Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Bài tập luyện

Bài 1:

I :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each of the following questions.

Câu 1:

A. honorable        

B. honesty  

C. historic    

D. heir

Câu 2:

A. unfold 

B. unfair        

C.  unless 

D. undo

Câu 3:

A. depends          

B. years        

C. temples      

D. parents

Bài 2:

II:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline part is pronounced  differently  from that of the others.

Câu 1:

A. knees       

B. papers   

C.  trees    

D.  bats

Câu 2:

A. Monday

B. monkey     

C. punctual   

D. language

Câu 3:

A. ethic        

B. breathe    

C. marathon               

D. path

Câu 4:

A. chore

B. change     

C. choice   

D. chorus

Bài 3:

III:

Choose the word (A, B, C, D) whose primary stress is on a different position from that of the others in each group below.

Câu 1:

A. terrific    

B.  Pacific     

C. Arabic

D. mechanic

Câu 2:

A. benevolent     

B. profitable    

C. essential  

D. equivalent   

Câu 3:

A. evaporate           

B. consulate   

C. communicate   

D.  coordinate

Câu 4:

A. compressor     

B. transistor        

C. equator    

D. ancestor

Câu 5:

A. nutritious     

B. contagious   

C. contemptuous         

D. numerous

Bài 4:

Pick out the word that has the stress differently from that of the other words. 

Câu 1:

A. memory 

B. computer  

C. geography 

D. commercial 

Câu 2:

A. confident  

B. interview

C. advertise 

D. position

Câu 3:

A. renovation    

B. eliminate

C. irrigation  

D. economic 

Câu 4:

A.  productivity

B. economical 

C. agricultural   

D. administrative 

Câu 5:

A. company 

B. biology   

C. chemistry

D. comfortable 

Bài 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Câu 1:

A. disaster

B. encounter 

C. determine

D. consonant

Câu 2:

A. referee   

B. agriculture 

C. personality     

D. mathematics

Câu 3:

A. weather

B. animal     

C. human      

D. canteen

Câu 4:

A. gallery    

B. satellite  

C. different  

D. cathedral

Câu 5:

A. familiar     

B. redundant   

C. customary    

D. reluctant

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com