Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Bài tập luyện

Câu 11: Cho hỗn hợp Al và Fe vào dd chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd X chứa 3 muối. Các muối trong dd X là

A. Al(NO3)3, Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2        

B. Al(NO3)3, Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2         

C. Al(NO3)3, Fe(NO3)2 và AgNO3        

D. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3       

Câu 12: Khi điện phân NaOH nóng chảy ( điện cực trơ) tại anot xảy ra

A. Sự khử Na+

B. Sự oxi hóa ion Na+

C. Sự khử ion OH-

D. sự oxi hóa ion OH-

Câu 13: Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau :

(a)  Fe3O4  (1:1)  (b) S và Zn (2;1)  (c)Zn và Cu (1;1)

(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1)   (e) FeCl2 và Cu (2:1)   (g) FeCl3 và Cu (1:1)

Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dung dịch HCl loãng , nóng là

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 14: Cho m gam bột Cu và 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z, Giá trị của m là

A. 3,84

B. 6,40

C. 5,12

D. 5,76

Câu 15: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% (loãng), thu được dung dịch Y. Nồng độ của MgSO4 trong dung dịch Y là 15,22%. Nồng độ phần trăm của ZnSO4 trong dung dịch Y là 

A. 10,21%

B. 15,16%

C. 18,21%

D. 15,22%

Câu 16: Đẻ hòa tan X mol một kim loại M cần dùng vừa đủ 2x mol HNO3 đặc, nóng giải phóng khí NO2. Vậy M có thể là kim loại nào trong các kim loại sau ? 

A. Cu

B. Au

C. Fe

D. Ag

Câu 17: Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ X mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bột sắt vào Y sau tới cảc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu dược 12,4 gam kim loại. Giá trị của X là A

A. 1,25

B. 2,25

C. 1,50

D. 3,25

Câu 18: Phản ứng điện phân dung dich CuCl2 (với điện cực trơ) vả phản ứng ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn - Cu vào dung dịch HCI cỏ đặc điềm chung là

 

A. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hoá Cl.

B. Ở catot đều xảy ra sự khử.

C. Phản ứng xảy ra kèm theo sự phát sinh dòng điện.

D. Đều sinh ra Cu ở cực âm  

Câu 19: Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là

A. 4,48 lít.

B. 11,2 lít.

C. 5,60 lít.

D. 6,72 lít.

Câu 20: Một oxit kim loại bị khử hoàn toàn cần 1,792 lit khí CO (đktc) thu được m gam kim loại R. Hòa tan hết m gam R bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 4,032 lit khí NO2 duy nhất (đktc). CTPT của oxit là

A. Cr2O3

B. CrO.

C. Fe3O4.

D. FeO.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com