Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Thi online - Viết lại câu theo thì - Có lời giải chi tiết

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Cách sử dụng các mạo từ a/ an/ the/ Ø (có video chữa)

S4 - Cô Lan - Khóa Tổng ôn Ngữ pháp tiếng Anh 9 vào 10 - năm 2021

1.

Thi online - Ngữ âm và Trọng âm cơ bản (có video chữa)

2.

Thi online - Từ loại (có video chữa)

3.

Thi online - Các cấp so sánh của tính từ, trạng từ (có video chữa)

4.

Thi online - Các cấu trúc so … that, such … that, too, enough (có video chữa)

5.

Thi online - Phân biệt DT đếm được – không đếm được, các từ chỉ số lượng some/ many/ any/ few/ a few/ a lot/ … (có video chữa)

6.

Thi online - Các thời ĐT - Phần 1 (có video chữa)

7.

Thi online - Các thời ĐT - Phần 2 (có video chữa)

8.

Thi online - Câu hỏi đuôi (có video chữa)

9.

Thi online - Cách sử dụng các mạo từ a/ an/ the/ Ø (có video chữa)

10.

Thi online - Động từ nguyên mẫu (có ‘to’ và không có ‘to’), Danh động từ (có video chữa)

11.

Thi online - Cấu trúc câu bị động (có video chữa)

12.

Thi online - Câu ao ước; Cấu trúc với would rather (có video chữa)

13.

Thi online - Các loại câu điều kiện (có video chữa)

14.

Thi online - Các loại câu gián tiếp (có video chữa)

15.

Thi online - Câu phức và câu ghép (có video chữa)

16.

Thi online - Mệnh đề quan hệ (có video chữa)

17.

Thi online - Giới từ (Có video chữa)

18.

Thi online - Một số cụm động từ thông dụng (có video chữa)

19.

Thi online - Một số câu giao tiếp thường gặp (có video chữa)

20.

Thi online - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 1 (có video chữa)

21.

Thi online - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 2 (có video chữa)

22.

Thi online - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 3 (có video chữa)

23.

Thi online - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 4 (có video chữa)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com