Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn tiếng Anh lớp 10

Đề thi online Môn tiếng Anh lớp 10

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Đề 1 - HKI - tiếng Anh 10

2.

BTVN - Đề 2 - HKI - tiếng Anh 10

3.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 10 - Đề số 1

4.

BTVN - Đề 3 - HKI - tiếng Anh 10

5.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 10 - Đề số 2

6.

BTVN - Đề 4 - HKI - tiếng Anh 10

7.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 10 - Đề số 3

8.

BTVN - Đề 5 - HKI - tiếng Anh 10

9.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 10 - Đề số 4

10.

BTVN - Unit 9 - tiếng Anh 10

11.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 10 - Đề số 5

12.

Đề thi HK1 tiếng Anh 10 chương trình mới - Đề số 2

13.

Đề thi HK1 tiếng Anh 10 chương trình mới - Đề số 3

14.

Đề thi HK1 tiếng Anh 10 chương trình mới - Đề số 4

15.

Đề thi HK1 tiếng Anh 10 chương trình mới - Đề số 5

16.

BTVN - Unit 1. tiếng Anh 10

17.

BTVN - Unit 5. tiếng Anh 10

18.

BTVN - Unit 13. tiếng Anh 10

19.

BTVN - Động từ have, has, there is, there are và danh từ - có lời giải chi tiết

20.

BTVN - Từ vựng về Nghề nghiệp - có lời giải chi tiết

21.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Lớp 10 - đề số 2 - có video chữa

22.

Đề thi HK1 tiếng Anh 10 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi HK2 tiếng Anh 10 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

24.

Kiểm tra 15 phút - lần 1 HKI - tiếng Anh 10 mới

25.

BTVN - Unit 3 - tiếng Anh 10 mới

26.

Kiểm tra 45 phút - lần 2 - HKI - tiếng Anh 10 mới

27.

Kiểm tra 15 phút - lần 1 - HKII - tiếng Anh 10 mới

28.

Đề thi HK2 tiếng Anh 10 chương trình mới - Đề số 1

29.

Đề thi HK2 tiếng Anh 10 chương trình mới - Đề số 2

30.

Đề thi HK2 tiếng Anh 10 chương trình mới - Đề số 3

31.

Đề thi HK2 tiếng Anh 10 chương trình mới - Đề số 4

32.

Đề thi HK2 tiếng Anh 10 chương trình mới - Đề số 5

33.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 10 - Đề số 1

34.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 10 - Đề số 2

35.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 10 - Đề số 3

36.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 10 - Đề số 4

37.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 10 - Đề số 5

38.

Kiểm tra 15 phút - lần 1 - HKI - tiếng Anh 10

39.

BTVN - Unit 4 - tiếng Anh 10

40.

BTVN - Đề thi giữa HKI tiếng Anh 10 - Đề số 1

41.

BTVN - Đề thi giữa HKI tiếng Anh 10 - Đề số 2

42.

BTVN - Đề thi giữa HKI tiếng Anh 10 - Đề số 3

43.

BTVN - Đề thi giữa HKI tiếng Anh 10 - Đề số 4

44.

BTVN - Đề thi giữa HKI tiếng Anh 10 - Đề số 5

Xem thêm

[S1] - Tiếng Anh 10 (Chương Trình SGK Mới) - Cô Hoàng Xuân - năm 2022

1. Unit 1. Family Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Your Body and You

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Music

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1. Units 1 - 2 - 3

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. For A Better Community

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Inventions

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Review 2. Units 4 - 5

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Ôn tập và Kiểm tra HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Unit 6. Gender Equality

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 7. Cultural Diversity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. New Ways to Learn

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Review 3. Units 6 - 7 - 8

Số đề thi: 1 Đã phát hành

14. Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 10

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Unit 9. Preserving the Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 10. Ecotourism

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Review 4. Units 9 - 10

Số đề thi: 1 Đã phát hành

18. Ôn tập và Kiểm tra HK2

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Tiếng Anh 10 (Chương Trình SGK Chuẩn) - Thầy Nguyễn Kim Long - năm 2022

1. Unit 1. A Day in the Life of...

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. School Talks

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. People's Background

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. Special Education

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Technology and You

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. An Excursion

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. The Mass Media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8. The Story of My Village

Số đề thi: 2 Đã phát hành

10. Ôn tập & Kiểm tra cuối HKI - tiếng Anh 10

Số đề thi: 6 Đã phát hành

11. Unit 9. Undersea World

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10. Conservation

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 11. National Parks

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Unit 12. Music

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 13. Films and Cinema

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Unit 14. The World Cup

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 15. Cities

Số đề thi: 2 Đã phát hành

19. Unit 16. Historical Places

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

[S0] – Tiếng Anh Cho Học Sinh 10 Mất Gốc – Cô Kiều Thắng - năm 2022

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

[S+] - Ngữ Âm - Từ Vựng - Ngữ Pháp Trọng Điểm Tiếng Anh Lớp 10 (Chương Trình SGK Chuẩn) - Cô Hoàng Xuân - năm 2022

1. Unit 1. A Day in the Life of...

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. Unit 2. School Talks

Số đề thi: 1 Đã phát hành

3. Unit 3. People's Background

Số đề thi: 1 Đã phát hành

4. Unit 4. Special Education

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 5. Technology and You

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 6. An Excursion

Số đề thi: 1 Đã phát hành

7. Unit 7. The Mass Media

Số đề thi: 1 Đã phát hành

8. Unit 8. The Story of My Village

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Unit 9. Undersea World

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 10. Conservation

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Unit 11. National Parks

Số đề thi: 1 Đã phát hành

12. Unit 12. Music

Số đề thi: 1 Đã phát hành

13. Unit 13. Films and Cinema

Số đề thi: 1 Đã phát hành

14. Unit 14. The World Cup

Số đề thi: 1 Đã phát hành

15. Unit 15. Cities

Số đề thi: 1 Đã phát hành

16. Unit 16. Historical Places

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

[S3] - Đề Thi Học Kì Tiếng Anh 10 (Chương Trình SGK Mới) - Có Lời Giải Chi Tiết - năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com