Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất Đẳng thức, Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Bất Đẳng thức, các bài toán tính Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, ôn tập rèn luyện kỹ năng giải một số

Bài tập luyện

Câu 1: Cho số thực x,y thỏa mãn các điều kiện 1≤x≤2 ; 1≤y≤2 .

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

P=\frac{x+2y}{x^{2}+3y+5}+\frac{y+2x}{y^{2}+3x+5}+\frac{1}{4(x+y-1)}

Câu 2: Cho các số thực a,b,c không âm và thỏa mãn điều kiện (a + b)c >0

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

 

P=\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{a+c}}+\frac{c}{2(a+b)}

Câu 3: (1,0 điểm) : Cho x, y, z là các số thực không âm và thỏa mãn điều kiện  x2 + y2 + z2 = 2

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

P = \frac{x^{2}}{x^{2}+yz+x+1}+\frac{y+z}{x+y+z+1}-\frac{1+yz}{9}

Câu 4: Cho ba số x, y,z thuộc nửa khoảng (0;1] và thoả mãn: x + y ≥1+ z . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

P = \frac{x}{y+z}+\frac{y}{z+x}+\frac{z}{xy+z^{2}}

A. Pmin = -2

B. Pmin = 2

C. Pmin \frac{3}{2} 

D. Pmin = - \frac{3}{2} 

Câu 5: Cho các số thực không âm x, y thỏa mãn x2 + y2 + (3x − 2)(y −1) = 0.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = x2 + y2 + x+ y+8\sqrt{4-x-y}

A. MaxP = 6+8√2

B. MaxP = 6-8√2

C. MaxP = 5+8√2

D. MaxP = 5- 8√2

Câu 6: Cho x và y là hai số thực thay đổi thuộc nửa khoảng (0;1] và x+y= 4xy. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P = x2y + xy2\frac{1}{6}(\frac{1}{x^e_2}+\frac{1}{y^e_2})

A. MaxP = -\frac{17}{12} ;MinP = -\frac{11}{9} 

B. MaxP = -\frac{13}{12} ;MinP = -\frac{1}{9} 

C. MaxP = -\frac{1}{12} ;MinP = -\frac{11}{9} 

D. MaxP = -\frac{13}{12} ;MinP = -\frac{11}{9} 

Câu 7: Cho  x, y, z là những số thực dương thoả mãn điều kiện x2 + y2 +z 2 =1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

P = \frac{x^{5}-2x^{3}+x}{y^{2}+z^{2}}+\frac{y^{5}-2y^{3}+y}{y^{2}+z^{2}}+\frac{z^{5}-2z^{3}+z}{x^{2}+y^{2}}

A. MaxP = \frac{2\sqrt{5}}{3}

B. MaxP = - \frac{2\sqrt{3}}{3}

C. MaxP = \frac{2\sqrt{3}}{3}

D. MaxP = \frac{2\sqrt{7}}{3}

Câu 8: Cho các số thực không âm a,b,c thỏa mãn a +b+ c = 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

P =\sqrt{a^{2}+a+4}+\sqrt{b^{2}+b+4}+\sqrt{c^{2}+c+4}

A. MaxP = 4

B. MaxP = 5

C. MaxP = 8

D. MaxP = 3

Câu 9: Cho các số thực không âm x,y,z thoả mãn xz +yz +1 = xy. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

P = \frac{2x}{x^{2}+1}+\frac{2y}{y^{2}+1}+\frac{z^{2}-1}{z^{2}+1}

A. maxP = -1

B.  maxP = \frac{3}{2}

C. maxP = 1

D. maxP = -\frac{3}{2}

Câu 10: Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn  c(a2 + b2) = a+b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

P = \frac{1}{(a+1)^{2}}+\frac{1}{(b+1)^{2}}+\frac{1}{(c+1)^{2}}+\frac{4}{(a+1)(b+1)(c+1)}

A. Pmin =- \frac{71}{108} 

B. Pmin = \frac{91}{108} 

C. Pmin = - \frac{91}{108} 

D. Pmin = \frac{71}{108} 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com