Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Bài tập luyện

Câu 1: X là axit hữu cơ no, mạch hở có công thức phân tử CxHyOz. Mối quan hệ của x, y, z là

A. y =2x-0,5z+2 

B. y =2x+z-2

C. y =2x-z +2 

D. y =2x+2

Câu 2: Xét các chất: đimetylete (1), ancol etylic (2),ancol metylic (3), axit axetic (4),

Các chất trên được xếp theo nhiệt độ sôi tăng dần (từ trái sang phải) là:

A. 4, 2, 3, 1

B. 2, 3, 4, 1

C. 1, 3,  2,  4

D. 1, 2, 3, 4

Câu 3: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là:

A. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3

C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO

D. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH

Câu 4: Cho 1,5 gam một andehit tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 21,6 gam bạc kim loại. CTCT của andehit là?

A. OHC-CHO

B. CH2=CH-CHO

C. HCHO

D. CH3-CH2-CHO

Câu 5: Cho một axit đơn chức tác dụng vừa đủ với  Na  thu được muối, đốt muối trong O2 vừa đủ thu được 0,1 mol Na2CO3 và 0,3 mol CO2 và m gam nước. Giá trị m là:

A. 3,6

B. 5,4

C. 7,2

D. 9

Câu 6:  

Trong các chất CH3CHO; C2H5OH; CH3COOCH3; CH3COOH. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là?

A. CH3CHO

B. C2H5OH

C. CH3COOCH3

D. CH3COOH

Câu 7: Để trung hòa 25,6 gam hỗn hợp 2 axit cacboxylic đa chức cần dùng 1 lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. sau phản ứng cô cạn thu được khối lượng muối khan là: 

A. 60,6 gam 

B. 43,5 gam 

C. 34,4 gam 

D. 41,6 gam 

Câu 8: Metyl vinyl xeton có công thức cấu tạo thu gọn là 

A. CH3-CO-CH=CH2.  

B. CH3-O-CH=CH2

C. CH3-CO-CH2-CH=CH2.

D. CH3-COO-CH=CH2

Câu 9: Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần lực axit là: 

A. CH3CH2COOH, CH3COOH, HCOOH.

B. CH3CH2COOH, HCOOH, CH3COOH

C. CH3COOH, CH3CH2COOH, HCOOH

D. HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH

Câu 10: Lên men m gam glucozo với hiệu suất 70% rồi hấp thụ toàn bộ khí thoát ra vào 4 lít dung dịch NaOH 0,5M ( D=1,05g/ml ) thu được dung dịch chứa 2 muối có tổng nồng độ là 3,211%. Giá trị của m là: 

A. 384,7

B. 135,0

C. 270,0

D. 192,9

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com