Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 12

Đề thi online Môn Sinh lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Trao đổi nước ở thực vật

1.

Thi online - Quang hợp -hô hấp ở thực vật

1.

Thi online - Cảm ứng ở thực vật

1.

Thi online - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

1.

Thi online - Sinh sản ở thực vật

1.

Thi online - Trao đổi khoáng - nitơ ở thực vật

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

2.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 1

3.

Đề thi HK1 môn Sinh lớp 12 - Sở GD&ĐT Hưng Yên - năm học 2019 - 2020 (Có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

5.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 1

6.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 2

7.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 2

8.

Thi online - Di truyền y học

9.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 3

10.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 3

11.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 1

12.

Thi online - Quy luật Men-đen: Quy luật phân li

13.

Thi online - Các dạng bài tập di truyền tương tác gen

14.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 4

15.

Đề thi HK2 môn Sinh lớp I

16.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 2

17.

Quy luật di truyền của Menđen - Mức độ 1: Nhận biết

18.

Thi online - Cấu trúc di truyền quần thể

19.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 4

20.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 2

21.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 5

22.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 5

23.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 12 - Đề 5

24.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 3

25.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 4

26.

Thi online –Ôn tập phần di truyền Menden số 2

27.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 4

28.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 3

29.

Đề thi HK 2 môn Sinh lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 12 - Đề số 5

31.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1

32.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 12 - Đề số 2

33.

Thi online –Ôn tập phần di truyền Menden số 4

34.

Đề kiểm tra giữa HK II - Sinh 12 - Đề 1

35.

Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Mức độ 2: Thông hiểu - Đề 1

36.

Thi online - Nhiễm sắc thể và chu kì tế bào

37.

Thi online - Quy luật di truyền phân ly và phân ly độc lập

38.

Thi online - Sinh thái học cá thể

Xem thêm

[S1+] - Thầy Mạnh - Nền tảng Sinh học 12 năm 2022

6. Di truyền Menđen

Số đề thi: 9 Đã phát hành

10. Tổng hợp quy luât di truyền

Số đề thi: 6 Đã phát hành

11. Di truyền học quần thể

Số đề thi: 7 Đã phát hành

13. Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

Số đề thi: 4 Đã phát hành

14. Tiến hóa

Số đề thi: 10 Đã phát hành

15. Sinh thái học

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Xem thêm

[S3] - Thầy Hải - Khóa luyện đề thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn sinh năm 2022 - có video chữa

1.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 1 (có video chữa)

2.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 2 (có video chữa)

3.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 3 (có video chữa)

4.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 4 (có video chữa)

5.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 5 (có video chữa)

6.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 6 (có video chữa)

7.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 7 (có video chữa)

8.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 8 (có video chữa)

9.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 9 (có video chữa)

10.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 10 (có video chữa)

11.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 11 (có video chữa)

12.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 12 (có video chữa)

13.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 13 (có video chữa)

14.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 14 (có video chữa)

15.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 15 (có video chữa)

16.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 16 (có video chữa)

17.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 17 (có video chữa)

18.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 18 (có video chữa)

19.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 19 (có video chữa)

20.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 20 (có video chữa)

21.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 21 (có video chữa)

22.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 22 (có video chữa)

23.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 23 (có video chữa)

24.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 24 (có video chữa)

25.

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học - Đề số 25 (có video chữa)

[S4] - Thầy Mạnh - Khóa tổng ôn kiến thức Sinh học 12 - Năm 2022

1.

Thi online – Di truyền liên kết – hoán vị gen phần 1

2.

Thi online – Cơ chế dịch mã – điều hòa hoạt động gen

3.

Thi online – Di truyền liên kết – hoán vị gen phần 2

4.

Thi online – Đột biến nhiễm săc thể

5.

Thi online – Di truyền người

6.

Thi online – Đột biến gen

7.

Thi online – Di truyền học quần thể

8.

Thi online – Di truyền Menđen phần 1

9.

Thi online – Xác suất trong di truyền học quần thể

10.

Thi online – Di truyền Menđen phần 2

11.

Thi online – Di truyền liên kết với giới tính

12.

Thi online – Di truyền tương tác gen phần 2

13.

Thi online - Sinh thái học phần 2

14.

Thi online – Di truyền tương tác gen phần 1

15.

Thi online - Sinh thái học phần 1

16.

Thi online - Vật chất di truyền cấp độ phân tử (tiết 1)

17.

Thi online - Vật chất di truyền cấp độ phân tử (tiết 2)

18.

Thi online - Cơ chế tái bản ADN – phiên mã tổng hợp ARN

19.

Thi online - Nhiễm sắc thể và chu kì tế bào

20.

Thi online - Ôn tổng hợp các quy luật di truyền phần 1

21.

Thi online - Ôn tổng hợp các quy luật di truyền phần 2

[S4] - Tổng ôn thi TN THPT & ĐH Sinh học năm 2022 - Thầy Nguyễn Đức Hải

1. Di truyền học

Số đề thi: 11

Sắp thi 01/03/2022
Sắp thi 14/04/2022

[S+] - 3600 bài tập trắc nghiệm sinh học chọn lọc theo chuyên đề và mức độ - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

6. Di truyền học quần thể

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Di truyền học người

Số đề thi: 4 Đã phát hành

8. Ứng dụng di truyền học

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Tiến hoá

Số đề thi: 4 Đã phát hành

10. Sinh thái học cá thể - quần thể

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Sinh lý thực vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

13. Sinh lý động vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] - Khóa đề thi học kì môn Sinh lớp 12 - Có lời giải chi tiết - Năm 2022

[S3] - Khoá đề thi Tốt nghiệp THPT & ĐH môn Sinh đến năm 2021 (Năm 2022)

Sắp thi 01/12/2021
Sắp thi 05/12/2021
Sắp thi 10/12/2021

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com