Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Câu 1: Có các nhận định sau :

     1.Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng

     2.Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro

     3.Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều

     4.Có thể dùng nước và quỳ tím để phân biệt các chất lỏng: Glixerol, axit fomic, trioleatglixerol.

Có bao nhiêu nhận định đúng

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 2: Hỗn hợp X gồm N2 và H2, có tỉ khối so với H2 là 3,6. Đun nóng hỗn hợp X với chất xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với X bằng 1,25. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3

A. 80%.

B. 60%.

C. 90%.

D. 50%.

Câu 3: Axit xitric (axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic) có trong quả chanh có công thức cấu tạo thu gọn là

A. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH.

B. HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH.

C. HOOC-CH(OH)-CH2-COOH.

D. HOOC-C(COOH)(OH)-COOH.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Ảnh hưởng của nhóm -NH2 đến vòng thơm làm cho anilin phản ứng với dung dịch brom.

B. Phản ứng cộng không xảy ra giữa benzen và clo khi có xúc tác là ánh sáng

C. Anilin không làm đổi màu quỳ tím ẩm.

D. Ảnh hưởng của vòng benzen đến nhóm -OH làm cho phenol phản ứng với dung dịch brom

Câu 5: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3.

(2) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AgNO3.

(3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3.

(4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2.

(5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 4

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 6: Nung nóng 0,5 mol hỗn hợp X gồm N2, H2 trong bình kín có xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Cho 17,1 gam hỗn hợp Y qua ống đựng CuO dư, đun nóng thấy khối lượng bình chất rắn giảm nhiều nhất là 2,4 gam. Tỉ khối hơi của X so với H2 là.

A. 7,2

B. 11,4

C. 3,6

D. 3,9

Câu 7: Làm lạnh 141,44 gam dung dịch bão hòa NaCl ở 1000C xuống 200C thấy có 18,45 gam NaCl.xH2O kết tinh. Biết rằng độ tan của NaCl ở 1000C là 39,1 gam và độ tan của NaCl ở 200C là 35,9 gam. Giá trị của x là: 

A. 10

B. 8

C. 7

D. 5

Câu 8: Cho các giá trị thế điện cực chuẩn: E°(Cu2+/Cu) = 0,34 V; E°(Zn2+/Zn)= -0,76V. Khẳng định nào dưới đâỵ không đúng?

A. Cu2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Zn2+.

B. Zn khử được Cu2+ thành Cu. 

C. Cu có tính khử yếu hơn Zn.

D. Zn2+ oxi hóa được Cu.

Câu 9: Có 200ml dd H2SO4 98% (D = 1,84 g/ml). Người ta muốn pha loãng thể tích H2SO4 trên thành dung dịch H2SO4 40% thì thể tích nước cần pha loãng là bao nhiêu

A. 711,28cm3

B. 533,60 cm3 

C.  621,28cm3

D. 731,28cm3

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm X (x mol Ca, y mol CaC2 và z mol Al4C3)  vào nước thì thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y, z ở trên là

A. x + y = 2z

B. x + y = 4z

C. x+ y = 8z

D. x+ 2y = 8z

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com