Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất của hidrocacbon, polime

Câu hỏi số 1:

Khử hoàn toàn 7,3 gam hỗn hợp M gồm hai anđehit đơn chức X và Y bằng H2 (Ni. t0) thu được hỗn hợp N. Nếu cho N tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít H2 (đktc). Mặt khác cho 7,3 gam M tác dụng với lượng du dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Công thức của X và Y lần lượt là:

Câu hỏi: 56132

Câu hỏi số 2:

Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n. Axit cacboxylic no, mạch hở Y có công thức đơn giản nhất là C2H4O2. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol X và 0,2 mol Y tác dụng với Na dư thì thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

Câu hỏi: 55779

Câu hỏi số 3:

Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hơp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của  là:

Câu hỏi: 55777

Câu hỏi số 4:

Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacbonxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là:

Câu hỏi: 54885

Câu hỏi số 5:

Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly – Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu dược 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu hỏi: 54875

Câu hỏi số 6:

Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (Xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là:

Câu hỏi: 54868

Câu hỏi số 7:

Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit, Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu đươc 97,2 gam Ag. Giá trị của m là :

Câu hỏi: 54563

Câu hỏi số 8:

Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 460 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml).

Câu hỏi: 54561

Câu hỏi số 9:

Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam hợp chất X có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 30, sản phẩm tạo ra chỉ gồm 224 ml khí CO2 (đktc) và 0,18 gam H2O. Chất X vừa phản ứng được với NaOH, vừa có phản ứng tráng gương. Vậy X là:

Câu hỏi: 54558

Câu hỏi số 10:

Hòa tan 7,02 gam hỗn hợp gồm mantozơ và glucozơ vào nước rồi cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu đượ 6,48 gam Ag. Phần trăn theo khối lượng của glucozơ trong hỗn hợp ban đầu là:

Câu hỏi: 54555

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com