Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình lượng giác

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình lượng giác, ôn tập các phương pháp giải hệ phương trình mũ

Bài tập luyện

Câu 1: Gỉai hệ phương trình 

Câu 2: Giải phương trình  √2(sinx - 2cosx) = 2 - sin2x

Câu 3: (1.0 điểm). Giải phương trình  sinx + 4cos x = 2 + sin2x

Câu 4: Giải phương trình  2sin x (2cos2x +1+ sin x ) = cos2x + 2

A. x = ±; \frac{\pi}{3} + kπ; x = \frac{\pi}{6} +  l2π; x = \frac{5\pi}{6} + l2π (l, k ∈Z)

B. x = ±; \frac{\pi}{3} + kπ

C. x = \frac{5\pi}{6} + l2π

D. x = \frac{\pi}{6} +  l2π

Câu 5: Giải phương trình: 4sin3x+sin5x− 2sin xcos2x = 0

A. x = - \frac{k\pi }{2}

B. x = \frac{k\pi }{2}

C. x = \frac{k\pi }{3}

D. x = - \frac{k\pi }{3}

Câu 6: Giải phương trình  sin4x+ 2sin3 x = sin x+ √3cosxcos2x

A. x = - \frac{\pi }{3} + k2π, x = \frac{2\pi }{9} + k\frac{2\pi }{3}

B.  x  = \frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2}; x = \frac{\pi }{3} + k2π, 

C.  x  = \frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2}; x = \frac{\pi }{3} + k2π, x = \frac{2\pi }{9} + k\frac{2\pi }{3}

D.  x  = - \frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2}; x = \frac{\pi }{3} + k2π, x = \frac{2\pi }{9} + k\frac{2\pi }{3}

Câu 7: Giải phương trình: \frac{2sin^{3}x+2\sqrt{3}sin^{2}xcosx-2sin^{2}x+cos(2x+\frac{\Pi }{3})}{2cosx-\sqrt{3}}=0 

A. x = - \frac{5\pi }{6} + k2π  

B.  x = \frac{7\pi }{18} + k\frac{2\pi }{3}

C. x = \frac{5\pi }{6} + k2π  và x = \frac{7\pi }{18} + k\frac{2\pi }{3}

D. x = \frac{5\pi }{6} + k2π  

Câu 8: Giải phương trình lượng giác  3cot2x + 2√2sin2x = (2+3√2)cosx

A. x = \frac{\pi }{3} +  k2π 

B. x = ±\frac{\pi }{3} +  k2π 

C. x =± \frac{\pi }{4}+ k2π

D. cả B và C

Câu 9: Giải phương trình: \frac{sin2x}{sinx - cosx} + 2sinx = \frac{1}{\sqrt{2}}tanx

A.  x =  kπ, x= -\frac{\pi }{4} +k2π

B.  x =  kπ, x = \frac{5\pi }{12}+\frac{k2\pi }{3}

C.  x =  kπ, x= -\frac{\pi }{4} +k2π; x = \frac{5\pi }{12}+\frac{k2\pi }{3}

D. x= -\frac{\pi }{4} +k2π; x = \frac{5\pi }{12}+\frac{k2\pi }{3}

Câu 10: Giải phương trình : \frac{2}{sin2x} - \frac{cos2x}{cosx} = cotx

A. x = \frac{\pi}{6} - kπ; x = \frac{5\pi}{6} - kπ, k ∈ Z

B. x = \frac{\pi}{6} + k2π; x = \frac{5\pi}{6} - kπ, k ∈ Z

C. x = \frac{\pi}{6} - kπ; x = \frac{5\pi}{6} + k2π, k ∈ Z

D. x = \frac{\pi}{6} + k2π; x = \frac{5\pi}{6} + k2π, k ∈ Z

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com