Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 1: Hợp chất nào duới đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Axit w-aminoetanoic

B. Caprolactam

C. Metyl metacrylat

D. Buta-1,3-đien

Câu 2: Người ta không giặt quần áo lụa tơ tằm bằng xà phòng có độ kiềm cao là vì .................... làm mục quần áo.

A. Có phản ứng axit–bazơ

B. Có phản ứng phân hủy

C. Có phản ứng thủy phân

D. Có phản ứng trung hòa

Câu 3: Phản ứng trùng hợp tổng quát được mô tả nhu sau nA → (A)n. Trong đó n là

A. Hệ số trùng hợp

B. Số monome

C. Hệ số polime hóa

D. Số mắt xích

Câu 4: Chất nào dưới đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A. etilen

B. Isopren

C. Stiren

D. Xilen

Câu 5: Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau? 

A. Đepolime hóa

B. Tác dụng với Cl2  (có mặt bột Fe, đun nóng)

C. Tác dụng với Cl2  (chiếu sáng)

D. Tác dụng với NaOH (dung dịch). 

Câu 6: Trong số các chất sau: HO-CH2-CH2-OH, C6H5-CH=CH2, C6H5CH3, CH2=CH-CH=CH2, C3H6, H2N-CH2-COOH và C2H6. Số chất có khả năng trùng hợp để tạo polime là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7: Phản ứng trùng hợp tổng quát được mô tả như sau: nA => (A)n. Trong đó n là:

A. Số monome

B. Số mắt xích

C. hệ số polime hóa

D. Hệ số trùng hợp

Câu 8: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. số tơ tổng hợp là 

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 9:

Hợp chất có công thức [-NH-(CH2)5-CO-]n có tên là

A. Tơ enang

B. Tơ capron

C. Tơ nitron

D. Tơ visco

Câu 10: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? 

A. Polistiren.

B. Poli(etylen terephtalat).

C. Poliacrilonitrin.

D. Poli(metyl metacrylat)

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com