Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 11

Đề thi online Môn Sinh lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến Quang hợp Quang hợp và năng suất cây trồng

2.

BTVN - Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

3.

BTVN - Các con đường hấp thụ nước ở rễ

4.

BTVN - Hướng động

5.

BTVN - Sinh trưởng ở thực vật

6.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 1

7.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 1

8.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 1

9.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 11 - Đề số 1

10.

BTVN - Sinh sản vô tính ở thực vật

11.

BTVN - Vai trò của các nguyên tố khoáng và cơ chế hấp thụ khoáng của thực vật

12.

BTVN - Tiêu hóa ở động vật số 1

13.

BTVN - Hô hấp ở động vật

14.

BTVN - Cảm ứng của động vật số 1

15.

Sinh lý thực vật - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 1

16.

Sinh lý thực vật - Mức độ 1: Nhận biết - Đề 2

17.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 11 - Đề 1

18.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 11 - Đề số 1

19.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 11 - Đề số 1

20.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 11 - Đề số 1

21.

BTVN - Ôn tập - cảm ứng ở thực vật

22.

BTVN - Ôn tập trao đổi nước - khoáng - nito số 1

Xem thêm

[S4] - Cô Nga - Tổng ôn Sinh học 11 năm 2023

1.

BTVN - Ôn tập quang hợp - hô hấp

2.

BTVN - Ôn tập trao đổi chất ở động vật số 1

3.

BTVN - Ôn tập trao đổi chất ở động vật số 2

4.

BTVN - Ôn tập trao đổi chất ở động vật số 3

5.

BTVN - Ôn tập - cảm ứng ở thực vật

6.

BTVN - Ôn tập - cảm ứng ở động vật

7.

BTVN - Ôn tập sinh trưởng và phát triển ở động vật

8.

BTVN - Ôn tập sinh sản ở thực vật

9.

BTVN - Ôn tập sinh sản ở động vật

10.

BTVN - Ôn tập trao đổi nước - khoáng - nito số 1

11.

BTVN - Ôn tập trao đổi nước - khoáng - nito số 2

12.

BTVN - Ôn tập sinh trưởng và phát triển ở thực vật

[S3] - Đề thi học kì Sinh học 11 năm 2023 - có lời giải chi tiết

[S1+] - Cô Nga - Cơ bản và nâng cao Sinh học 11 năm 2023

3. Quang hợp ở thực vật

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Hô hấp ở thực vật

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Trao đổi chất ở động vật

Số đề thi: 10 Đã phát hành

7. Cảm ứng ở thực vật

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Cảm ứng ở động vật

Số đề thi: 9 Đã phát hành

14. Sinh sản ở thực vật

Số đề thi: 4 Đã phát hành

15. Sinh sản ở động vật

Số đề thi: 3 Đã phát hành

17. Ôn tập - kiểm tra HK I, HK II

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com