Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Điền từ vào đoạn văn lớp 12

Bài 1:

Give the correct form of the verbs in brackets. 

MONIKA KOVAK

Monika Kovak is a tennis player. She is only 14 years old, but she ____(1.win) many tournaments in her life. She______ (2. start) playing tennis with her father when she was three years old. Two years ago, she _____(3. go) to America to a famous tennis school in California. Monika and her father_______ (4. travel) to many countries in the world. Last month, they _____(5. go) to a l tournament in Australia. Monika_____ (6. play) well, but she_____ (7. not win). She______ (8. not play) at Wimbledon yet, but she____ (9. hope) she______ (10. play)there next year.

Câu 1: ____(1.win)

A. won

B. has won

C. wins

D. had won

Câu hỏi : 31588

Câu 2: ______ (2. start)

A. starts

B. has stared

C. started

D. had started

Câu hỏi : 31589

Câu 3: _____(3. go)

A. had gone

B. went

C. goes

D. has gone

Câu hỏi : 31590

Câu 4: _______ (4. travel)

A. travel

B. have travelled

C. travelled

D. are traveling

Câu hỏi : 31591

Câu 5: _____(5. go)

A. have gone

B. are going

C. went

D. go

Câu hỏi : 31592

Câu 6: _____ (6. play)

A. plays

B. has played

C. played

D. playing

Câu hỏi : 31593

Câu 7: _____ (7. not win).

A. didn't win

B. not winning

C. not to win

D. hasn't won

Câu hỏi : 31594

Câu 8: _____ (8. not play)

A. doesn't play

B. hasn't played

C. didn't play

D. isn't playing

Câu hỏi : 31595

Câu 9: ____ (9. hope)

A. hopes

B. will hope

C. has hoped

D. hoped

Câu hỏi : 31596

Câu 10: _____ (10. play)

A. plays

B. has played

C. will play

D. is playing

Câu hỏi : 31597

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com