Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 12

Đề thi online Môn Địa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

2.

Thi online - Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

3.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2– Địa lí 12

S1 - Thầy Nam - Khóa nền tảng Địa lí lớp 12 năm 2021

1.

Thi online – Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

2.

Thi online - Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

3.

Thi online - Đất nước nhiều đồi núi (Phần 1)

4.

Thi online - Đất nước nhiều đồi núi

5.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì I – Địa lí 12

6.

Thi online - Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

7.

Đề kiểm tra 1 tiết giữa kì 1 - Địa lí 12

8.

Thi online - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Phần 1)

9.

Thi online - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

10.

Thi online - Thiên nhiên phân hóa đa dạng

11.

Thi online - Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

12.

Thi online - Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

13.

Thi online – Địa lí tự nhiên

14.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 – Địa lí 12 - đề số 1 (có video chữa)

15.

Thi online – Đề kiểm tra học kì 1 – Địa lí 12 – đề số 1

16.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 – Địa lí 12 - đề số 2 (có video chữa)

17.

Thi online – Đề kiểm tra học kì 1 – Địa lí 12 – đề số 2

18.

Thi online - Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

19.

Thi online – Lao động và việc làm

20.

Thi online - Đô thị hóa

21.

Thi online - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

22.

Thi online - Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

23.

Thi online – Vấn đề phát triển nông nghiệp

24.

Thi online - Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp

25.

Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2– Địa lí 12

26.

Thi online - Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

27.

Thi online - Cơ cấu ngành công nghiệp

28.

Thi online - Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

29.

Thi online - Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

30.

Thi online - Vấn đề phát triển ngành Giao thông vận tải và thông tin liên lạc

31.

Thi online – Vấn đề phát triển Thương mại và du lịch

32.

Thi online - Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên

33.

Thi online - Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

34.

Thi online – Vùng Đông Nam Bộ

35.

Thi online – Các vùng kinh tế trọng điểm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com