Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 2

2.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 3

3.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 4

4.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 5

5.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 1

6.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 2

7.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 3

8.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 4

9.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 5

10.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 1

11.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 2

12.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 3

13.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 4

14.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 5

15.

BTVN - Ngữ pháp - Unit 1 tiếng Anh 11 mới (có video chữa)

16.

BTVN - Từ vựng và ngữ âm - Unit 5 tiếng Anh 11 mới (có video chữa)

17.

BTVN - Đề thi học kì I tiếng Anh 11 mới - Đề số 1 (có video chữa)

18.

BTVN - Từ vựng và ngữ âm - Unit 6 tiếng Anh 11 mới (có video chữa)

19.

BTVN - Đề thi học kì II tiếng Anh 11 mới - Đề số 1 (có video chữa)

20.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 1

21.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 2

22.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 3

23.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 4

24.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 5

25.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 11

26.

BTVN - Unit 4 - tiếng Anh 11

27.

BTVN - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 11

28.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 2

29.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 3

30.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 4

31.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 1

32.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 2

33.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 3

34.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 4

35.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 5

36.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 1

37.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 2

38.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 3

39.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 4

40.

BTVN - Thể bị động - có lời giải chi tiết

41.

BTVN - Thì tương lai đơn - có lời giải chi tiết

42.

BTVN - Các phụ âm - Khóa tiếng Anh cho học sinh mất gốc lớp 11 - Có lời giải chi tiết

43.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 1

44.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 2

45.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 3

46.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 4

47.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 5

48.

Đề ôn tập HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 1

49.

Đề ôn tập HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 2

50.

Đề ôn tập HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 3

51.

Đề ôn tập HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 4

52.

Đề ôn tập HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 5

53.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

54.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi HK1 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

56.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

57.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

58.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

59.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 11 - THPT Bảo Lộc - Lâm Đồng - năm học 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

60.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

61.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 11 mới

62.

BTVN - Unit 3 tiếng Anh 11 mới

63.

BTVN - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 11 mới

64.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 1

65.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 2

66.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 3

67.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 4

68.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 5

69.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

70.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

71.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

72.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 1

73.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 2

74.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 3

75.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 4

76.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 5

77.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

78.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

79.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

80.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

81.

Đề thi thử giữa học kỳ I - Đề số 6 ( có video chữa)

Xem thêm

[S1] - Tiếng Anh 11 (Chương Trình SGK Mới) - Cô Hoàng Xuân - năm 2022

1. Unit 1. The Generation Gap

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Relationships

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Becoming Independent

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. Caring for Those in Need

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Being Part of ASEAN

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 6. Global Warming

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 7. Further Education

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. Our World Heritage Sites

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

15. Unit 9. Cities of the Future

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 10. Healthy Lifestyle and Longevity

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

18. Ôn tập & kiểm tra HK2 tiếng Anh 11 mới

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Bài tập bổ trợ SGK tiếng Anh 11 (Chương trình SGK mới) - Cô Hoàng Xuân - năm 2022

1. Unit 1. The Generation Gap

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Unit 2. Relationships

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Unit 3. Becoming Independent

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Unit 4. Caring for Those in Need

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Unit 5. Being Part of ASEAN

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Unit 6. Global Warming

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Unit 7. Further Education

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Tiếng Anh 11 (Chương Trình SGK Chuẩn) - Thầy Nguyễn Kim Long - năm 2022

1. Unit 1. Friendship

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Personal Experiences

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. A Party

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. Volunteer Work

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Illiteracy

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Competitions

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. World Population

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8. Celebrations

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 9. The Post Office

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10. Nature in Danger

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 11. Sources of Energy

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Unit 12. The Asian Games

Số đề thi: 2 Đã phát hành

15. Ôn tập & kiểm tra giữa HKII tiếng Anh 11

Số đề thi: 6 Đã phát hành

16. Unit 13. Hobbies

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Unit 14. Recreation

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 15. Space Conquest

Số đề thi: 2 Đã phát hành

19. Unit 16. Wonders of the World

Số đề thi: 2 Đã phát hành

20. Ôn tập & kiểm tra cuối HKII tiếng Anh 11

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Xem thêm

[S0] – Tiếng Anh Cho Học Sinh 11 Mất Gốc – Cô Kiều Thắng - năm 2022

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

[S1] - Cơ Bản Và Nâng Cao Tiếng Anh 11 (Chương Trình SGK Mới) - Cô Trần Phượng - năm 2022

1. Unit 1. The Generation Gap

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Unit 2. Relationships

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Unit 3. Becoming Independent

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Unit 4. Caring For Those In Need

Số đề thi: 3 Đã phát hành

6. Unit 5. Being Part Of ASEAN

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Unit 6. Global Warming

Số đề thi: 3 Đã phát hành

9. Unit 7. Further Education

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Unit 8. Our World Heritage Sites

Số đề thi: 3 Đã phát hành

12. Unit 9. Cities of the Future

Số đề thi: 3 Đã phát hành

14. Ôn tập và kiểm tra học kì II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] - Ngữ Âm - Từ Vựng - Ngữ Pháp Trọng Điểm Tiếng Anh Lớp 11 (Chương Trình SGK Chuẩn) - Cô Hoàng Xuân - năm 2022

1. Unit 1. Friendship

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. Unit 2. Personal Experiences

Số đề thi: 1 Đã phát hành

3. Unit 3. A Party

Số đề thi: 1 Đã phát hành

4. Unit 4. Volunteer Work

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Ôn thi giữa HKI - tiếng Anh 11

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 5. Illiteracy

Số đề thi: 1 Đã phát hành

7. Unit 6. Competitions

Số đề thi: 1 Đã phát hành

8. Unit 7. World Population

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Unit 8. Celabrations

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Unit 9. The Post Office

Số đề thi: 1 Đã phát hành

12. Unit 10. Nature in Danger

Số đề thi: 1 Đã phát hành

13. Unit 11. Sources of energy

Số đề thi: 1 Đã phát hành

14. Unit 12. The Asian Games

Số đề thi: 1 Đã phát hành

16. Unit 13. Hobbies

Số đề thi: 1 Đã phát hành

17. Unit 14. Recreation

Số đề thi: 1 Đã phát hành

18. Unit 15. Space Conquest

Số đề thi: 1 Đã phát hành

19. Unit 16. The Wonders of the World

Số đề thi: 1 Đã phát hành

20. Ôn thi cuối HKII - tiếng Anh 11

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

[S3] - Đề Thi Học Kì Tiếng Anh 11 (Chương Trình SGK Mới) - Có Lời Giải Chi Tiết - năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com