Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Câu 1: Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a. y=frac{sqrt{x}-1}{left | x 
ight |-4}

b. y= sqrt{x+3+2sqrt{x+2}} + sqrt{2-x^{2}+2sqrt{1-x^{2}}}

A. D = [0, +infty)setminus egin{Bmatrix} 4 end{Bmatrix}; D=[-1, 1].

B. D = [0, +infty)setminus egin{Bmatrix} 4 end{Bmatrix}; D=[1, 1].

C. D = [0, +infty)setminus egin{Bmatrix} 4 end{Bmatrix}; D=[-2, 1].

D. D = [0, +infty)setminus egin{Bmatrix} 4 end{Bmatrix}; D=[-1, 2].

Câu hỏi : 106355

Câu 2: Xác định tính chẵn lẻ và vẽ đồ thị hàm số:

1) y = |x-1|+|x+1|

2) y = |x-1|-|x+1|

3) y=x^{2}-2|x|+1

A. 1) Hàm chẵn

2) Hàm lẻ

3) Hàm lẻ

B. 1) Hàm lẻ

2) Hàm lẻ

3) Hàm lẻ

C. 1) Hàm chẵn

2) Hàm lẻ

3) Hàm chẵn

D. 1) Hàm chẵn

2) Hàm chẵn

3) Hàm lẻ

Câu hỏi : 106084

Câu 3: Vẽ đồ thị các hàm số:

1) y = |x-1|

2) y = - |x+2|

3) y = x + |x|

A. 1)

2)

 

3)

B. 3)

2)

1)

C. 1)

2)

 

 

3)

D. 1)

2)

 

3)

Câu hỏi : 106081

Câu 4: Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng 1 hệ trục tọa độ:

1)left{egin{matrix} y=x+2 y=frac{x^{2}}{2}-x-4 end{matrix}
ight.

2)left{egin{matrix} y=x^{2}+2xy=-frac{x^{2}}{2}+frac{5}{2}x +2 end{matrix}
ight.

A. 1)

2)

B. 1)

2)

C. 1)

2)

D. 1)

2)

Câu hỏi : 106079

Câu 5: Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số : 

1)y = 2|x|

2) y = 3√x

A. 1)

2)

B. 1)

2)

C. 1)

2)

D. 1)

2)

Câu hỏi : 106078

Câu 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 1)y=frac{x^{2}}{2}+x-4

2)y=frac{x^{2}}{2}+x+6

A. 1)

2)

B. 1)

2)

C. 1)

2)

D. 1)

2)

Câu hỏi : 106076

Câu 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : 1)y=x^{2}-6x

2) y = -x2 + 4x

A. 1)

2)

B. 1)

2)

C. 1)

2)

D. 1)

2)

Câu hỏi : 106074

Câu 8: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 1)y=2x^{2}-2

2)  y = -3x2 + 9

A. 1)

2)

B. 1)

2)

C. 1)

2)

D. 1)

2)

Câu hỏi : 106073

Câu 9: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị đồ thị của hàm số :

1)y=x^{2}-5

2) y = -x2 + 4

A. 1)

2)

B. 1)

2)

C. 1)

2)

D. 1)

2)

Câu hỏi : 106071

Câu 10: Tìm parabol y=ax^{2}+bx+c  biết rằng

1)(P) đi qua A(0;-1) ; B(1;-1) ; C(-1;1)

2) (P) đi qua D( 0 ;3) và có đỉnh S(1 ; 4)

A. 1)y=x^{2}+x-1

2)y = -x2 + 2x + 3

B. 1)y=x^{2}-x+1

2)y = x+ 2x + 3

C. 1)y=-x^{2}-x-1

2)y = -x+ 2x + 3

D. 1)y=x^{2}-x-1

2)y = -x+ 2x + 3

Câu hỏi : 106069

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com