`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Lý thuyết về este

2.

Thi online: Bài tập thủy phân este

3.

Mức độ thông hiểu - Đề 1

4.

Thi online: Lý thuyết và bài tập nâng cao

5.

Mức độ vận dụng - Đề 1

6.

Mức độ vận dụng cao - Đề 1

7.

Thi online: Lý thuyết chung về este - Đề 1

8.

Thi online: Lý thuyết chung về este - Đề 2

9.

Thi online: Bài tập thủy phân este đặc biệt

10.

Thi online phản ứng oxi hóa khử - Đề 1

11.

Thi online - Ôn tập đại cương về hóa học hữu cơ (Có video chữa)

12.

Thi online bài tập phản ứng cộng đơn giản

13.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 216 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 217 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 1 (Có video chữa)

18.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018 - Mã đề 209 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018 - Mã đề 210 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018 - Mã đề 211 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018 - Mã đề 214 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 202 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 203 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 204 (có lời giải chi tiết)

26.

Bài 1. Este (SBT, tr3-5)

27.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2020 - Trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - lần 1 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Thầy Tùng - Khóa nền tảng môn Hóa lớp 12 - năm 2020

1. Este - Chất béo

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 7 Đã phát hành

3. Amin - Aminoaxit - Protein

Số đề thi: 10 Đã phát hành

4. Polime

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 13 Đã phát hành

7. Crom - Sắt - Đồng

Số đề thi: 12 Đã phát hành

Thầy Tùng - Khóa luyện thi THPTQG môn Hóa học năm 2020

1. Este - Lipit (Lớp 12)

Số đề thi: 12 Đã phát hành

2. Cacbohidrat (Lớp 12)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Polime (Lớp 12)

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Crom - Sắt - Đồng (Lớp 12)

Số đề thi: 7 Đã phát hành

10. Nito - Photpho (Lớp 11)

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

11. Cacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Hidrocacbon (Lớp 11)

Số đề thi: 4

Sắp thi 09/12/2019

14. Ancol - Phenol (Lớp 11)

Số đề thi: 5

Sắp thi 21/12/2019
Sắp thi 05/01/2020

Xem thêm

Thầy Chất - Khóa luyện thi THPT QG môn Hóa học dành cho học sinh mất gốc năm 2020

3. Chủ đề 3: Hidrocacbon

Số đề thi: 11 Đã phát hành

6. Chủ đề 6: Este - Lipit

Số đề thi: 9 Đã phát hành

7. Chủ đề 11: Kim loại

Số đề thi: 18 Đang phát hành... loading

9. Chủ đề 10: Phi kim

Số đề thi: 15 Đã phát hành

10. Chủ đề 12: Nhận biết

Số đề thi: 1 Đã phát hành

13. Chủ đề 9: Sự điện li

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Thầy Tùng - Khóa giải bài tập SGK và SBT môn Hóa lớp 12

1. Chương 1 - Este - Lipit

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Chương 2 - Cacbohiđrat

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 15/03/2020
Sắp thi 30/04/2020

Thầy Tùng - Khóa luyện đề thi thử THPTQG môn Hóa học năm 2020 (có video chữa)

1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 1 (Có video chữa)

2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 2 (Có video chữa)

3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 3 (Có video chữa)

4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 4 (Có video chữa)

5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 5 (Có video chữa)

6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 6 (Có video chữa)

7.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 7 (Có video chữa)

8.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 8 (Có video chữa)

9.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 9 (Có video chữa)

10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 10 (Có video chữa)

11.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 11 (Có video chữa)

12.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 12 (Có video chữa)

13.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 13 (Có video chữa)

14.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 14 (Có video chữa)

15.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 15 (Có video chữa)

16.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 16 (Có video chữa)

17.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 17 (Có video chữa)

18.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 18 (Có video chữa)

19.

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020

20.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 19 (Có video chữa)

21.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 20 (Có video chữa)

22.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 21 (Có video chữa)

23.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 22 (Có video chữa)

24.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 23 (Có video chữa)

25.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 24 (Có video chữa)

26.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020, Đề 25 (Có video chữa)

Thầy Tùng - Khóa tổng ôn kiến thức thi THPTQG môn Hóa học năm 2020

1.

Thi online: Tổng ôn chất lưỡng tính – pH dung dịch

2.

Thi online: Tổng ôn điều kiện tồn tại trong dung dịch

3.

Thi online: Dãy điện hóa

4.

Thi online: Tổng ôn bài tập thủy luyện

5.

Thi online: Tổng ôn điện phân – Ăn mòn kim loại

6.

Thi online: Tổng ôn phản ứng nhiệt luyện – Nhiệt phân

7.

Thi online: Tổng ôn phản ứng của nước với các chất vô cơ – Nước cứng

8.

Thi online: Tổng ôn kim loại tác dụng với dung dịch chất điện li

9.

Thi online: Tổng ôn oxit axit tác dụng với dung dịch bazo

10.

Thi online: Tổng ôn bài toán hidroxit lưỡng tính

11.

Thi online: Tổng ôn hợp chất phản ứng với AgNO3/NH3

12.

Thi online: Tổng ôn các chất phản ứng với Cu(OH)2

13.

Thi online: Tổng ôn các hợp chất phản ứng với dung dịch Br2

14.

Thi online: Các chất phản ứng được với H2

15.

Thi online: Tổng ôn bài toán bảo toàn liên kết pi

16.

Thi online: Các chất phản ứng được với NaOH, HCl

17.

Thi online: So sánh tính axit, bazo, nhiệt độ sôi

18.

Thi online: Tổng ôn xác định CTCT, CTPT hợp chất hữu cơ

19.

Thi online: Tổng ôn đốt cháy hợp chất hữu cơ

20.

Thi online: Tổng ôn Nhận biết – Tinh chế

80 đề thi thử THPT QG môn Hóa các trường THPT chuyên trên cả nước năm 2020 (Có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2020 - Trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - lần 1 (Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2020 - Trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - lần 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2020 - Trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - lần 1 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2020 - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - lần 1 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2020 - Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - lần 1 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2020 - Trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - lần 1 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2020 - Sở GD&ĐT Hưng Yên - lần 1 (Có lời giải chi tiết)

6000 bài tập trắc nghiệm Hóa học chọn lọc theo chuyên đề và mức độ (có lời giải chi tiết) năm 2020

1. Este - Lipit

Số đề thi: 9 Đã phát hành

2. Cacbohiđrat

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Amin - Amino axit - Protein

Số đề thi: 13 Đã phát hành

4. Polime - Vật liệu polime

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Đại cương về kim loại

Số đề thi: 8 Đã phát hành

9. Sự điện li

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Nitơ – Photpho

Số đề thi: 5 Đã phát hành

11. Cacbon – Silic

Số đề thi: 5 Đã phát hành

13. Hidrocacbon

Số đề thi: 4 Đã phát hành

15. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Số đề thi: 4 Đã phát hành

16. Lý thuyết tổng hợp vô cơ

Số đề thi: 5 Đã phát hành

17. Bài tập tổng hợp vô cơ

Số đề thi: 7 Đã phát hành

19. Bài tập tổng hợp hữu cơ

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

Khóa đề thi học kỳ môn Hóa lớp 12 của các sở GD và các trường THPT trên cả nước (có lời giải chi tiết) năm 2020

Đề thi chính thức THPTQG môn Hóa năm 2017 - 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết) năm 2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com