Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Anh lớp 8

Đề thi online Môn Anh lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HKI tiếng Anh 8 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online - Unit 1 tiếng Anh 8 mới (có lời giải chi tiết)

3.

Kiểm tra 45 phút - lần 1 HKI - tiếng Anh 8 mới (có lời giải chi tiết)

4.

Kiểm tra 15 phút - lần 2 HKI - tiếng Anh 8 mới (có lời giải chi tiết)

S1 - Cô Hoàn - Khóa tiếng Anh lớp 8 SGK chương trình mới - năm 2021

1. Unit 1. Leisure Activities

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Life in the Countryside

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Peoples of Viet Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1 - 2 - 3)

Số đề thi: 1

Sắp thi 17/08/2020
Sắp thi 27/08/2020
Sắp thi 16/10/2020

7. Unit 6. Folk Tales

Số đề thi: 2

Sắp thi 23/10/2020
Sắp thi 14/11/2020

9. Ôn thi học kì I

Số đề thi: 1

Sắp thi 19/11/2020

10. Unit 7. Pollution

Số đề thi: 2

Sắp thi 22/11/2020
Sắp thi 14/12/2020

12. Unit 9. Natural Disasters

Số đề thi: 2

Sắp thi 04/01/2021
Sắp thi 26/01/2021

14. Unit 10. Communication

Số đề thi: 2

Sắp thi 31/01/2021
Sắp thi 22/02/2021
Sắp thi 16/03/2021
Sắp thi 07/04/2021

18. Ôn thi học kì II

Số đề thi: 1

Sắp thi 12/04/2021

Xem thêm

Cô Phương Linh - Khóa Ôn hè Tiếng Anh 7 lên lớp 8 - năm 2021

1.

Thi online - Thì hiện tại đơn & hiện tại tiếp diễn (có video chữa)

2.

Thi online - Ôn tập 4 thì đã học (có video chữa)

3.

Thi online - Câu so sánh (có video chữa)

4.

Thi online - Danh từ & lượng từ cơ bản (có video chữa)

5.

Thi online - Tình huống giao tiếp (có video chữa)

6.

Thi online - Bị động phần 1 (có video chữa)

7.

Thi online - Các thì cơ bản và câu bị động (có video chữa)

8.

Thi online - Ôn tập học kì 1

9.

Thi online - Các thì tương lai và bị động (có video chữa)

10.

Thi online - Liên từ (có video chữa)

11.

Thi online - Từ để hỏi, đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu, danh từ sở hữu và tân ngữ(có video chữa)

12.

Thi online - Trọng âm (có video chữa)

13.

Thi oline - Tính từ; Câu hỏi đuôi (có video chữa)

14.

Thi online - Ôn tập học kì 2

15.

Thi online - Kiểm tra tổng hợp (có video chữa)

Khóa đề thi học kì môn Anh lớp 8 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com