Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 51: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p1. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. Ô 26, chu kì 3, nhóm IIIB

B. Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIB

C. Ô 11, chu kì 3, nhóm IA

D. Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA

Câu 52: Nguyên tố X ở chu kì 2, trong hợp chất khí với H có dạng XH2. Phát biểu nào sau đây về X là không đúng: 

A. X có 2 e độc thân 

B. X có điện hóa trị trong hợp chất với Na là 2-

C. Hợp chất XH2 chứa liên kết cộng hóa trị phân cực 

D. X có số oxi hóa cao nhất là +6 

Câu 53: Cho số hiệu các nguyên tử Na; S; Ar ; Ca lần lượt là 11; 16; 18; 20. Bán kính các hạt vi mô Na^{+}(r_{1});S^{2-}(r_{2});Ar(r_{3})Ca^{2+}(r_{4}). Thứ tự nào sau đây là đúng 

A. r1 < r2 < r3 < r4

B. r1 < r4 < r3 < r2

C. r4< r1 < r3 < r,

D. r1 < r3 < r4 < r2

Câu 54: Cation M3+ có tổng số các hạt cơ bản là 37 hạt, trong đó các hạt mang điện nhiều hơn các hạt không mang điện là 9 hạt. Vị trí M trong bảng tuần hoàn là :

A. Chu kì 4 nhom IIA

B. Chu kì 3 nhóm IIA

C. Chu kì 3 nhóm IIIA

D. Chu kì 4 nhóm IA

Câu 55: Cho nguyên tử các nguyên tố M(Z = 11); X(Z = 17); Y(Z = 9) và R(Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự:

A. M<X<Y<R

B. Y<M<X<R.

C. M<X<R<Y

D. R<M<X<Y

Câu 56: Oxi trong tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: _{8}^{16}\textrm{O} chiếm 99,757%; _{8}^{17}\textrm{O} chiếm 0,039%;  _{8}^{18}\textrm{O} chiếm 0,204%.Khi hỗn hợp oxi có 1 nguyên tử _{8}^{18}\textrm{O} thì có bao nhiêu nguyên tử _{8}^{16}\textrm{O} ?

A. 1000 nguyên tử _{8}^{16}\textrm{O}

B. 489 nguyên tử _{8}^{16}\textrm{O}

C. 5 nguyên tử _{8}^{16}\textrm{O}

D. 10 nguyên tử _{8}^{16}\textrm{O}

Câu 57: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

A. X có số thứ tự 12, chu kì 3, nhóm IIA

B. X có số thứ tự 13, chu kì 3, nhóm IIIA

C. X có số thứ tự 14, chu kì 3, nhóm IVA

D. X có số thứ tự 15, chu kì 3, nhóm VA

Câu 58: Ion Xn+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Số nguyên tố hóa học thỏa mãn với điều kiện của X là:

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 59: Phát biểu nào sau đây đúng

A. Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều có proton và nơtron.

B. Trong tất cả các nguyên tử, số proton bằng số nơtron

C. Nguyên tố M có Z = 11 thuộc chu kì 3 nhóm IA

D. Những nguyên tử có cùng số khối thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

Câu 60: Có 2 nguyên tố X (Z = 19); Y (X = 17) hợp chất tạo bởi X và Y có công thức và kiểu liên kết là

A. X2Y, liên kết ion

B.  XY2, liên kết cộng hóa trị có cực

C. XY, liên kết cộng hóa trị có cực 

D. XY, liên kết ion

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com