Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Điền từ vào đoạn văn lớp 12

Bài 1:

Give the correct form of the verbs in brackets. 

MONIKA KOVAK

Monika Kovak is a tennis player. She is only 14 years old, but she ____(1.win) many tournaments in her life. She______ (2. start) playing tennis with her father when she was three years old. Two years ago, she _____(3. go) to America to a famous tennis school in California. Monika and her father_______ (4. travel) to many countries in the world. Last month, they _____(5. go) to a l tournament in Australia. Monika_____ (6. play) well, but she_____ (7. not win). She______ (8. not play) at Wimbledon yet, but she____ (9. hope) she______ (10. play)there next year.

Câu 1: ____(1.win)

A. won

B. has won

C. wins

D. had won

Câu hỏi : 31588

Câu 2: ______ (2. start)

A. starts

B. has stared

C. started

D. had started

Câu hỏi : 31589

Câu 3: _____(3. go)

A. had gone

B. went

C. goes

D. has gone

Câu hỏi : 31590

Câu 4: _______ (4. travel)

A. travel

B. have travelled

C. travelled

D. are traveling

Câu hỏi : 31591

Câu 5: _____(5. go)

A. have gone

B. are going

C. went

D. go

Câu hỏi : 31592

Câu 6: _____ (6. play)

A. plays

B. has played

C. played

D. playing

Câu hỏi : 31593

Câu 7: _____ (7. not win).

A. didn't win

B. not winning

C. not to win

D. hasn't won

Câu hỏi : 31594

Câu 8: _____ (8. not play)

A. doesn't play

B. hasn't played

C. didn't play

D. isn't playing

Câu hỏi : 31595

Câu 9: ____ (9. hope)

A. hopes

B. will hope

C. has hoped

D. hoped

Câu hỏi : 31596

Câu 10: _____ (10. play)

A. plays

B. has played

C. will play

D. is playing

Câu hỏi : 31597

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com