Đề thi Đại học môn Hóa khối A năm 2012 mã đề 296

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 619

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ các chất hữu cơ sau phản ứng vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 44,16 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen là

Câu 2: Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. (c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. (d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5. Số phát biểu đúng là

Câu 3: Cho các phản ứng sau: (a) H2S + SO2  →   (b) Na2S2O3 + dung dịch H2SO4 (loãng) →  (c) CO2 + Mg \xrightarrow[tilemol1:2]{t^{0}} (d) Al2O3 + dung dịch NaOH →  (e) Ag + O3 →  (g) SiO2 + dung dịch HF →  Số phản ứng tạo ra đơn chất là

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần vừa đủ 10,5 lít O2 (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiđrat hóa hoàn toàn X trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp ancol Y, trong đó khối lượng ancol bậc hai bằng 6/13 lần tổng khối lượng các ancol bậc một. Phần trăm khối lượng của ancol bậc một (có số nguyên tử cacbon lớn hơn) trong Y là

Câu 5: Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là các tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 55%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân kali đó là

Câu 6: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

Câu 7: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2 NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là:

Câu 8: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là:

Câu 9: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm

Câu 10: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là

Câu 11: Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Công thức phân tử của X là

Câu 13: Cho 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là

Câu 14: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Giá trị của a là

Câu 15: Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

Câu 16: Cho dãy các chất: stiren, Isopren, axetilen, toluen. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

Câu 17: Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH): (a) Phenol tan nhiều trong nước lạnh.  (b) Phenol có tính axit nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.  (c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc.  (d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen. (e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa. Số phát biểu đúng là

Câu 18: Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 19: X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?

Câu 20: Điện phân 150 ml dung dịch AgNO31M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 22: Cho dãy các oxit: NO2, Cr2O3, SO2, CrO3, CO2, P2O5, Cl2O7, SiO2, CuO. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?

Câu 23: Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K2CO3 1M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl trong X. Phần trăm khối lượng KCl trong X là

Câu 24: Cho các phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. (b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro. (c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau. (d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag. (e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng. Số phát biểu đúng là

Câu 25: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

Câu 26: Xét phản ứng phân hủy N2O5 trong dung môi CCl4 ở 450C: N2O5   →   N2O4  +  \frac{1}{2} O2 Ban đầu nồng độ của N2O5 là 2,33M, sau 184 giây nồng độ của N2O5 là 2,08M. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo N2O5

Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là

Câu 28: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là

Câu 29: Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):   (a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt(III) clorua.  (b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng(II) sunfat.  (c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt(III) clorua.  (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.   Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

Câu 30: Cho sơ đồ phản ứng:                                                                                            (a) X + H2O  \xrightarrow[]{xuctac}  Y                                                                                  (b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O → amoni gluconat + Ag + NH4NO3                           (c) Y  \xrightarrow[]{xuctac}  E + Z                                                                                       (d) Z + H2O  \xrightarrow[chatdiepluc]{anhsang}  X + G                                                                     X, Y, Z lần lượt là:

Câu 31: Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O                    (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4       (c) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O                 (d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O              Phân tử khối của X5

Câu 32: Cho các cặp oxi hoá - khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 33: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

Câu 34: Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?

Câu 35: Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo có thể có của X là

Câu 36: Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là

Câu 38: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là

Câu 39: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là

Câu 40: Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-C6H4-COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau? (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng

Câu 41: Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam N2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp hai axit trên thu được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là

Câu 42: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (a) C3H4O2 + NaOH → X + Y (b) X + H2SO4 (loãng) → Z + T (c) Z + dung dịch AgNO3/NH3 (dư) → E + Ag + NH4NO3 (d) Y + dung dịch AgNO3/NH3 (dư) → F + Ag + NH4NO3 Chất E và chất F theo thứ tự là

Câu 43: Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 44: Cho 100 ml dung dịch AgNO3 2a mol/l vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,64 gam chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 45: Cho các phản ứng sau: (a) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S (b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S (c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl (d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S (e) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là

Câu 46: Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là

Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X tạo ra 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O. X tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Oxi hóa X bằng CuO tạo hợp chất hữu cơ đa chức Y. Nhận xét nào sau đây đúng với X?

Câu 48: Số amin bậc một có cùng công thức phân tử C3H9N là

Câu 49: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là

Câu 50: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?

Câu 51: Cho sơ đồ chuyển hóa:  CH3Cl  \overset{KCN}{\rightarrow}  X  \xrightarrow[t^{0}]{H_{3}O^{+}}  Y Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:

Câu 52: Cho dãy các chất: cumen, stiren, isopren, xiclohexan, axetilen, benzen. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là

Câu 53: Dung dịch X gồm CH3COOH 0,03M và CH3COONa 0,01M. Biết ở 250C, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 250C là

Câu 54: Cho E_{pin(Zn-Cu)}^{0} = 1,10V; E_{Zn^{2+}/Zn}^{0} = - 0,76V và E_{Ag^{+}/Ag}^{0} = +0,8V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cu - Ag

Câu 55: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: (a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân. (b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ. (c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc. (d) Glucozơ làm mất màu nước brom. Số phát biểu đúng là

Câu 56: Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 57: Cho các phát biểu sau: (a) Khí CO­2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. (b) Khí SO2 gây ra hiện tượng mưa axit. (c) Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon. (d) Moocphin và cocain là các chất ma túy. Số phát biểu đúng là

Câu 58: Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) thu được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 46,6 gam kết tủa; còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là

Câu 59: Có các chất sau: keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac. Trong các chất trên, có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm -NH-CO-?

Câu 60: Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4 thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là                

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 thukhoa2015 59 60 98% 7.87
2 Nguyen Thi Kim Quyen 50 50 100% 1.6
3 Tuy Nguyen 50 50 100% 2.08
4 le van quy 50 50 100% 13.4
5 Do Hai Dang 50 50 100% 1.6
6 Lùn Lanh Lợi 50 50 100% 5.82
7 BoyNgeo 50 50 100% 3.97
8 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 2.15
9 Nguyễn Thế Duy 49 50 98% 1.8
10 Nguyễn Minh Tú 48 50 96% 1.8
11 Mai Thị Trang 47 50 94% 62.47
12 «¯Øve® WiñdŠ» 44 50 88% 17.53
13 Khoảng Cách 38 40 95% 21.65
14 Tri Minh Aoe 42 48 88% 87.37
15 Chuột Chúa 37 40 93% 56.45
16 leducduan 40 50 80% 69.72
17 Ura Hara 45 50 90% 72.57
18 Nguyễn Duy Lộc 38 50 76% 46.97
19 Lê Nhất Duy 43 50 86% 7.97
20 Triệu Thái 39 50 78% 60.02
21 Hồng Nga 38 47 81% 89.53
22 Nguyễn Hữu Nam 34 38 89% 89.88
23 Anh Người Ấy 36 50 72% 73.52
24 Hồng Quy 29 32 91% 91.62
25 Trần Vũ Hồng Tân 31 36 86% 7.43
26 pham thi thhom 36 39 92% 90.07
27 Nguyễn Vũ 27 28 96% 19.72
28 pham hieu 35 42 83% 86.75
29 Pro Chang Ngoc 37 50 74% 76.85
30 Lengkeng Chuông Gió 36 50 72% 88.87
31 Vu Kim Anh 33 45 73% 58.08
32 Ngô Hoàng Anh Đức 33 50 66% 90.05
33 Xa Mãi Xa 19 20 95% 2.65
34 Meoden Mapmap 32 50 64% 33.37
35 nguyễn văn thành 37 50 74% 83.78
36 Trần Ngọc Cường 28 36 78% 58.45
37 Ngọc Châu 34 50 68% 86.32
38 Minh 28 39 72% 89.75
39 Trịnh Xuyến Chi 33 50 66% 59.17
40 Đỗ Việt Dũng 31 50 62% 39.4
41 Thiên Thần Love 31 50 62% 63.53
42 Trái Tim Mùa Thu 16 22 73% 45.63
43 trần đoan trang 32 47 68% 90.25
44 Quy Nguyendinh 32 50 64% 67.53
45 lương hạnh 33 50 66% 1.65
46 Chương 21 26 81% 18.42
47 nguyen duy ngoc 27 40 68% 26
48 Nguyen Ngoc Thai 28 50 56% 74.18
49 Xuân Quân 28 50 56% 67.05
50 Nguyen Thanh Cong 21 47 45% 54.07
51 chungvau 15 22 68% 52.42
52 Nguyen Dien Cong 11 15 73% 31.27
53 pham son 16 24 67% 25.53
54 Tuongvy Dangthi 10 19 53% 70.1
55 vu thikimdung 10 14 71% 8.37
56 Pham Thi bac 26 50 52% 81.78
57 Khánh Sỹ 21 48 44% 70.67
58 Lùn Tèzz 21 40 53% 2.72
59 nguyen van a 7 8 88% 20.32
60 Trương Anh Tuấn 19 36 53% 53.67
61 thattinh 20 50 40% 74.1
62 nguyen linh phuong 10 18 56% 34.02
63 dungdiudang 6 8 75% 10.9
64 Xloi Anh da Sai 1 1 100% 0.25
65 Hiền Đinh 4 8 50% 11.25
66 HOÁ HỌC 2 2 100% 0.33
67 lê thế anh 2 9 22% 57.92
68 Huy Tran 57 60 95% 55.92
69 Võ Minh Khôi 5 11 45% 10.58
70 Nguyễn Dương Thanh Trí 24 60 40% 90.62
71 nguyễn thị mỹ chi 22 43 51% 51.8
72 Anh hồng 14 60 23% 5.85
73 le van 15 24 63% 17.83
74 kieuan 19 48 40% 27.97
75 Tớ Là Lính 10 17 59% 14.57
76 Phuc Phamthi 37 55 67% 66.83
77 tran van cong 20 38 53% 66.45
78 Phan Thi Kim Ngan 31 60 52% 56.4
79 Hải Đông 20 50 40% 77.33
80 Le Dinh Phu 21 29 72% 46.45
81 nguyễn dương thanh trí 17 30 57% 48.33
82 lê thị thảo 7 15 47% 13.6
83 Phạm Thị Bích Thủy 12 50 24% 4.42
84 Kevin Huu Tin 14 17 82% 20.82
85 Yui Chan 24 60 40% 23.45
86 Tấn Nguyễn 34 45 76% 89.27
87 Thùy Linh 29 48 60% 30.48
88 Khang Nguyen 1 2 50% 1.07
89 Zero52 15 60 25% 6.67
90 Vinh Trần 32 60 53% 72.75
91 mai trung tin 13 28 46% 7.38
92 nguyenvanthanh 8 16 50% 5.1
93 nguyenvanchanphong 37 53 70% 36.9
94 nguyễn hữu trung 54 58 93% 63.27
95 đô hưu 0 1 0% 0.63
96 Đức Comfortable 2 3 67% 2.2
97 The Vu 7 17 41% 26.73
98 Vĩnh Trường 6 16 38% 26.27
99 quan 23 50 46% 82.68
100 hoang nhu y 15 49 31% 4.68
101 Vũ Ngọc Anh 1 6 17% 7
102 Trần Hải Bằng 10 24 42% 42.77
103 Toàn Phan 24 50 48% 90.1
104 Tien Dinh Duc Dinh 15 49 31% 88.03
105 laikimoanh 17 50 34% 90.65
106 Kiến Bự 3 18 17% 36.67
107 Hữu Tiến 14 50 28% 0.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12