Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng hợp hoá học hữu cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 61:

Cho dãy các chất: CH≡C – CH3, CH3 – C≡C – CH3, HCOOH, CH3COOH, CH2=CHCHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (saccarozơ), C6H12O6 (glucozơ), HCOOC2H5, CH3COOCH3. Số chất có khả năng khử được ion Ag+ có trong dung dịch AgNO3/NH3

Câu hỏi số 62:

Chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có phân tử khối bằng 74 g/mol. Số lượng các chất cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử của X phản ứng được với NaOH là

Câu hỏi số 63:

Cho các chất sau: CH2=C(CH3) – CH=CH2, CH2=CH – CH=CH – CH2 – CH3, CH3–CH=CH – CH2Cl, CH2=CH – CH2 – CH=CH2, CH2=C(CH3)COOCH3

Số chất có đồng phân hình học là

Câu hỏi số 64:

Một số hợp chất hữu cơ mạch hở, thành phần chứa C, H, O khối lượng phân tử 60 đvC. Trong các chất trên, tác dụng được với Na có

Câu hỏi số 65:

Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen), CH3CHO. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là

Câu hỏi số 66:

Cho các dd sau: glucozơ, axit axetic, glixerol, saccarozơ, ancol etylic. Số lượng dung dịch có thể hoà tan được Cu(OH)2

Câu hỏi số 67:

Cho công thức phân tử của ancol và amin lần lượt là: C4H10O và C4H11N. Tổng số đồng phân ancol bậc 1 và amin bậc 2 là

Câu hỏi số 68:

Cho các hợp chất hữu cơ:  

(1) ankan;  

(2) ancol no, đơn chức, mạch hở;  

(3) anđehit không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở; 

(4) ete no, đơn chức, mạch hở;      

(5) anken;   

(6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở; 

(7) ankin;      

(8) anđehit no, đơn chức, mạch hở;                  

(9) axit no, đơn chức, mạch hở;   

(10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức.    

Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O là:

Câu hỏi số 69:

Trong các chất sau: (X1): 1,2 - đicloeten; (X2): but-2-en; (X3): anđehit acrylic; (X4): metylmetacrylat và (X5): axit oleic. Những chất nào có đồng phân hình học là

Câu hỏi số 70:

Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com