Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 12

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Unit 16. tiếng Anh 12 – Có lời giải chi tiết

1.

Thi online - Present perfect & present perfect continuous tenses (có video chữa)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Đọc thực hành 1: The Ice Hotel (có video chữa)

2.

Thi online - Bài tập đọc đục lỗ - Có lời giải chi tiết

S2 - Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh năm 2021

1.

Thi online - Tổng quan về 44 âm trong tiếng Anh - Có video chữa

2.

Thi online - Nguyên âm đơn - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Nguyên âm đôi - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online - Phụ âm - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Cách phát âm đuôi s/ es - Có video chữa

6.

Thi online - Cách phát âm đuôi -ed

7.

Thi online - Đọc thực hành 1: The Ice Hotel (có video chữa)

8.

Thi online - Trọng âm từ có 2 âm tiết - Có video chữa

9.

Thi online - Đọc thực hành 2: Food Firsts (có video chữa)

10.

Thi online - Trọng âm từ có 3 âm tiết- Có lời giải chi tiết

11.

Thi online - Đọc thực hành 3: Hurricane Who? (có video chữa)

12.

Thi online - Trọng âm từ có 2 âm tiết - Trường hợp đặc biệt - Có video chữa

13.

Thi online - Đọc thực hành 4: How Did Those Get in There? (có video chữa)

14.

Thi online - Các từ có hậu tố trọng âm rơi vào chính nó - Có lời giải chi tiết

15.

Thi online - Đọc thực hành 5: A Bug’s Sleep (có video chữa)

16.

Thi online - Trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước 1 số hậu tố nhất định - Có lời giải chi tiết

17.

Thi online - Đọc thực hành 6: Tiger’s Tale (có video chữa)

18.

Thi online - Các hậu tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm của từ - Có lời giải chi tiết

19.

Thi online - Đọc thực hành 7: Not the Normal News (có video chữa)

20.

Thi online - Trọng âm của tính từ ghép, danh từ ghép, động từ ghép - Có video chữa

21.

Thi online - Đọc thực hành 8: The Wright Way to Fly (có video chữa)

22.

Thi online - Âm câm - Có lời giải chi tiết

23.

Thi online - Đọc thực hành 9: Don’t Trust Me! (có video chữa)

24.

Thi online - Sự hình thành tính từ, trạng từ và danh từ từ gốc danh từ - Có lời giải chi tiết

25.

Thi online - Đọc thực hành 10: Bugs for Sale (có video chữa)

26.

Thi online - Tiền tố phủ định - Có lời giải chi tiết

27.

Thi online - Đọc thực hành 11: Mona Who? (có video chữa)

28.

Thi online - Sự hình thành động từ và danh từ từ gốc tính từ - Có lời giải chi tiết

29.

Thi online - Đọc thực hành 12: Borrowed Words (có video chữa)

30.

Thi online - Sự hình thành tính từ, trạng từ và danh từ từ gốc động từ - Có lời giải chi tiết

31.

Thi online - Đọc thực hành 13: Growing Deserts (có video chữa)

32.

Thi online - Sự cấu tạo từ bất quy tắc - Có lời giải chi tiết

33.

Thi online - Thì hiện tại đơn - Có lời giải chi tiết

34.

Thi online - Thì hiện tại tiếp diễn - Có lời giải chi tiết

35.

Thi online - Đọc thực hành 14: The Importance of Water (có video chữa)

36.

Thi online - Thì hiện tại hoàn thành & hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Có lời giải chi tiết

37.

Thi online - Đọc thực hành 15: Animal Forecasters (có video chữa)

38.

Thi online - Thì quá khứ đơn - Có lời giải chi tiết

39.

Thi online - Đọc thực hành 16: A Fantastic Mind (có video chữa)

40.

Thi online - Thì quá khứ tiếp diễn - Có lời giải chi tiết

41.

Thi online - Đọc thực hành 17: Seeing Red (có video chữa)

42.

Thi online - Thì quá khứ hoàn thành & quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Có lời giải chi tiết

43.

Thi online - Đọc thực hành 18: Worth Collecting (có video chữa)

44.

Thi online - Đọc thực hành 19: Can’t Beat Them? Join Them! (có video chữa)

45.

Thi online - Cấu trúc used to/ get used to/ be used to - Có lời giải chi tiết

46.

Thi online - Đọc thực hành 20: Rich Dogs (có video chữa)

47.

Thi online - Thì tương lai đơn - Có lời giải chi tiết

48.

Thi online - Thì tương lai gần - Có lời giải chi tiết

49.

Thi online - Thì tương lai tiếp diễn - Có lời giải chi tiết

50.

Thi online - Thì tương lai hoàn thành & tương lai hoàn thành tiếp diễn - Có lời giải chi tiết

51.

Thi online - Sự phối hợp thì - Có lời giải chi tiết

52.

Thi online - Danh từ - Có lời giải chi tiết

53.

Thi online - Mạo từ - Có lời giải chi tiết

54.

Thi online - Đại từ - Có lời giải chi tiết

55.

Thi online - Tính từ - Có lời giải chi tiết

56.

Thi online - Trạng từ - Có lời giải chi tiết

57.

Thi online - So sánh của tính từ & trạng từ - Có lời giải chi tiết

58.

Thi online - Các mẫu câu so sánh - Có lời giải chi tiết

59.

Thi online - Câu hỏi đuôi - Có lời giải chi tiết

60.

Thi online - Câu trúc song hành - Có lời giải chi tiết

61.

Thi online - Câu chẻ nhấn mạnh chủ ngữ, trạng ngữ, tân ngữ - Có lời giải chi tiết

62.

Thi online - Mệnh đề quan hệ - Có lời giải chi tiết

63.

Thi online - Mệnh đề danh ngữ - Có lời giải chi tiết

64.

Thi online - Mệnh đề phân từ - Có lời giải chi tiết

65.

Thi online - Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích - Có lời giải chi tiết

66.

Thi online - Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian - Có lời giải chi tiết

67.

Thi online - Đọc thực hành 21: In the Name of Beauty (có video chữa)

68.

Thi online - Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả - Có lời giải chi tiết

69.

Thi online - Đọc thực hành 22: Who Took That Tooth? (có video chữa)

70.

Thi online - Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân - Có lời giải chi tiết

71.

Thi online - Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ - Có lời giải chi tiết

72.

Thi online - Bài tập về As if / As though - Có lời giải chi tiết

73.

Thi online - Câu điều kiện với IF - Có lời giải chi tiết

74.

Thi online - Câu điều kiện rút gọn - Có lời giải chi tiết

75.

Thi online - Đọc thực hành 23: The Ring of Fire (có video chữa)

76.

Thi online - Các từ khác có thể thay thế cho IF - Có lời giải chi tiết

77.

Thi online - Đọc thực hành 24: Myths About Pimples (có video chữa)

78.

Thi online - Câu bị động căn bản - Có lời giải chi tiết

79.

Thi online - Các dạng câu bị động đặc biệt - Có lời giải chi tiết

80.

Thi online - Tường thuật câu nói thông thường - Có lời giải chi tiết

81.

Thi online - Tường thuật câu hỏi - Có lời giải chi tiết

82.

Thi online - Câu tường thuật với các động từ đặc biệt - Có lời giải chi tiết

83.

Thi online - Đảo ngữ với các từ có ý nghĩa phủ định - Có lời giải chi tiết

84.

Thi online - Các trường hợp đảo ngữ khác - Có lời giải chi tiết

85.

Thi online - Thức giả định - Có lời giải chi tiết

86.

Thi online - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ & động từ - Có lời giải chi tiết

87.

Thi online - Động từ nguyên mẫu & danh động từ - Có lời giải chi tiết

88.

Thi online - Động từ khuyết thiếu - Có lời giải chi tiết

89.

Thi online - Bài tập về các tình huống giao tiếp - Có lời giải chi tiết

90.

Thi online - Đọc thực hành 25: I Cut the Cheese! (có video chữa)

91.

Thi online - Đọc thực hành 26: Mr. Nintendo (có video chữa)

92.

Thi online - Đọc thực hành 27: Sweet Love (có video chữa)

93.

Thi online - Bài tập tìm lỗi sai - Có lời giải chi tiết

94.

Thi online - Đọc thực hành 28: Are Sports Bad for Kids? (có video chữa)

95.

Thi online - Bài tập từ đồng nghĩa & trái nghĩa - Có lời giải chi tiết

96.

Thi online - Bài tập tìm câu đồng nghĩa - Có lời giải chi tiết

97.

Thi online - Đọc thực hành 29: May I Have Your Autograph? (có video chữa)

98.

Thi online - Bài tập đọc đục lỗ - Có lời giải chi tiết

99.

Thi online - Bài tập Từ vựng Unit 1 - SGK 12 Cơ bản (có video chữa)

100.

Thi online - Từ vựng nâng cao số 1 (có video chữa)

101.

Thi online - Bài tập Từ vựng Unit 2 - SGK 12 Cơ bản

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com