Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

Bài tập luyện

Câu 1: Ở Cà chua 2n = 24 . Có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể tam nhiễm khác nhau?

A. 12. 

B. 18.

C. 8.

D. 24.

Câu 2: Tiến hành lai giữa hai tế bào sinh dưỡng của cơ thể có kiểu gen AAbbDd với cơ thể có kiểu gen MMnn thì tế bào lai sẽ có kiểu gen là:

A. AbDMN. 

B. AAbbDdMN.

C.  AAbbDdMMnn.

D. AAbbDd.

Câu 3: Tế bào sinh noãn của một cây nguyên phân 4 lần liên tiếp đã sinh ra các tế bào con có tổng cộng 224 NST. Loài đó có thể có tối đa bao nhiêu loại giao tử khuyết 1 NST?

A. 5.

B. 3.

C. 7.

D. 1.

Câu 4: Dùng côsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội . Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây tứ bội giảm phân đều cho giao tử 2n, tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen Aaaa ở đời con là:

A. 1/36.

B. 8/36.

C. 18/36.

D. 5/ 36.

Câu 5: Ở 4 dòng ruồi giấm có trình tự các gen trên nhiễm sắc thể số 2 là:

Dòng 1: A B F . E H G I D C K.        Dòng 2: A B F . E D C G HI K. 

Dòng 3: A B C D E . F G H I K.        Dòng 4: A B F . E H G C D I K.

Giả thiết dòng 1 là dòng gốc và mỗi lần đột biến xảy ra chỉ có một dạng, ở một vị trí thì các dòng mới đã tạo được ra theo trình tự nào sau đây là đúng?

A. Dòng 1 \rightarrow Dòng 3 \rightarrow Dòng 4 \rightarrow dòng 2.

B. Dòng 1 \rightarrow Dòng 2 \rightarrow Dòng 4 \rightarrow dòng 3.

C. Dòng 1 \rightarrow Dòng 4 \rightarrow Dòng 3 \rightarrow dòng 2.

D. Dòng 1 \rightarrow Dòng 4 \rightarrow Dòng 2 \rightarrow dòng 3.

Câu 6: Ở cà chua, bộ NST 2n = 24, số NST có mặt trong thể đơn nhiễm kép là:

A. 22.

B. 24.

C. 72.

D. 25.

Câu 7: Cặp gen BB tồn tại trên NST thường, mỗi gen đều dài 0,408 Micromet, có A : G = 9 : 7. Do đột biến gen B biến đổi thành gen b, tạo nên cặp gen dị hợp Bb. Gen b có tỉ lệ A : G = 13 : 3 nhưng chiều dài không đổi. Nếu cơ thể chứa cặp gen Bb tự thụ phấn, sự rối loại phân bào xảy ra ở lần phân bào 1 của giảm phân ở tế bào sinh hạt phấn, tạo ra hợp tử có số lượng nuclêôtit mỗi loài A = T = 2325; G = X = 1275, xác định kiểu gen của hợp tử:

A. Bbbb.

B. BBbb.

C. Bbb.

D. BBb.

Câu 8: Thể tứ bội phát sinh từ loài gốc lưỡng bội 2n = 24 được hiểu chính xác là:

A. Cá thể đột biến mà trong một tế bào sinh dưỡng có chứa 48 NST.

B. Cá thế đột biến mà trong một tế bào sinh dưỡng có chứa 24 cặp NST.

C. Cá thể đột biến mà trong một tế bào sinh dưỡng chứa tố hợp 4 bộ NST đơn bội.

D. Là kết quả của giao tử 2n + 1 và giao tử 2n-1 kết hợp với nhau.

Câu 9: Cho biết khối lượng của từng loại loại nuclêôtit của một cặp NST (đơn vị tính: 10° đvC) ghi trong bảng 1 ở bên:

Bảng 1

Các NST (I; II; III; IV) trong bảng là kết quả của đột biến từ NST đã cho. Hãy xác định tổ hợp các đột biến nào phù hợp nhất với số liệu trong bảng dưới đây?

A. I- Lặp đoạn; II- Mất đoạn; III- Thể ba nhiễm; IV- Đảo đoạn.

B. I-Thể ba nhiễm; II-Mất đoạn; III-lặp đoạn; IV-Đảo đoạn. 

C. I-Lặp đoạn; II-Thể ba nhiễm; III-Mất đoạn; IV- Đảo đoạn .

D. I-Mất đoạn; II- Đảo đoạn; III-Thể ba nhiễm; IV-lặp đoạn.

Câu 10: Một gen của vi khuần tiến hành phiên mã đã cần môi trường cung cấp 900U, 1200G, 1500A, 900X. Biết phân tử mARNcó tổng số 1500 đơn phân. Số phân tử mARN được tạo ra:

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 5.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com