Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online: Bài tập phản ứng đốt cháy và bài tập về axit fomic

1.

Thi online phương pháp đường chéo

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Bài tập thủy phân este

2.

Thi online: Lý thuyết chung về este - Đề 2

3.

Thi online: Tổng ôn điều kiện tồn tại trong dung dịch

4.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

5.

Bài 1. Este (SBT, tr3-5)

6.

Thi online: Lý thuyết chung về este - Đề 1

7.

Thi online: Lý thuyết và bài tập nâng cao

8.

Thi online bài tập phản ứng cộng đơn giản

9.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

14.

Bài tập phản ứng thủy phân este đặc biệt

15.

Bài tập tổng hợp: Este - Lipit (Mức độ vận dụng cao)

16.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

17.

Bài tập khái niệm, đồng phân, danh pháp của este

18.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 216 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 217 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 202 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 203 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 204 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018 - Mã đề 209 (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018 - Mã đề 210 (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018 - Mã đề 211 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018 - Mã đề 214 (Có lời giải chi tiết)

28.

Thi online: Bài tập H+ tác dụng với dd muối cacbonat

29.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

31.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

32.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 12 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

34.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2020 - Mã đề 205 (Có lời giải chi tiết)

35.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2020 - Mã đề 206 (Có lời giải chi tiết)

36.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2020 - Mã đề 217 (Có lời giải chi tiết)

37.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2020 - Mã đề 224 (Có lời giải chi tiết)

38.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Trường THPT chuyên Thái Bình - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2020 - Mã đề 206 (có video chữa)

40.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

41.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

42.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

43.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

44.

Bài kiểm tra học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

45.

Thi online - Bài tập đại cương về kim loại (Có video chữa)

Xem thêm

S1 - Thầy Tùng - Khóa nền tảng môn Hóa lớp 12 năm 2021

1. Este - Chất béo

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 7 Đã phát hành

3. Amin - Amino axit - Protein

Số đề thi: 11 Đã phát hành

4. Polime

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 9 Đã phát hành

8. Crom - Sắt - Đồng

Số đề thi: 14 Đã phát hành

Sắp thi 01/02/2021
Sắp thi 01/04/2021

Xem thêm

S2 - Thầy Tùng - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021

1. Este - Lipit (Lớp 12)

Số đề thi: 17 Đã phát hành

2. Cacbohidrat (Lớp 12)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Polime (Lớp 12)

Số đề thi: 9 Đã phát hành

7. Crom - Sắt - Đồng (Lớp 12)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

10. Nito - Photpho (Lớp 11)

Số đề thi: 6 Đã phát hành

11. Cacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Ancol - Phenol (Lớp 11)

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Hidrocacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

S2 - Thầy Tùng - Khóa luyện thi cấp tốc 5++ môn Hóa năm 2021

Sắp thi 01/02/2021

2. Cacbohiđrat (Hóa 12)

Số đề thi: 5

Sắp thi 16/02/2021

3. Amin - Amino axit (Hóa 12)

Số đề thi: 4

Sắp thi 03/03/2021

4. Polime (Hóa 12)

Số đề thi: 2

Sắp thi 15/03/2021
Sắp thi 21/03/2021
Sắp thi 17/04/2021

8. Tổng ôn Hóa 11

Số đề thi: 3

Sắp thi 05/05/2021

S2 - Thầy Chất - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học dành cho học sinh mất gốc năm 2021

3. Chủ đề 3: Hidrocacbon

Số đề thi: 11 Đã phát hành

6. Chủ đề 6: Este - Lipit

Số đề thi: 9 Đã phát hành

8. Chủ đề 8: Polime - Cacbohidrat

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Chủ đề 9: Sự điện li

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

10. Chủ đề 10: Phi kim

Số đề thi: 15 Đã phát hành

11. Chủ đề 11: Kim loại

Số đề thi: 18 Đang phát hành... loading

12. Chủ đề 12: Nhận biết

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

S3 - Thầy Tùng - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021 (có video chữa)

1.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2020 - Mã đề 206 (có video chữa)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 1 (có video chữa)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 2 (có video chữa)

4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 3 (có video chữa)

5.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 4 (có video chữa)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 5 (có video chữa)

7.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 6 (có video chữa)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 7 (có video chữa)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 8 (có video chữa)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 9 (có video chữa)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 10 (có video chữa)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 11 (có video chữa)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 12 (có video chữa)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 13 (có video chữa)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 14 (có video chữa)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 15 (có video chữa)

17.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 16 (có video chữa)

18.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 17 (có video chữa)

19.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 18 (có video chữa)

20.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 19 (có video chữa)

21.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 20 (có video chữa)

22.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 21 (có video chữa)

23.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 22 (có video chữa)

24.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 23 (có video chữa)

25.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 24 (có video chữa)

26.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa năm 2021 - Đề 25 (có video chữa)

S4 - Thầy Tùng - Khóa tổng ôn kiến thức thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021

1.

Thi online: Tổng ôn điều kiện tồn tại trong dung dịch

2.

Thi online: Tổng ôn chất lưỡng tính – pH dung dịch

3.

Thi online: Dãy điện hóa

4.

Thi online: Tổng ôn bài tập thủy luyện

5.

Thi online: Tổng ôn điện phân – Ăn mòn kim loại

6.

Thi online: Tổng ôn phản ứng nhiệt luyện – Nhiệt phân

7.

Thi online: Tổng ôn phản ứng của nước với các chất vô cơ – Nước cứng

8.

Thi online: Tổng ôn kim loại tác dụng với dung dịch chất điện li

9.

Thi online: Tổng ôn oxit axit tác dụng với dung dịch bazo

10.

Thi online: Tổng ôn bài toán hidroxit lưỡng tính

11.

Thi online: Tổng ôn hợp chất phản ứng với AgNO3/NH3

12.

Thi online: Tổng ôn các chất phản ứng với Cu(OH)2

13.

Thi online: Tổng ôn các hợp chất phản ứng với dung dịch Br2

14.

Thi online: Các chất phản ứng được với H2

15.

Thi online: Tổng ôn bài toán bảo toàn liên kết pi

16.

Thi online: Các chất phản ứng được với NaOH, HCl

17.

Thi online: So sánh tính axit, bazo, nhiệt độ sôi

18.

Thi online: Tổng ôn xác định CTCT, CTPT hợp chất hữu cơ

19.

Thi online: Tổng ôn đốt cháy hợp chất hữu cơ

20.

Thi online: Tổng ôn Nhận biết – Tinh chế

Tuyệt phẩm 66+ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa của các trường THPT chuyên năm 2021 (có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Trường THPT chuyên Thái Bình - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Trường THPT Tiên Du - Bắc Ninh - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi KSCL môn Hóa năm 2021 - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi định kì lần 2 môn Hóa năm học 2020 - 2021 - Trường THPT chuyên Bắc Ninh (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Trường THPT Yên Thế - Bắc Giang - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi KSCL môn Hóa năm 2021 - Trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Trường THPT chuyên Lào Cai - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Trường THPT chuyên Thái Bình - Lần 2 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Trường THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa - Lần 1 (có lời giải chi tiết)

6000 bài tập trắc nghiệm Hóa học chọn lọc theo chuyên đề - dạng - mức độ (có lời giải chi tiết) năm 2021

1. Este - Lipit

Số đề thi: 14 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Amin - Amino axit - Protein

Số đề thi: 27 Đã phát hành

4. Polime

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 20 Đã phát hành

10. Sự điện li

Số đề thi: 7 Đã phát hành

11. Nitơ - Photpho

Số đề thi: 11 Đã phát hành

12. Cacbon - Silic

Số đề thi: 6 Đã phát hành

14. Hiđrocacbon

Số đề thi: 7 Đã phát hành

15. Ancol - Phenol

Số đề thi: 8 Đã phát hành

16. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Khóa đề thi học kì môn Hóa lớp 12 (có lời giải chi tiết) năm 2021

S3 - Đề thi chính thức THPTQG môn Hóa từ năm 2017 - 2020 (có lời giải chi tiết) năm 2021


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com