Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 31: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Nhựa novolac (PPF) chứa nhóm –NH-CO- trong phân tử.

B. Polime là những chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

C. Tơ lapsan và tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

D. Sợi bông và sợi tơ tằm đều có chung nguồn gốc từ xenlulozơ

Câu 32: Cho các polime sau: Poli(vinylclorua), thuỷ tinh plexiglas, teflon, nhựa novolac, tơ visco, tơ nitron, cao su buna, tơ nilon -6,6. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là 

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Câu 33: Cho các polime sau :cao su lưu hóa, poli vinyl clorua, thủy tinh hữu cơ, glicogen, polietilen, amilozơ, nhựa rezol. Số polime có cấu trúc mạch thẳng là : 

A. 6

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 34: Trong số các chất sau: HO-CH2-CH2-OH, C6H5-CH=CH2, C6H5CH3, CH2=CH-CH=CH2, C3H6, H2N-CH2-COOH và C2H6. Số chất có khả năng trùng hợp để tạo polime là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 35: Dãy gồm các polime có cấu trúc mạch phân nhánh là 

A. amilopectin, glicogen, poli(metyl metacrylat). 

B. amilopectin, glicogen. 

C. tơ visco, amilopectin, poli isopren

D. nhựa novolac, tơ nitron, poli(vinyl clorua). 

Câu 36: Dãy các chất đều có khả năng phản ứng trùng hợp là:

A. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen

B. buta-1,3-ddien; cumen; etilen; trans-but-2-en

C. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinylclorua

D. Stiren; clobenzen; isopren; but-1-en

Câu 37:

Trong các polime: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl metacrylat) và teflon. Những polime có thành phần nguyên tố giống nhau là:

A. Tơ capron và teflon

B. Amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl metacrylat).

C. Polistiren, amilozơ, amilopectin,tơ capron, poli(metyl metacrylat).

D. Amilozơ, amilopectin, poli(metyl metacrylat).

Câu 38: Phản ứng trùng hợp tổng quát được mô tả như sau: nA => (A)n. Trong đó n là:

A. Số monome

B. Số mắt xích

C. hệ số polime hóa

D. Hệ số trùng hợp

Câu 39: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. số tơ tổng hợp là 

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 40: Trong số các polime cho dưới đây polime nào không phải là polime tổng hợp.

A. Tơ capron.

B. Tơ xenlulozơ axetat

C. Polistiren- PS

D. Poli(vinyl clorua)- PVC.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com