Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 1: Cho 0,76 gam hỗn hợp gồm amin đơn chức, đồng đẳng liên tiếp tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 0,5M thì thu được 2,02 gam hỗn hợp muối khan. Phần trăm theo số mol của hỗn hợp 2 amin trên lần lượt là

A. 45% và 55%

B. 33,34% và 66,66%

C. 23,4% và 76,6%

D. 50 % và 50 %.

Câu 2: Cho X là hợp chất hữu cơ. Khử X bằng hiđro nguyên tử mới sinh thì thu được chất hữu cơ Y. Y là hợp chất chứa một nhóm chức, có tính bazơ, có tỉ khối so với hiđro bằng 29,5. Công thức phân tử có thể có của X là:

A. C6H5NO2

B. CH3NO2

C. C2H5NO2

D. C3H7NO2

Câu 3: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 10,8 gam

B. 9,4 gam

C. 8,2 gam

D. 9,6 gam

Câu 4: Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng với 50 ml dung dịch HCl 1M được dung dịch A. Dung dịch này phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M được dung dịch B. Cô cạn B được 20,625 gam chất rắn khan. Tên X là:

A. Axit α-aminosuccinic.

B. Alanin.

C. Tyrosin

D. Valin

Câu 5: Hợp chất X và Y thuộc loại peptit. Tên của X và Y lần lượt là val-gly-val và ala-gly-val-ala. Cho m gam hỗn hợp gồm X và Y với tỷ số mol 3 : 1 tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, cô cạn thu được 23,745 gam muối. Giá trị của m là:

A. 12,210

B. 17,025

C. 11,350

D. 18,315

Câu 6: Cho m gam hỗn hợp X gồm glixin và alanin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được (m+11) gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thì cần 35,28 lít O2 (đktc). Giá trị của m là

A. 38,9 gam

B. 40,3 gam

C. 43,1 gam

D. 41,7 gam

Câu 7: Cho 0,01 mol một amino axit A (mạch thẳng, có chứa nhóm amin cuối mạch và cần thiết cho cơ thể) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch B. Dung dịch B này phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 0,3M, thu được 2,85 gam muối. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Dung dịch A (trong nước) có môi trường pH > 7

B. Amino axit A có kí hiệu là Lys

C. Amino axit A có tên thay thế là axit 2,6-điamino hexanoic

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 8: Cho 26,1 gam hỗn hợp M gồm glyxin và axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch N. Dung dịch N phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 3,5M. Phần trăm theo khối lượng của glyxin và axit glutamic trong M lần lượt là:

A. 43,7 % và 56,3 %

B. 56,3 % và 43,7 %

C. 71,8 % và 28,2 %

D. 28,2 % và 71,8 %

Câu 9: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%, còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH đun nóng thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH2=CHCOONH4

B. H2NCOOCH2CH3

C. H2NCH2COOCH3

D. H2NC2H4COOH

Câu 10: Muối X có công thức phân tử là CH6O3N2. Đun nóng X với NaOH thu được 2,24 lít khí Y (Y là hợp chất chứa C, H, N và có khả năng làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Tính khối lượng muối thu được?

A. 8,2 gam

B. 8,5 gam

C. 6,8 gam

D. 8,3 gam

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com