 0.12
151 Minhduc Pham 0 0 0% 0.08
152 Nguyễn Thu Hà 41 49 84% 11.27
153 Trịnh Thủy 0 0 0% 2.38
154 nguyen chi toan 0 0 0% 0.05
155 Meo Beo 0 0 0% 0.27
156 Tít's Nặc Nôô 0 0 0% 0.27
157 chien 0 0 0% 0.6
158 Trần Hạnh 16 48 33% 26.03
159 maido 0 0 0% 0.05
160 hoahuongduong 45 49 92% 66.1
161 vana 0 0 0% 0.23
162 tybenho 0 0 0% 2.33
163 Đặng Quang Chuyện 0 0 0% 0.05
164 Hung 0 0 0% 0.08
165 Yen Bui 0 0 0% 1.6
166 Linh Cheng 0 0 0% 0.05
167 BOy BÁnh BÈo 0 0 0% 0.28
168 Prince Kute Prince Kute 0 0 0% 0.35
169 Trọng Hiếu Nguyễn 1 4 25% 0.78
170 Mai Thanh Dat 0 1 0% 0.82
171 đỗ nguyễn yến hương 0 1 0% 1.18
172 chau ho quoc hoa 0 1 0% 1.3
173 Mai Nguyễn 16 49 33% 13.3
174 Tuệ Nguyễn Văn 16 49 33% 1.83
175 pham hieu 0 1 0% 0.88
176 Pham tuan 0 1 0% 0.32
177 Nguyễn Minh Nhật 4 14 29% 9.38
178 nguyen van khong 0 2 0% 0.47
179 Đậu Nhật Anh 2 9 22% 1.47
180 Trần Huỳnh Như 6 21 29% 2.93
181 Long Hack 7 25 28% 42.22
182 Phượng Ớt 14 48 29% 47.67
183 bonuochmao 14 49 29% 18.87
184 Nguyễn Nghĩa 14 49 29% 5.23
185 Trần Tiến Đạt 14 49 29% 6.75
186 NhÓc Ku Po 8 32 25% 12.53
187 maika 13 49 27% 3.68
188 nguyễn đức linh 13 50 26% 1.75
189 Ke Dao Tau 12 49 24% 0.83
190 Tiên Osa 11 49 22% 24.93
191 Hoàng Hải 10 49 20% 11.03
192 Phêrô Thuần 7 49 14% 8.47

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12