Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Bài 1:

Chọn phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại 

Câu 1:

A. sometimes 

B. visit   

C. worship

D. with

Câu hỏi : 58242

Câu 2:

A. washed  

B. looked 

C. stopped 

D. played

Câu hỏi : 58243

Câu 3:

A. three 

B. through 

C.  month     

D.  than

Câu hỏi : 58244

Câu 4:

A. nation  

B. pollution 

C. question

D. information

Câu hỏi : 58245

Câu 5:

Câu hỏi : 58247

Bài 2:

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

A. blanket

B.  fashion   

C. champagne

D. material 

Câu hỏi : 57549

Câu 2:

A. children    

B.  chair 

C. machine   

D. chest 

Câu hỏi : 57550

Câu 3:

A. disappointed

B. reduced 

C. celebrated   

D. needed

Câu hỏi : 57551

Câu 4:

A. energy

B. eruption      

C. extensive        

D.  replace 

Câu hỏi : 57552

Câu 5:

A. hour  

B.  house

C. hot 

D. head 

Câu hỏi : 57553

Bài 3:

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

A. cost 

B. most 

C. post

D. cold

Câu hỏi : 56411

Câu 2:

A.  child

B. machine

C.  chair

D. check

Câu hỏi : 56412

Câu 3:

A. question

B. nation

C. correction

D.  pollution

Câu hỏi : 56413

Câu 4:

A. claimed

B. warned

C. occurred 

D. existed

Câu hỏi : 56414

Bài 4:

Choose the word that has the underlined part pronouned differently from the rest

Câu 1:

A. washed   

B. worked  

C. decided  

D. stopped

Câu hỏi : 55712

Câu 2:

A. hats  

B.  hands

C. books   

D. cats

Câu hỏi : 55713

Câu 3:

A. sun     

B. cut

C. shut  

D. put

Câu hỏi : 55714

Câu 4:

A. teacher 

B. sea

C. meat

D. bear

Câu hỏi : 55715

Bài 5:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. styles  

B.  jeans 

C. students      

D. labels

Câu hỏi : 55629

Câu 2:

A. seat   

B.  wear  

C. mea

D. teacher

Câu hỏi : 55630

Câu 3:

A. children   

B.  cheap 

C. chemist  

D. cheerful

Câu hỏi : 55631

Câu 4:

A. switch   

B. invite

C. environment

D.  climate

Câu hỏi : 55632

Bài 6:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. shu

B. pu

C. cut   

D.  such

Câu hỏi : 55485

Câu 2:

A. the   

B. there

C. think 

D. this

Câu hỏi : 55486

Câu 3:

A. books  

B. clubs     

C. hats    

D. stamps

Câu hỏi : 55487

Câu 4:

A. paper    

B.  happy    

C. passage  

D. handbag

Câu hỏi : 55488

Câu 5:

A. floo

B. moon      

C. food    

D. soon

Câu hỏi : 55489

Bài 7:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. think 

B. therefore 

C. throughout 

D.  thanks

Câu hỏi : 55390

Câu 2:

A. cleaned 

B. played  

C. used   

D. hoped

Câu hỏi : 55391

Câu 3:

A. stood     

B. blood

C. good       

D. foot

Câu hỏi : 55392

Câu 4:

A. nation 

B. natural 

C. matter   

D.  anger

Câu hỏi : 55393

Câu 5:

A. books

B.  clubs  

C. hats

D. stamps

Câu hỏi : 55394

Bài 8:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. wanted 

B. needed        

C. dedicated         

D. watched

Câu hỏi : 55327

Câu 2:

A. dislike    

B. design

C. musi

D. light

Câu hỏi : 55328

Câu 3:

A. know    

B. so  

C. go 

D. now

Câu hỏi : 55329

Câu 4:

A.  that        

B.  their  

C.  the   

D.  thank

Câu hỏi : 55330

Câu 5:

A. number

B. return 

C. summer

D. product

Câu hỏi : 55331

Bài 9:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. information  

B. informative

C.  forward

D.  formal 

Câu hỏi : 55271

Câu 2:

A. shout

B. through

C. mountain

D. household

Câu hỏi : 55272

Câu 3:

A. teenager

B. message  

C. village        

D. advantage

Câu hỏi : 55273

Câu 4:

A. control    

B. folk 

C. remote  

D. documentary

Câu hỏi : 55274

Câu 5:

A. access   

B. website    

C.  violent  

D. internet

Câu hỏi : 55275

Bài 10:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

A. claimed   

B. warned     

C. occurred    

D. existed

Câu hỏi : 55225

Câu 2:

A. health  

B. appear           

C.  ready  

D. heavy

Câu hỏi : 55226

Câu 3:

A. tidal

B. sight  

C. mineral 

D. describe

Câu hỏi : 55227

Câu 4:

A. though   

B.  throw

C.  through 

D. thought

Câu hỏi : 55228

Câu 5:

A. thunder  

B. erupt   

C. trust    

D. pull

Câu hỏi : 55229

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com