Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Bài tập luyện

Bài 1:

I :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each of the following questions.

Câu 1:

A. honorable        

B. honesty  

C. historic    

D. heir

Câu 2:

A. unfold 

B. unfair        

C.  unless 

D. undo

Câu 3:

A. depends          

B. years        

C. temples      

D. parents

Bài 2:

II:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline part is pronounced  differently  from that of the others.

Câu 1:

A. knees       

B. papers   

C.  trees    

D.  bats

Câu 2:

A. Monday

B. monkey     

C. punctual   

D. language

Câu 3:

A. ethic        

B. breathe    

C. marathon               

D. path

Câu 4:

A. chore

B. change     

C. choice   

D. chorus

Bài 3:

III:

Choose the word (A, B, C, D) whose primary stress is on a different position from that of the others in each group below.

Câu 1:

A. terrific    

B.  Pacific     

C. Arabic

D. mechanic

Câu 2:

A. benevolent     

B. profitable    

C. essential  

D. equivalent   

Câu 3:

A. evaporate           

B. consulate   

C. communicate   

D.  coordinate

Câu 4:

A. compressor     

B. transistor        

C. equator    

D. ancestor

Câu 5:

A. nutritious     

B. contagious   

C. contemptuous         

D. numerous

Bài 4:

Pick out the word that has the stress differently from that of the other words. 

Câu 1:

A. memory 

B. computer  

C. geography 

D. commercial 

Câu 2:

A. confident  

B. interview

C. advertise 

D. position

Câu 3:

A. renovation    

B. eliminate

C. irrigation  

D. economic 

Câu 4:

A.  productivity

B. economical 

C. agricultural   

D. administrative 

Câu 5:

A. company 

B. biology   

C. chemistry

D. comfortable 

Bài 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Câu 1:

A. disaster

B. encounter 

C. determine

D. consonant

Câu 2:

A. referee   

B. agriculture 

C. personality     

D. mathematics

Câu 3:

A. weather

B. animal     

C. human      

D. canteen

Câu 4:

A. gallery    

B. satellite  

C. different  

D. cathedral

Câu 5:

A. familiar     

B. redundant   

C. customary    

D. reluctant

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com