Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại câu, các loại mệnh đề trong Tiếng Anh

Với chuyên đề luyện Các loại câu trong Tiếng Anh, các bạn sẽ đuợc tìm hiểu về các loại câu, các loại mệnh đề… thường được sử dụng trong Tiếng Anh.

Bài 11:

 Chọn câu đúng nhất ứng với A (hoặc B, C, D) từ những từ gợi ý

Câu 1: it/ necessary/ us/ think/ about/ this matter.

A. It’s for us to think about this matter carefully necessary.

B. To think about this matter carefully it necessary for us.

C. For us to think about this matter it’s necessary.

D. It’s necessary for us to think about this matter carefully.

Câu 2:  I/ cannot/ remember/ name/person/ whom/ gave / money.

A. I can’t remember the name of the person to whom I gave the money.

B. I gave the money whom the name of the person I can’t remember.

C. I can’t remember the name of the person whom I gave the money.

D. I can’t remember the name of person to whom I gave the money.

Câu 3: It/ think/ / chemicals/ convey/ information/ brain.

A. It been thought that chemicals convey information to the brain.

B. It has been thought that chemicals convey information to the brain.

C. It has been thought chemicals convey information to the brain.

D. It has thought that chemicals convey information to the brain.

Câu 4: the harm of  smoking/ question/ not/ entirely settled.

A. The harm of smoking is a question that has not entirely been settled.

B. The harm of smoking have questions that entirely not been settled.

C. The harm of smoking is a question that has not entirely settled.

D. The harm of smoking being a question that has not entirely been settled.

Câu 5: spring/ nature/ awaken/ long/ winter sleep.

A. At spring, nature awakens from her long winter sleep.

B. In spring, nature awakens from her long winter sleep.

C. On spring, nature awakens  by her long winter sleep.

D. In spiring, nature awakens by her long winter sleep.

Bài 12:

Chọn phương án ứng vớiA hoặc (B, C, D)  có cách diễn đạt giống câu gốc.

Câu 1: I’d like you to turn off the television.  

A. Could you turn off the television?                          

B. Could I turn off the television?

C. Would you mind my turning off the television  

D. Do you agree to turn off the television?

Câu 2: “Would you like me to help you?” I asked Joe.

A. I accepted to help Joe.   

B. I offered to help Joe.

C. I agree to help Joe 

D. I promised to help Joe

Câu 3: I didn’t go to bed early, so I didn’t wake up at 7.00.

A. If I went to bed early, I would wake up at 7.00. 

B. If I had gone to bed early, I will wake up at 7.00.

C. If I went to bed early, I would have woken up at 7.00

D. Had I gone to bed early,I would have woken up at 7.00.

Câu 4: He offered to help her with the heavy suitcase, which was kind.

A. The suitcase which he offered to help her with was kind.

B. He offered to help her but the suitcase was too heavy.

C. It was kind of him to offer to help her with the suitcase.

D. It was kind of her to have him help with the suitcase.

Câu 5: Excuse me, but is anyone sitting here?

A. I’m sorry, but there’s only one chair here.

B. Is this seat taken?

C. May I put one seat in here?  

D. I'm terribly sorry, but someone is sitting here.

Bài 13:

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

Câu 1: No one in the team can play better than John.

A. John plays well but the others play better.

B. John as well as other players of the team plays very well.

C. Everyone in the team,but John, plays very well.

D. John is the best player of the team.

Câu 2: I learn a lot but I can not remember anything.

A. I learn more and more and remember more and more.

B. The less I learn, the more I remember.

C. The more I learn, the less I remember.

D. I remember not only what I have learnt.

Câu 3: She is so fool that she can’t solve the problem.

A. She is too fool not to solve the problem.

B. She is too fool to solve the problem.

C. She is very fool to solve the problem.

D. She is very fool so that she can’t solve the problem.

Câu 4: He earns much money so that his brother can continue taking English course.

A. He earns much money in order for his brother to continue taking English course.

B. He earns much money in order that he can continue taking English course.

C. He earns much money in order to continue taking English course.

D. He earns much money so as to continue taking English course.

Câu 5: He only feels happy whenever he doesn’t have much work to do.

A. The more he works, the happier he feels.

B. The less he works,the happier he feels.

C. His work makes him feel happy.

D. He feels happier and happier with his work.

Câu 14: Chọn câu có nghĩa gần với câu đã cho nhất

Despite his inexperience in the field, John applied for the job.

A. John applied for the job because he had experience in the field.

B. John didn’t apply for the job because of his inexperience in the field.

C. John applied for the job even though he had no experience in the field.

D. John was unable to do the job because he was inexperienced

Câu 15: Chọn câu có nghĩa gần với câu đã cho nhất

Neither Bill nor Janet likes chocolate cakes.

A. Bill doesn’t like chocolate cakes, and Janet doesn’t neither.

B. Bill doesn’t like chocolate cakes, and either does Janet.

C. Bill doesn’t like chocolate cakes, and neither likes Janet.

D. Bill doesn’t like chocolate cakes, and neither does Janet.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com