Đề thi thử đại học môn hóa đề số 35

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 1962

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Khi điện phân dung dịch muối trong nước, trị số pH ở khu vực gần một điện cực tăng lên. Dung dịch muối đem điện phân là:

Câu 2: Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng có thể dùng những hóa chất nào sau đây?

Câu 3: Xét phản ứng trong quá trình luyện gang

Fe2O3 (r) + 3CO (k) \rightleftharpoons2Fe (r)+ 3CO2(k); ∆H >0

Có các biện pháp:

(1) Tăng nhiệt độ phản ứng

(2) Tăng áp suất chung của hệ

(3) Giảm nhiệt độ phản ứng

(4) Dùng chất xúc tác

Yếu tố giúp tăng hiệu suất của phản ứng trên là:

Câu 4: Có 3 dung dịch hỗn hợp

(1) NaHCO3 + Na2CO3

(2) NaHCO3 + Na2SO4

(3) Na2CO3 + Na2SO4

Chỉ dùng thêm một cặp chất nào trong số các cặp chất cho dưới đây có thể phân biệt được các dung dịch hỗn hợp trên?

Câu 5: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2, trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2; 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là?

Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a)  Nung NH4NO3 rắn

(b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 đặc

(c)  Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3

(d) Sục khí CO2vào dung dịch Ca(OH)2

(e)  Sục khí CO2 vào dung dịch KMnO4

(f)   Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3

(g)  Cho PbS vào dung dịch HCl loãng

(h) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 dư, đun nóng

Số thí nghiệm sinh ra chất khí là 

Câu 7: Điện phân dung dịch hỗn hợp HCl, NaCl, FeCl3, CuCl2. Thứ tự điện phân ở catot là:

Câu 8: Nguyên tố Mg có 3 đồng vị bền là 24Mg, 25Mg và 26Mg. Cl có 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Số phân tử MgCl2 tối đa có thể tạo thành là?

Câu 9: Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, rất dư, sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100ml dung dịch KMnO4 0,1M. tính m?

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 5,94 gam kim loại R bằng dung dịch HNO3 dư. Kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 2,688 lít ở dktc hỗn hợp khí Y gồm N2O và NO. Tỷ khối của Y đối với hidro là 18,5. Kim loại R là?

Câu 11: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Lấy 300ml dung dịch X cho phản ứng với  V lít dung dịch Y gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch Z có pH = 2.Tính V?

Câu 12: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm BaCO3 và K2CO3 thu được 29,1 gam chất rắn và 2,24 lít khí ở đktc. Hàm lượng % khối lượng của BaCO3 trong X là?

Câu 13: Dung dịch X chứa hỗn hợp KOH và Ba(OH)2 có nồng độ tương ứng là 0,2M và 0,1M. Dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 và HCl có nồng  độ lần lượt là 0,25M và 0,75M. Thể tích dung dịch X cần để trung hòa vừa đủ 40ml dung dịch Y là?

Câu 14: Chất nào dưới đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

Câu 15: Khí cacbon monoxit là thành phần chính của

Câu 16: Cho hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm tan hết trong 200ml dung dịch  chứa BaCl2 0,3M và Ba(HCO3)2 0,8M thu được 2,8 lít H2 (ở dktc) và m gam kết tủa. Tính m?

Câu 17: Để phân biệt 3 chất lỏng: benzen, stiren, toluen người ta dùng:

Câu 18: Nung nóng hoàn toàn 36,7 gam hỗn hợp NaNO3, Cu(NO3)2. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước dư thì thấy có 1,12 lít khí ở đktc không bị hấp thụ (lượng O2 hòa tan không đáng kể). KHối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là?

Câu 19: Có 1 loại quặng pirit chứa 96% FeS2. Nếu mỗi ngày nhà máy sản xuất 100 tấn H2SO4 98% và hiệu suất điều chế H2SO4 là 90% thì lượng quặng pirit cần dùng là

Câu 20: Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và  0,045 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là?

Câu 21: Cho 0,2 mol Al vào 100ml dung dịch chứa CuSO4 1,5M và Fe2(SO4)3 xM. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 12,4 gam hỗn hợp 2 kim loại. tính x?

Câu 22: Cho 8,64 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4 tác dụng vừa đủ với 200ml HNO3 loãng, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Thành phần % khối lượng Fe3O4 trong hỗn hợp ban đầu là?

Câu 23: Chỉ dùng hóa chất nào dưới đây có thể phân biệt được 2 đồng phân khác chức có cùng công thức phân tử C3H8O?

Câu 24: Trộn 2,7 gam  Al vào 20 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp X. Hòa tan X trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,064 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở dktc). Thành phần % khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp ban đầu là

Câu 25: Cho PTHH:

FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 →Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Tổng hệ số (số nguyên tố, tối giản) của các chất có trong phương trình phản ứng là

Câu 26: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 27: Hòa tan 30 gam glyxin trong 60ml etanol (D=0,8g/ml) rồi cho thêm từ từ khí HCl bão hòa, sau đó đun nóng khoảng 3 giờ. Để nguội, cho hỗn hợp vào nước lạnh rồi trung hòa bằng amoniac thu được một sản phẩm hữu cơ có khối lượng 32,96 gam. Hiệu suất phản ứng là?

Câu 28: Cho 2,7 gam Al tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa NaNO3 và NaOH thu được V lít ở đktc một chất khí duy nhất. Giá trị của V là?

Câu 29: Cho một đinh sắt sạch vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl thấy có bọt khí thoát ra. Thêm tiếp vào ống nghiệm vài giọt dung dịch CuSO4 thấy bọt khí thoát ra nhanh và nhiều hơn do:

Câu 30: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3; CuO; MgO; Al2O3; ZnO và FeO vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 3,36 lít NO2 (đktc). Mặt khác nung m gam hỗn hợp X với khí CO thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15 gam kết tủa. Cho chất rắn Y vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V?

Câu 31: Cho các phát biểu sau:

(a)  Khi đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X bất kỳ, nếu thu được số mol CO2 bằng số mol H2O thì X là anken.

(b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có Cacbon

(c)  Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị

(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

(e)  Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định

(f)   Hợp chất C9H14BrCl có vòng benzen trong phân tử

Số phát biểu đúng là:

Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng:

CaCO3 → CaO \rightarrow CaC2 → C2H2 → vinylaxetilen → CH2=CH-CH=CH2 → caosu buna

Số phản ứng oxi hóa-khử trong sơ đồ trên là?

Câu 33: Hợp chất hữu cơ X chứa một loại nhóm chức có CTPT là C8H14O4. Khi thủy phân X trong môi trường kiềm thu được 1 muối và hỗn hợp 2 ancol Y và Z. Phân tử ancol Z có nguyên tử cacbon gấp đôi phân tử ancol Y. Khi đun nóng với H2SO4 đặc, Y cho 1 olefin còn Z cho 3 olefin là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân cis-tran). CTCT của X là?

Câu 34: Trong các phân tử polime: tinh bột (amilozo), xenlulozo, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa phenolfomandehit, những phân tử polime có cấu tạo mạch thẳng là?

Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO2 ở đktc và 9,9 gam H2O. Nếu đun nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên thì tổng khối lượng ete thu được là?

Câu 36: Khi điều chế ancol etylic thường chứa tạp chất andehit fomic và andehit axetic. Để tách hết andehit ra khỏi ancol người ta có thể dùng hóa chất là?

Câu 37: Mesitilen (X) là một hidrocacbon thơm có CTPT C9H12. Biết X không có khả năng làm mất màu dung dịch brom; khi X tác dụng với brom theo tỷ lệ 1:1 trong điều kiện đun nóng có bột sắt hoặc không có bột sắt, mỗi trường hợp đều tạo được 1 dẫn xuất monobrom duy nhất. CTCT của X là?

Câu 38: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 97% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:

Metan → axetilen (hs 15%) → vinyl clorua  (hs 85%)→ PVC(hs=80%)

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ở đktc?

Câu 39: Cho 7,1 gam hỗn hợp X gồm C2H2 và (CHO)2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 55,2 gam hỗn hợp rắn. Khối lượng (CHO)2 có trong X là?

Câu 40: Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm 1 axit cacboxylic, 1 andehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với Na dư, thu được 0,504 lít khí H2 ở dktc. Phần 2 cho phản ứng tráng bạc thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là?

Câu 41: X có CTPT là C4H12O2N2. Cho 0,1 mol X tác dụng với 135ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 11,1 gam chất rắn. X là?

Câu 42: Thủy phân hoàn toàn 10 gam một loại chất béo cần 1,2 gam NaOH. Từ 1 tấn chất béo trên đem nấu với NaOH thì lượng xà phòng nguyên chất thu được là?

Câu 43: Có bao nhiêu đồng phân có cùng CTPT C5H12O khi oxi hóa bằng CuO, nhiệt độ tạo ra sản phẩm có phản ứng tráng bạc?

Câu 44: Có bao nhiêu đồng phân mạch hở, đơn chức có CTPT C4H8O2 tác dụng được với NaOH?

Câu 45: Cho glucozo lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí cacbonic sinh ra trong quá trình này được hấp thụ  hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo ra 38,5 gam kết tủa. Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 87,5%, khối lượng glucozo đã dùng là?

Câu 46: Đun nóng 0,1 mol X với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 gam muối của axit  hữu cơ đa chức Y và 9,2 gam ancol đơn chức Z. Cho ancol Z bay hơi ở 1270C và 600mmHg sẽ chiếm thể tích là 8,32 lít. CT của X là?

Câu 47: Clo hóa PP (polipropilen) thu được một loại rơ clorin trong đó clo chiếm 17,53%. Trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PP?

Câu 48: X là một α- aminoaxit, có tỷ khối hơi so với He là 36,75. Lấy 7,35 gam X tác dụng với dung dịch HCl 0,5M thấy vừa hết 100ml, dung dịch thu được sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,75M đồng thời thấy tạo thành 12,475 gam muối. CTCT của X là?

Câu 49: X là este của 1 axit hữu cơ đơn chức và ancol đơn chức. Thủy phân hoàn toàn 6,6 gam chất X bằng 90ml dung dịch NaOH 1M, lượng NaOH này dư 20% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,7 gam chất rắn. Công thức X là?

Câu 50: Một hỗn hợp gồm andehit acrylic và một andehit đơn chức X. Đốt cháy hoàn toàn 1,72 gam hỗn hợp trên cần vừa hết 2,296 lít khí oxi ở đktc. Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thu hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 8,5 gam kết tủa. CTCT của X là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyen khac hieu 50 50 100% 3.58
2 Nguyễn Thanh Tùng 50 50 100% 48.32
3 Bóng Đèn 48 50 96% 63.53
4 Ngô Hoàng Anh Đức 46 50 92% 90.05
5 giang 44 49 90% 53.43
6 QUỐC HUY 43 50 86% 58.67
7 Hoa Daquy 42 50 84% 36.53
8 Đào Văn Lộc 42 45 93% 3.5
9 usain 43 50 86% 10.32
10 vutranhiep 41 46 89% 59.03
11 Nguyễn Thị Huyền 43 50 86% 51.5
12 Vũ Huyền 42 50 84% 83.4
13 hothihang 41 47 87% 65.5
14 Mi Mam 40 50 80% 78.53
15 Lê Văn Dương 39 49 80% 73.63
16 trương thị phương thao 40 49 82% 70.3
17 Lê Văn Tiến 40 50 80% 50.33
18 vo thi tuong vy 40 50 80% 62.7
19 chungvau 38 50 76% 75.7
20 Bùi Vĩnh Dươ 37 50 74% 50.95
21 le dinh quang 40 50 80% 68.5
22 MinhNghia Pham 36 50 72% 46.3
23 Gly-Ala-Val-Glu-Lys-Tyr 38 50 76% 45.98
24 Dương Phong Tử 36 50 72% 68.62
25 DT Nguyen 36 50 72% 4.07
26 Quy Nguyendinh 37 50 74% 10.03
27 Nguyễn Hữu Nam 29 34 85% 4.68
28 Tú Trinh 35 50 70% 85.97
29 Ty Bon Bon 33 50 66% 88.63
30 nguyenducminh 33 50 66% 67.02
31 hoàng tiến dũng 28 38 74% 90.1
32 Vu le Van 27 35 77% 30.1
33 Ngôk Pé 28 43 65% 84.62
34 Vân Đoàn 29 49 59% 90.68
35 nguyển thị kim 31 50 62% 64.32
36 Huy Hùng 27 39 69% 72.15
37 Trần Quang Học 27 43 63% 73.63
38 Jen Jen 30 50 60% 90.08
39 Tuyet Yeu Thuong 23 32 72% 40.42
40 Trần Ngọc Cường 22 33 67% 75.08
41 ItalyMin Shim 25 44 57% 76.85
42 buihuong 27 45 60% 81.73
43 nguyendieulinh 20 31 65% 51.57
44 pham thao tram 25 39 64% 50.83
45 cà thị hà thanh 17 20 85% 5.98
46 Hay Cuoi Len 23 33 70% 86.18
47 Lê Ngọc Anh 28 50 56% 6.55
48 pham văn huy 26 50 52% 70.45
49 nguyễn tùng 15 17 88% 14.73
50 võ đình tài 27 50 54% 69.17
51 Mai Huy 18 26 69% 15.55
52 Lê Thị Thu Hà 26 49 53% 52.75
53 Bongbong Xaphong 13 19 68% 27.03
54 trần thương thương 27 49 55% 90.82
55 hoang thi mai 16 22 73% 32.53
56 DodoHaba Cingkong 17 25 68% 24.65
57 tran le 14 19 74% 6.08
58 Trung Kiên 26 50 52% 75.3
59 vo chi dien 23 42 55% 50.67
60 Quỳnh Mai 14 20 70% 19.07
61 Xuân Quân 26 50 52% 73.75
62 tuấn anh 15 27 56% 87.1
63 đồng nguyệt hằng 11 15 73% 22.95
64 vo hoang phuc 22 50 44% 55
65 nguyen van phuc 15 27 56% 59.08
66 pham thanh tuan 8 13 62% 45.77
67 nguyenvantuyen 15 24 63% 40.53
68 tran thi nho chinh 18 50 36% 65.42
69 thangbkhn 15 31 48% 96.97
70 Thu Nguyen 8 12 67% 17.42
71 Duyen Khong 21 50 42% 71.98
72 Minh Chung 22 50 44% 70.32
73 Zym 9 19 47% 10.82
74 nguyễn trà oanh 7 11 64% 31.12
75 hoàng thọ hoàng 20 50 40% 59.43
76 Nguyễn Phi Long 9 18 50% 90.55
77 ʚɞViệt Thắngʚɞ 7 11 64% 14.7
78 conan 21 50 42% 48.92
79 Dương Hoàng Phương 3 4 75% 3.73
80 Trangsun 8 19 42% 28.65
81 nguyen huong 3 4 75% 1.83
82 Hoang Lien 13 29 45% 27.4
83 Nguyen Trung Nghia 19 50 38% 29.28
84 HồngLynh SJholic 20 50 40% 16.92
85 Nguyen Quoc Anh 16 50 32% 0.62
86 phuockieu 2 2 100% 3.38
87 Nhiep_Phong 2 3 67% 7.2
88 TRẦN MINH TUẤN 20 50 40% 79.98
89 trần huyền trang 6 14 43% 29.65
90 sonpham 1 1 100% 1.88
91 nguyễn quỳnh anh 3 7 43% 11.7
92 nguyen quoc tri 25 31 81% 90.32
93 Do Thanh 21 50 42% 10.9
94 Mít Dai 3 4 75% 4.95
95 Boku No Pico 19 46 41% 78.9
96 Liverpool 0 0 0% 90.08
97 Trần Anh Việt 12 20 60% 23.75
98 pham kÚn 10 50 20% 14.92
99 Đặng Thúy Quỳnh 25 42 60% 76.32
100 Loan Nguyễn Như Trần 12 39 31% 7.5
101 Tâm Phạmʚɞ 15 50 30% 8.03
102 Đoàn Dự 23 50 46% 90.08
103 Thu Hien 46 50 92% 18.63
104 Hiệp Nguyễn 28 48 58% 90.2
105 Bùi Thị Tỉnh 0 0 0% 94.65
106 Tran anh 12 27 44% 3.08
107 nguyenvanthanh 7 20 35% 4.55
108 Yuhee Chan 10 26 38% 48.53
109 Chỉ Tay Lên Trời 6 7 86% 36.88
110 Lan Ngố 16 48 33% 11.35
111 tran linh 0 0 0% 90.12
112 phanthi tet 15 49 31% 6.13
113 Phạm Duy Thắng 16 50 32% 86.3
114 Sirô Dâu 31 45 69% 86.8
115 Bùi Bình Minh 0 3 0% 0.77
116 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 23 50 46% 74.93
117 Hoàng Anh 10 50 20% 26.48
118 Thanh Huyền 42 50 84% 13.12
119 Lê Văn Dũng 0 0 0% 0.25
120 Đinh Đinh 18 33 55% 19.68
121 Hồng Quy 2 4 50% 12.23
122 Cao thu huong 1 3 33% 6.82
123 Kevin Huu Tin 0 1 0% 0.37
124 võ thịnh sơn 43 50 86% 65.45
125 Thanh Ngân 19 50 38% 12.17
126 Trung Đức 16 28 57% 62.13
127 Thảo Vy Nguyễn Huỳnh 4 6 67% 4.75
128 vn plut 29 50 58% 43.35
129 Niềm Tin Băng Giá 13 49 27% 2.65
130 Tiểu Gia Bảo 24 50 48% 33.95
131 Phương Liên Ngô 5 6 83% 14.05
132 TRẦN ĐẠI NGHĨA 15 50 30% 30.7
133 nguyễn văn thức 0 0 0% 0.13
134 Trần Thị Hương 44 50 88% 90.15
135 vo thi thuy 12 36 33% 37.05
136 Ricardo Đô 12 49 24% 6.87
137 Trần Uyên Uyên 6 9 67% 5
138 Nguyễn Dương Thanh Trí 17 48 35% 66.7
139 Duy Quyền 34 50 68% 10.53
140 buithitham 25 50 50% 16.63
141 Ngọc Thùy 19 50 38% 52.67
142 Dê Núi 23 49 47% 31.18
143 nguyễn đức dũng 37 44 84% 89.43
144 Trần Đức Tuyến 12 50 24% 68.38
145 Tên Tuy Không Dài Nhưng Cực Kì Ý Nghĩa ,12912 ai hiểu thì quen 20 26 77% 50.65
146 Phạm Hồng Ngọc 9 45 20% 60.7
147 Nguyen Thi Hong 16 50 32% 4.87
148 AP DL 22 50 44% 62.03
149 Lê Thị Trinh 7 21 33% 86.98
150 Đài Trang 0 3 0% 90.05
151 Ngo Quyen 0 0 0% 90.32
152 yi nguyen 0 0 0% 2.53
153 Nguyễn Thủy 12 45 27% 10
154 Thân Tuấn 19 25 76% 37.33
155 Trang Le 32 49 65% 90.75
156 Vũ Trần 45 50 90% 90.58
157 phạm quốc hợp 29 47 62% 46.6
158 Nguyễn Công Minh 3 9 33% 17.88
159 Nguyễn thị mỹ linh 32 41 78% 91.33
160 NGUYỄN CHÍ DŨNG 15 50 30% 43.87
161 Thieu Lexuan 7 21 33% 61.28
162 Ngoc Võ 9 28 32% 55.62
163 Nguyen Thanh Cong 4 13 31% 13.9
164 Miu Miu 2 6 33% 10.05
165 lan anh 17 50 34% 26.68
166 Sanh Sí Soạn 15 50 30% 66.57
167 pham son 7 19 37% 22.97
168 Nguyen Ngoc Thai 1 5 20% 4.3
169 Nkók Kon Tuổi Ckuột 16 50 32% 28.87
170 Dinh Nguyen 17 50 34% 66.77
171 dadadada 19 50 38% 62.95
172 pham hung dung 2 10 20% 27.55
173 Nguyen Dang Ai 14 50 28% 20.6
174 huynhminhvuong 12 50 24% 36.22
175 Cá Sấu Chúa 12 50 24% 32.78
176 phạm minh hoàng 12 50 24% 58.73
177 chau ho quoc hoa 7 29 24% 42.57
178 lê thị phương 14 50 28% 2.27
179 Hiền Nguyễn 12 50 24% 34.73
180 Đức Phan 11 50 22% 8.55
181 Phuong Thao Chau Nguyen 12 49 24% 6.47
182 lee ki 11 50 22% 3.58
183 lelananh 10 50 20% 34.67
184 Vi TuanHung 9 50 18% 27.73
185 Tuân Chelsea 7 50 14% 11.12

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12