Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Bài 1:

Chọn phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại 

Câu 1:

A. sometimes 

B. visit   

C. worship

D. with

Câu hỏi : 58242

Câu 2:

A. washed  

B. looked 

C. stopped 

D. played

Câu hỏi : 58243

Câu 3:

A. three 

B. through 

C.  month     

D.  than

Câu hỏi : 58244

Câu 4:

A. nation  

B. pollution 

C. question

D. information

Câu hỏi : 58245

Câu 5:

Câu hỏi : 58247

Bài 2:

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

A. blanket

B.  fashion   

C. champagne

D. material 

Câu hỏi : 57549

Câu 2:

A. children    

B.  chair 

C. machine   

D. chest 

Câu hỏi : 57550

Câu 3:

A. disappointed

B. reduced 

C. celebrated   

D. needed

Câu hỏi : 57551

Câu 4:

A. energy

B. eruption      

C. extensive        

D.  replace 

Câu hỏi : 57552

Câu 5:

A. hour  

B.  house

C. hot 

D. head 

Câu hỏi : 57553

Bài 3:

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

A. cost 

B. most 

C. post

D. cold

Câu hỏi : 56411

Câu 2:

A.  child

B. machine

C.  chair

D. check

Câu hỏi : 56412

Câu 3:

A. question

B. nation

C. correction

D.  pollution

Câu hỏi : 56413

Câu 4:

A. claimed

B. warned

C. occurred 

D. existed

Câu hỏi : 56414

Bài 4:

Choose the word that has the underlined part pronouned differently from the rest

Câu 1:

A. washed   

B. worked  

C. decided  

D. stopped

Câu hỏi : 55712

Câu 2:

A. hats  

B.  hands

C. books   

D. cats

Câu hỏi : 55713

Câu 3:

A. sun     

B. cut

C. shut  

D. put

Câu hỏi : 55714

Câu 4:

A. teacher 

B. sea

C. meat

D. bear

Câu hỏi : 55715

Bài 5:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. styles  

B.  jeans 

C. students      

D. labels

Câu hỏi : 55629

Câu 2:

A. seat   

B.  wear  

C. mea

D. teacher

Câu hỏi : 55630

Câu 3:

A. children   

B.  cheap 

C. chemist  

D. cheerful

Câu hỏi : 55631

Câu 4:

A. switch   

B. invite

C. environment

D.  climate

Câu hỏi : 55632

Bài 6:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. shu

B. pu

C. cut   

D.  such

Câu hỏi : 55485

Câu 2:

A. the   

B. there

C. think 

D. this

Câu hỏi : 55486

Câu 3:

A. books  

B. clubs     

C. hats    

D. stamps

Câu hỏi : 55487

Câu 4:

A. paper    

B.  happy    

C. passage  

D. handbag

Câu hỏi : 55488

Câu 5:

A. floo

B. moon      

C. food    

D. soon

Câu hỏi : 55489

Bài 7:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. think 

B. therefore 

C. throughout 

D.  thanks

Câu hỏi : 55390

Câu 2:

A. cleaned 

B. played  

C. used   

D. hoped

Câu hỏi : 55391

Câu 3:

A. stood     

B. blood

C. good       

D. foot

Câu hỏi : 55392

Câu 4:

A. nation 

B. natural 

C. matter   

D.  anger

Câu hỏi : 55393

Câu 5:

A. books

B.  clubs  

C. hats

D. stamps

Câu hỏi : 55394

Bài 8:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. wanted 

B. needed        

C. dedicated         

D. watched

Câu hỏi : 55327

Câu 2:

A. dislike    

B. design

C. musi

D. light

Câu hỏi : 55328

Câu 3:

A. know    

B. so  

C. go 

D. now

Câu hỏi : 55329

Câu 4:

A.  that        

B.  their  

C.  the   

D.  thank

Câu hỏi : 55330

Câu 5:

A. number

B. return 

C. summer

D. product

Câu hỏi : 55331

Bài 9:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. information  

B. informative

C.  forward

D.  formal 

Câu hỏi : 55271

Câu 2:

A. shout

B. through

C. mountain

D. household

Câu hỏi : 55272

Câu 3:

A. teenager

B. message  

C. village        

D. advantage

Câu hỏi : 55273

Câu 4:

A. control    

B. folk 

C. remote  

D. documentary

Câu hỏi : 55274

Câu 5:

A. access   

B. website    

C.  violent  

D. internet

Câu hỏi : 55275

Bài 10:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

A. claimed   

B. warned     

C. occurred    

D. existed

Câu hỏi : 55225

Câu 2:

A. health  

B. appear           

C.  ready  

D. heavy

Câu hỏi : 55226

Câu 3:

A. tidal

B. sight  

C. mineral 

D. describe

Câu hỏi : 55227

Câu 4:

A. though   

B.  throw

C.  through 

D. thought

Câu hỏi : 55228

Câu 5:

A. thunder  

B. erupt   

C. trust    

D. pull

Câu hỏi : 55229

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com