Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu 41: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có

A. nhóm chức axit

B. nhóm chức xeton

C. nhóm chức ancol

D. nhóm chức anđehit

Câu 42: Cho m gam glucozơ lên men tạo thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 14,4

B. 45

C. 11,25

D. 22,5

Câu 43: Hai chất đồng phân của nhau là

A. Glucozơ và mantozơ  

B. fructozơ và glucozơ

C. fructozơ và mantozơ

D. saccarozơ và glucozơ

Câu 44: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. glucozơ

B. saccarozơ

C. xenlulozơ       

D. fructozơ

Câu 45: Tiến hành sản xuất ancol etylic từ xenlulozơ với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 2 tấn ancol etylic, khối lượng xenlulozơ cần dùng là

A. 5,031 tấn

B. 10,062 tấn

C. 3,521 tấn

D. 2,515 tấn

Câu 46: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol

B. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol

C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4, đun nóng, tạo ra fructozơ

D. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

Câu 47: Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, không xảy ra phản ứng tráng bạc?

A. Mantozơ

B. Fructozơ

C. Saccarozơ

D. Glucozơ

Câu 48: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Amilozơ

B. Saccarozơ

C. Glucozơ

D. Xenlulozơ

Câu 49: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 đun nóng là:

A. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ

B. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ

D. fructozơ, saccarozơ và tinh bột

Câu 50: Thủy phân 25,65 gam mantozơ với hiệu suất 82,5% thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được lượng kết tủa Ag là:

A. 16,2 gam

B. 32,4 gam

C. 24,3 gam

D. 29,565 gam

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com