Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online lý thuyết chung về este

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 1 (Có video chữa)

2.

Thi online: Tổng ôn điều kiện tồn tại trong dung dịch

3.

Thi online: Bài tập thủy phân este

4.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

5.

Thi online: Lý thuyết và bài tập nâng cao

6.

Bài 1. Este (SBT, tr3-5)

7.

Thi online: Lý thuyết chung về este - Đề 1

8.

Thi online: Lý thuyết chung về este - Đề 2

9.

Thi online bài tập phản ứng cộng đơn giản

10.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

11.

Bài tập khái niệm, đồng phân, danh pháp của este

12.

Bài tập phản ứng thủy phân este đặc biệt

13.

Bài tập tổng hợp: Este - Lipit (Mức độ vận dụng cao)

14.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 216 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 217 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 202 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1 - Thầy Tùng - Khóa nền tảng môn Hóa lớp 12 năm 2021

1. Este - Chất béo

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 7 Đã phát hành

3. Amin - Aminoaxit - Protein

Số đề thi: 10 Đã phát hành

4. Polime

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 13 Đã phát hành

7. Crom - Sắt - Đồng

Số đề thi: 14 Đang phát hành... loading

S2 - Thầy Tùng - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021

1. Este - Lipit (Lớp 12)

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Cacbohidrat (Lớp 12)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Polime (Lớp 12)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

5. Đại cương về kim loại (Lớp 12)

Số đề thi: 14 Đang phát hành... loading

Sắp thi 22/08/2020
Sắp thi 01/10/2020
Sắp thi 25/10/2020
Sắp thi 01/11/2020

10. Nito - Photpho (Lớp 11)

Số đề thi: 6

Sắp thi 10/11/2020

11. Cacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 2

Sắp thi 25/11/2020
Sắp thi 01/12/2020

13. Ancol - Phenol (Lớp 11)

Số đề thi: 5

Sắp thi 22/12/2020
Sắp thi 06/01/2021

15. Hidrocacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 4

Sắp thi 07/01/2021

Xem thêm

S2 - Thầy Tùng - Khóa luyện thi cấp tốc 5++ môn Hóa năm 2021

Sắp thi 01/02/2021

2. Cacbohiđrat (Hóa 12)

Số đề thi: 5

Sắp thi 16/02/2021

3. Amin - Amino axit (Hóa 12)

Số đề thi: 4

Sắp thi 03/03/2021

4. Polime (Hóa 12)

Số đề thi: 2

Sắp thi 15/03/2021
Sắp thi 21/03/2021
Sắp thi 17/04/2021

8. Tổng ôn Hóa 11

Số đề thi: 3

Sắp thi 05/05/2021

S2 - Thầy Chất - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học dành cho học sinh mất gốc năm 2021

3. Chủ đề 3: Hidrocacbon

Số đề thi: 11 Đã phát hành

6. Chủ đề 6: Este - Lipit

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

Sắp thi 30/08/2020
Sắp thi 03/10/2020
Sắp thi 13/10/2020

10. Chủ đề 10: Phi kim

Số đề thi: 15

Sắp thi 28/10/2020

11. Chủ đề 11: Kim loại

Số đề thi: 18

Sắp thi 28/11/2020
Sắp thi 31/12/2020

Xem thêm

S3 - Thầy Tùng - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021 (có video chữa)

1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 1 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 2 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 3 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 4 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 5 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 6 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 7 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 8 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 9 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 10 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 11 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 12 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 13 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 14 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 15 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 16 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 17 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 18 (Có video chữa)

19.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 19 (Có video chữa)

20.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 20 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 21 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 22 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 23 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 24 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 25 (Có video chữa)

S4 - Thầy Tùng - Khóa tổng ôn kiến thức thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021

1.

Thi online: Tổng ôn điều kiện tồn tại trong dung dịch

2.

Thi online: Tổng ôn chất lưỡng tính – pH dung dịch

3.

Thi online: Dãy điện hóa

4.

Thi online: Tổng ôn bài tập thủy luyện

5.

Thi online: Tổng ôn điện phân – Ăn mòn kim loại

6.

Thi online: Tổng ôn phản ứng nhiệt luyện – Nhiệt phân

7.

Thi online: Tổng ôn phản ứng của nước với các chất vô cơ – Nước cứng

8.

Thi online: Tổng ôn kim loại tác dụng với dung dịch chất điện li

9.

Thi online: Tổng ôn oxit axit tác dụng với dung dịch bazo

10.

Thi online: Tổng ôn bài toán hidroxit lưỡng tính

11.

Thi online: Tổng ôn hợp chất phản ứng với AgNO3/NH3

12.

Thi online: Tổng ôn các chất phản ứng với Cu(OH)2

13.

Thi online: Tổng ôn các hợp chất phản ứng với dung dịch Br2

14.

Thi online: Các chất phản ứng được với H2

15.

Thi online: Tổng ôn bài toán bảo toàn liên kết pi

16.

Thi online: Các chất phản ứng được với NaOH, HCl

17.

Thi online: So sánh tính axit, bazo, nhiệt độ sôi

18.

Thi online: Tổng ôn xác định CTCT, CTPT hợp chất hữu cơ

19.

Thi online: Tổng ôn đốt cháy hợp chất hữu cơ

20.

Thi online: Tổng ôn Nhận biết – Tinh chế

6000 bài tập trắc nghiệm Hóa học chọn lọc theo chuyên đề - dạng - mức độ (có lời giải chi tiết) năm 2021

1.

Bài tập khái niệm, đồng phân, danh pháp của este

2.

Bài tập phản ứng thủy phân este đặc biệt

3.

Bài tập tổng hợp: Este - Lipit (Mức độ vận dụng cao)

4.

Bài tập phản ứng đốt cháy este

5.

Bài tập phản ứng thủy phân este đơn giản (Đề 1)

6.

Bài tập phản ứng thủy phân este đơn giản (Đề 2)

7.

Bài tập phản ứng thủy phân hỗn hợp este

8.

Bài tập về phản ứng este hóa

9.

Bài tập đốt cháy este kết hợp với thủy phân este

10.

Bài tập về chất béo

11.

Bài tập đốt cháy kết hợp với thủy phân chất béo, cộng H2,Br2

12.

Bài tập quy đổi este

13.

Bài tập tổng hợp: Este - Lipit (Mức độ nhận biết, thông hiểu)

14.

Bài tập tổng hợp: Este - Lipit (Mức độ vận dụng)

15.

Bài tập lý thuyết về cacbohiđrat

16.

Bài tập phản ứng lên men

17.

Bài tập phản ứng tráng gương của cacbohiđrat

18.

Bài tập phản ứng với Cu(OH)2

19.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 1)

20.

Bài tập phản ứng xenlulozơ với axit nitric hoặc anhiđrit axit

21.

Bài tập đốt cháy cacbohiđrat

22.

Bài tập tổng hợp: Cacbohiđrat (Mức độ nhận biết)

23.

Bài tập tổng hợp: Cacbohiđrat (Mức độ thông hiểu - Vận dụng)

24.

Bài tập khái niệm, phân loại, đồng phân và danh pháp của amin

25.

Bài tập tính bazo của amin (so sánh tính bazo, sự đổi màu của quỳ tím, …)

26.

Bài tập đốt cháy amin

27.

Bài tập amin phản ứng với axit và các dung dịch muối

28.

Bài tập về anilin

29.

Bài tập về khái niệm, đồng phân và danh pháp của amino axit

30.

Bài tập lý thuyết về tính axit-bazo của amino axit

31.

Bài tập amino axit phản ứng với axit

32.

Bài tập amino axit phản ứng với kiềm

33.

Bài tập về phản ứng liên tiếp của amino axit với axit và kiềm

34.

Bài tập về dẫn xuất của amin, amino axit

35.

Bài tập đốt cháy amino axit

36.

Bài tập về khái niệm, danh pháp, xác định PTK peptit

37.

Bài tập về tính chất vật lí và phản ứng màu biure của peptit - protein

38.

Bài tập về đồng phân peptit, xác định công thức peptit

39.

Bài tập phản ứng thủy phân peptit

40.

Bài tập hay và khó về amin - amino axit

41.

Bài tập hay và khó về peptit - Đề 1

42.

Bài tập hay và khó về peptit - Đề 2

43.

Bài tập hay và khó về peptit - Đề 3

44.

Bài tập hay và khó về peptit - Đề 4

45.

Bài tập hay và khó về peptit - Đề 5

46.

Bài tập tổng hợp: Amin - Amino axit - Peptit - Protein (Đề 1)

47.

Bài tập tổng hợp: Amin - Amino axit - Peptit - Protein (Đề 2)

48.

Bài tập tổng hợp: Amin - Amino axit - Peptit - Protein (Đề 3)

49.

Bài tập tổng hợp: Amin - Amino axit - Peptit - Protein (Đề 4)

50.

Bài tập tổng hợp: Amin - Amino axit - Peptit - Protein (Đề 5)

51.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 2)

52.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 3)

53.

Bài tập lý thuyết về polime (Nhận biết - Đề 4)

54.

Bài tập lý thuyết về polime (Thông hiểu - Đề 1)

55.

Bài tập lý thuyết về polime (Thông hiểu - Đề 2)

56.

Bài tập tính toán về polime

57.

Bài tập lý thuyết về tính chất vật lí và vị trí của kim loại trong BTH

58.

Bài tập lý thuyết về tính chất hóa học của kim loại - Đề 1

59.

Bài tập lý thuyết về tính chất hóa học của kim loại - Đề 2

60.

Bài tập lý thuyết điều chế kim loại - Đề 1

61.

Bài tập lý thuyết điều chế kim loại - Đề 2

62.

Bài tập kim loại tác dụng với phi kim

63.

Bài tập kim loại tác dụng với axit loại 1 (HCl, H2SO4 loãng)

64.

Bài tập kim loại tác dụng với axit loại 2 (HNO3, H2SO4 đặc)

65.

Bài tập 1 kim loại tác dụng với 1 muối

66.

Bài tập 1 kim loại tác dụng với nhiều muối

67.

Bài tập nhiều kim loại tác dụng với 1 muối

68.

Bài tập nhiều kim loại tác dụng với nhiều muối

69.

Bài tập nhiệt luyện

70.

Bài tập về điện phân - Đề 1

71.

Bài tập về điện phân - Đề 2

72.

Bài tập về điện phân - Đề 3

73.

Bài tập về ăn mòn kim loại - Đề 1

74.

Bài tập về ăn mòn kim loại - Đề 2

75.

Bài tập tổng hợp: Đại cương về kim loại - Đề 1

76.

Bài tập tổng hợp: Đại cương về kim loại - Đề 2

Khóa đề thi học kì môn Hóa lớp 12 (có lời giải chi tiết) năm 2021

S3 - Đề thi chính thức THPTQG môn Hóa từ năm 2017 - 2020 (có lời giải chi tiết) năm 2021

Sắp thi 19/08/2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com