Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Các nguyên âm đơn

2.

BTVN - Từ vựng về Thức ăn và đồ uống - có lời giải chi tiết

3.

BTVN - Từ vựng về Gia đình - có lời giải chi tiết

4.

BTVN - Động từ to be và các đại từ nhân xưng - có lời giải chi tiết

5.

BTVN - Thì tương lai đơn - có lời giải chi tiết

6.

Kiểm tra tổng hợp Unit 1 (có video chữa)

7.

Kiểm tra tổng hợp Unit 1 (có video chữa)

[S1 + Live] - Cô Diệu Linh - Tiếng Anh 11 - SGK I-learn Smart World - Năm 2024

2. Unit 2: Generation Gap

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Unit 3: Social Issues

Số đề thi: 4 Đã phát hành

5. Unit 4: Global Warming

Số đề thi: 4 Đã phát hành

6. Unit 5: Vietnam and ASEAN

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

7. Ôn tập HK1 - Môn Tiếng Anh 11

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

8. Unit 6: World Heritages

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

9. Unit 7: Ecological Systems

Số đề thi: 4

Sắp thi 11/05/2023

10. Unit 8: Independent Life

Số đề thi: 4

Sắp thi 12/05/2023
Sắp thi 14/05/2023
Sắp thi 15/05/2023
Sắp thi 16/05/2023
Sắp thi 18/05/2023

Xem thêm

[S1] - Cô Diệu Linh - Tiếng Anh 11 - SGK I-learn Smart World - Năm 2024

2. Unit 2: Generation Gap

Số đề thi: 4 Đã phát hành

3. Unit 3: Social Issues

Số đề thi: 4 Đã phát hành

5. Unit 4: Global Warming

Số đề thi: 4 Đã phát hành

6. Unit 5: Vietnam and ASEAN

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

7. Ôn tập HK1 - Môn Tiếng Anh 11

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

8. Unit 6: World Heritages

Số đề thi: 4 Đang phát hành... loading

9. Unit 7: Ecological Systems

Số đề thi: 4

Sắp thi 11/05/2023

10. Unit 8: Independent Life

Số đề thi: 4

Sắp thi 12/05/2023
Sắp thi 14/05/2023
Sắp thi 15/05/2023
Sắp thi 16/05/2023
Sắp thi 18/05/2023

Xem thêm

[S1 + Live] - Cô Phương Diễm - Tiếng Anh 11 - SGK Friends Global mới - Năm 2024

1. Unit 1: Generations

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. Unit 2: Leisure Time

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Unit 3: Sustainable Health

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Unit 4: Home

Số đề thi: 8 Đã phát hành

6. Ôn tập HK1 - Môn Tiếng Anh 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Unit 5: Technology

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Unit 6: High Flyers

Số đề thi: 8

Sắp thi 12/05/2023
Sắp thi 13/05/2023

10. Unit 7: Artists

Số đề thi: 8

Sắp thi 14/05/2023

11. Unit 8: Cities

Số đề thi: 8

Sắp thi 15/05/2023
Sắp thi 16/05/2023

Xem thêm

[S0] – Tiếng Anh Cho Học Sinh 11 Mất Gốc – Cô Kiều Thắng - năm 2024

1.

BTVN - Các nguyên âm đơn

2.

BTVN - Các nguyên âm đôi

3.

BTVN - Trọng âm của từ có 2 âm tiết

4.

BTVN - Trọng âm của từ có từ 3 âm tiết trở lên

5.

BTVN - Luyện tập về các âm

6.

BTVN - Luyện tập về trọng âm

7.

BTVN - Từ vựng về Thức ăn và đồ uống - có lời giải chi tiết

8.

BTVN - Từ vựng về Giải trí - có lời giải chi tiết

9.

BTVN - Từ vựng về Thời trang - có lời giải chi tiết

10.

BTVN - Từ vựng về Cơ thể người - có lời giải chi tiết

11.

BTVN - Từ vựng về Thiên nhiên - có lời giải chi tiết

12.

BTVN - Từ vựng về Nghề nghiệp - có lời giải chi tiết

13.

BTVN - Từ vựng về Các hoạt động hàng ngày - có lời giải chi tiết

14.

BTVN - Từ vựng về Số và thời gian - có lời giải chi tiết

15.

BTVN - Từ vựng về Thời tiết - có lời giải chi tiết

16.

BTVN - Từ vựng về Gia đình - có lời giải chi tiết

17.

BTVN - Động từ to be và các đại từ nhân xưng - có lời giải chi tiết

18.

BTVN - Thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành - có lời giải chi tiết

19.

BTVN - Động từ khuyết thiếu - có lời giải chi tiết

20.

BTVN - Thể bị động - có lời giải chi tiết

21.

BTVN - Câu tường thuật - có lời giải chi tiết

22.

BTVN - Mệnh đề quan hệ - có lời giải chi tiết

23.

BTVN - Tính từ, trạng từ và các dạng so sánh - có lời giải chi tiết

24.

BTVN - Câu điều kiện - có lời giải chi tiết

25.

BTVN - Thì tương lai đơn - có lời giải chi tiết

26.

BTVN - Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn - có lời giải chi tiết

27.

BTVN - Động từ have, has, there is, there are và danh từ - có lời giải chi tiết

28.

BTVN - Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn - có lời giải chi tiết

29.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Đề số 1 - Có video chữa

30.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Đề số 2 - Có video chữa

31.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Đề số 3 - Có video chữa

32.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Đề số 4 - Có video chữa

33.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Đề số 5 - Có video chữa

34.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Đề số 6 - Có video chữa

35.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Đề số 7 - Có video chữa

36.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Đề số 8 - Có video chữa

37.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Đề số 9 - Có video chữa

38.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Đề số 10 - Có video chữa

[S1+ Live] - Cô Ngọc Anh - Tiếng Anh 11 - SGK Global Success mới - Năm 2024

1. Unit 1: A Long and Healthy Life

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Unit 2: The Generation Gap

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Unit 3: Cities of the Future

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Unit 4: ASEAN and Viet Nam

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Unit 5: Global Warming

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Unit 6: Preserving our Heritage

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Unit 8: Becoming Independent

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Sắp thi 18/06/2023

12. Unit 9: Social Issues

Số đề thi: 5

Sắp thi 22/06/2023

13. Unit 10: The Ecosystem

Số đề thi: 5

Sắp thi 24/06/2023
Sắp thi 28/06/2023

Xem thêm

[S1] - Cô Hoàng Xuân - Tiếng Anh 11 - SGK Global Success mới - Năm 2024

1. Unit 1: A Long and Healthy Life

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Unit 2: The generation gap

Số đề thi: 6 Đã phát hành

3. Unit 3: Cities of the Future

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Unit 4: ASEAN and Viet Nam

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Unit 5: Global Warming

Số đề thi: 6

Sắp thi 09/05/2023
Sắp thi 10/05/2023
Sắp thi 11/05/2023
Sắp thi 12/05/2023
Sắp thi 15/05/2023
Sắp thi 18/05/2023

12. Unit 9: Social Issues

Số đề thi: 6

Sắp thi 20/05/2023

13. Unit 10: The Ecosystem

Số đề thi: 6

Sắp thi 22/05/2023
Sắp thi 24/05/2023

Xem thêm

[S1] - Cô Ngọc Anh - Tiếng Anh 11 - SGK Global Success mới - Năm 2024

1. Unit 1: A Long and Healthy Life

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Unit 2: The Generation Gap

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Unit 3: Cities of the Future

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Unit 4: ASEAN and Viet Nam

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Unit 5: Global Warming

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Unit 6: Preserving our Heritage

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Unit 8: Becoming Independent

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Sắp thi 18/06/2023

12. Unit 9: Social Issues

Số đề thi: 5

Sắp thi 22/06/2023

13. Unit 10: The Ecosystem

Số đề thi: 5

Sắp thi 24/06/2023
Sắp thi 28/06/2023

Xem thêm

[S1] - Cô Phương Diễm - Tiếng Anh 11 - SGK Friends Global mới - Năm 2024

1. Unit 1: Generations

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. Unit 2: Leisure Time

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Unit 3: Sustainable Health

Số đề thi: 8 Đã phát hành

5. Unit 4: Home

Số đề thi: 8 Đã phát hành

6. Ôn tập HK1 - Môn Tiếng Anh 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Unit 5: Technology

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Unit 6: High Flyers

Số đề thi: 8

Sắp thi 12/05/2023
Sắp thi 13/05/2023

10. Unit 7: Artists

Số đề thi: 8

Sắp thi 14/05/2023

11. Unit 8: Cities

Số đề thi: 8

Sắp thi 15/05/2023
Sắp thi 16/05/2023

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com