`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học cá thế và quần thể

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 1: Một loài sâu bọc có ngưỡng nhiệt độ phát triển là 8oC, tổng nhiệt hữu hiệu là 336. Nếu nhiệt độ môi trường ổn định ở mức xoC, thời gian sống là 24 ngày. Giá trị của x là: 

A. 18.

B. 22.

C. 24.

D. 28.

Câu 2: Ở Bọ rùa khi nhiệt độ môi trường (T = 280C) thì phát hiện trong (D = 20 ngày). Còn khi nhiệt độ (T = 300C) thì (D = 16 ngày) nhiệt ngưỡng phát triển (C = 200C). Tổng nhiệt cho một chu kì phát triển ở (T = 280C) là:

A. S = (T - C)D = (28 - 20)20 = 160.

B. S = T + D/C = 28 + 20/20 = 29.

C. S = T - D/C = 28 - 1 = 27.

D. S = T - C + D = 28 - 20 + 20 = 28.

Câu 3: Ở ruồi giấm, tổng nhiệt hữu hiệu của loài là 170 độ. ngày. Ở 25oC vòng đời của ruồi giấm là 10 ngày đêm, khi nhiệt độ giảm xuống 18oC thì vòng đời của loài là:

A. 19 ngày đêm.

B. 17 ngày đêm.

C. 15 ngày đêm.

D. 13 ngày đêm.

Câu 4: Một quần thể có 1200 cá thể, tỉ lệ sinh sản là 13%, tỉ lệ tử vong là 9%, tỉ lệ xuất cư là 0,5%, tỉ lệ nhập cư là 0,5%. Sau 1 năm, số lượng các cá thể trong quần thể là:

A. 1248.

B. 1194.

C. 1206.

D. 1152.

Câu 5: Tại thành phố A, nhiệt độ trung bình 30°C, một loài bọ cánh cứng có chu kì sống !à 10 ngày đêm. Còn ở thành phố B, nhiệt độ trung bình 18°C thì chu kì sống của loài này là 30 ngày đêm. Số thế hệ trung bình trong năm 2010 của loài trên tại thành phố A và thành phố B lần lượt là:

A. 18 và 36

B. 37 và 12 

C. 12 và 18

D. 36 và 13

Câu 6: Nghiên cứu 1 quần thế chim cánh cụt gồm 2000 cá thể người ta nhận thấy tỉ lệ sinh sản, tử vong hàng năm khoảng 4,5% và 1,25% so với tổng sổ cá thể của quần thể. Kích thước của quần thế là bao nhiêu sau thời gian 2 năm:

A. 2132

B. 2067

C. 2097

D. 2130

Câu 7: Cho biết N0 là số lượng cá thể của quần thể sinh vật ở thời điểm khảo sát ban đầu (t ), Nt là số lượng cá thể của quần thể sinh vật ở thời điểm khảo sát tiếp theo (t); B là mức sinh sản; D là mức tử vong; I là mức nhập cư và E là mức xuất cư. Kích thước của quần thể sinh vật ở thời điểm t có thểđược mô tả bằng công thức tổng quát nào sau đây?     

A. Nt  = N0  + B - D + I - E.                                

B.   N = N0  + B - D - I + E.  

C. Nt  = N0  - B + D + I - E.                                 

D. Nt  = N0  + B - D - I - E. 

Câu 8: Nghiên cứu một quần thể động vật cho thấy ở thời điểm ban đầu có 11000 cá thể. Quần thể này có tỉ lệ sinh là 12%/năm, tỉ lệ tử vong là 8%/năm và tỉ lệ xuất cư là 2%/năm. Sau một năm, số lượng cá thể trong quần thể đó được dự đoán là

A. 11020. 

B. 11180. 

C. 11260. 

D. 11220. 

Câu 9: Thời gian để hoàn thành một chu kì sống của một loài động vật biến nhiệt ở 18°C là 17 ngày đêm còn ở 25°C là 10 ngày đêm. Theo lí thuyết, nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển của loài động vật trên là

A. 8°C

B. 10°C

C. 6°C

D. 4°C

Câu 10: Tháp tuổi của 3 quần thể sinh vật với trạng thái phát triển khác nhau như sau:            Quy ước:              : Nhóm tuổi trước sinh sản               : Nhóm tuổi đang sinh sản             : Nhóm tuổi sau sinh sản.  A: Tháp tuổi của quần thể 1    B: Tháp tuổi của quần thể 2  C: Tháp tuổi của quần thể 3    Quan sát 3 tháp tuổi trên có thể biết được

A. Quần thể 2 đang phát triển, quần thể 1 ổn định, quần thể 3 suy giảm (suy thoái)

B. Quần thể 1 đang phát triển, quần thể 3 ổn định, quần thể 2 suy giảm (suy thoái)

C. Quần thể 1 đang phát triển, quần thể 2 ổn định, quần thể 3 suy giảm (suy thoái)

D. Quần thể 3 đang phát triển, quần thể 2 ổn định, quần thể 1 suy giảm (suy thoái)

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO