Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Câu 1: Có các nhận định sau :

     1.Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng

     2.Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro

     3.Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều

     4.Có thể dùng nước và quỳ tím để phân biệt các chất lỏng: Glixerol, axit fomic, trioleatglixerol.

Có bao nhiêu nhận định đúng

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 2: Hỗn hợp X gồm N2 và H2, có tỉ khối so với H2 là 3,6. Đun nóng hỗn hợp X với chất xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với X bằng 1,25. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3

A. 80%.

B. 60%.

C. 90%.

D. 50%.

Câu 3: Axit xitric (axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic) có trong quả chanh có công thức cấu tạo thu gọn là

A. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH.

B. HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH.

C. HOOC-CH(OH)-CH2-COOH.

D. HOOC-C(COOH)(OH)-COOH.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Ảnh hưởng của nhóm -NH2 đến vòng thơm làm cho anilin phản ứng với dung dịch brom.

B. Phản ứng cộng không xảy ra giữa benzen và clo khi có xúc tác là ánh sáng

C. Anilin không làm đổi màu quỳ tím ẩm.

D. Ảnh hưởng của vòng benzen đến nhóm -OH làm cho phenol phản ứng với dung dịch brom

Câu 5: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3.

(2) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AgNO3.

(3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3.

(4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2.

(5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 4

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 6: Nung nóng 0,5 mol hỗn hợp X gồm N2, H2 trong bình kín có xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Cho 17,1 gam hỗn hợp Y qua ống đựng CuO dư, đun nóng thấy khối lượng bình chất rắn giảm nhiều nhất là 2,4 gam. Tỉ khối hơi của X so với H2 là.

A. 7,2

B. 11,4

C. 3,6

D. 3,9

Câu 7: Nhóm thế có sẵn trên nhân benzen định hư­ớng phản ứng thế vào vị trí ortho và para là:

A. –OH , –NH2 , gốc ankyl , halogen       

B. CnH2n+1- , –NO2

C. –OH , –NH2 , –CHO

D. CnH2n+1-  , –COOH

Câu 8:  

Một hỗn  hợp gồm Al4C3, CaC2 và Ca với số mol bằng nhau. Cho 37,2 gam hỗn hợp này vào nước đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho hỗn hợp khí X qua Ni, đun nóng thu được hỗn hợp khí Y gồm C2H2;C2H4; C2H6; H2; CH4. Cho Y qua nước brom một thời gian thấy khối lượng bình đựng nước brom tăng 3,84 gam và có 11,424 lít hỗn hợp khí Z thoát ra ở dktc. Tỷ khối của Z so với H2 là?

A. 8

B. 7,41

C. 7,82  

D. 2,7

Câu 9: Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào sau đó tiếp tục thêm nước clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl2 thì thu được 50,6 gam kết tủa. Thành phần % khối lượng của các muối trong hỗn hợp đầu là 

A. 45,7% AlCl3 và 54,3% CrCl3

B. 46,7% AlCl3 và 53,3% CrCl3

C. 47,7% AlCl3 và 52,3% CrCl3

D. 48,7% AlCl3 và 51,3% CrCl3

Câu 10: Cho 100 gam hợp kim của Fe, Cr, Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 5,04 lít khí (đktc) và một phần rắn không tan. Lọc lấy phần không tan đem hoà tan hết bằng dung dịch HCl dư (không có không khí) thoát ra 38,8 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng các chất trong hợp kim là 

A. 4,05% Al;  83,66%Fe và 12,29% Cr. 

B. 4,05% Al; 13,66% Fe và 82,29% Cr. 

C. 13,66%Al; 82,29% Fe và 4,05% Cr

D. 4,05% Al; 82,29% Fe và 13,66% Cr 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com