Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất của hidrocacbon, polime

Câu hỏi số 31:

Hóa hơi 15,52 gam hỗn hợp gồm một axit no đơn chức X và một axit no đa chức Y (số mol X lớn hơn số mol Y), thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) . Nếu đốt cháy toàn bộ hỗn hợp hai axit trên thì thu được 10,752 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:

Câu hỏi: 52276

Câu hỏi số 32:

Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỉ lệ mol 1: 1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là:

Câu hỏi: 51024

Câu hỏi số 33:

Đun hỗn hợp ancol gồm CH3OH và các đồng phân của C3H7OH với xúc tác H2SO4 đậm đặc ( ở 1800) có thể tạo thành bao nhiêu sản phẩm hữu cơ?

Câu hỏi: 51013

Câu hỏi số 34:

Cho 12,4 gam chất X có công thức phân tử C3H12N2O3 đun nóng với 2 lít dung dịch NaOH 0,15M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được chất khí Y làm xanh quỳ ẩm và dung dịch Z. Cô cạn Z rồi nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Câu hỏi: 51012

Câu hỏi số 35:

 Cho các phát biểu sau về cacbonhiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c)  Trong dung dịch, glucozơ và saccorozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e)  Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(f)   Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là:

Câu hỏi: 50946

Câu hỏi số 36:

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là:

Câu hỏi: 50906

Câu hỏi số 37:

Hỗn hợp G gầm hai anđehit X và Y, trong đó MX < MY < 1,6MX. Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho 0,1 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu đượ 0,25 mol Ag. Tổng số các nguyên tử trong một phân tử  Y là:

Câu hỏi: 50902

Câu hỏi số 38:

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 70%, hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra bằng 2 lít dung dịch NaOH 0,5M ( D = 1,05 g/ml) thu được dung dịch chứa hai muối với nồng độ là 3,21%. Giá trị của m là:

Câu hỏi: 50886

Câu hỏi số 39:

Cho m gam ancol no, đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít H2. Oxi hóa m gam ancol này một thời gian, sản phẩm thu được (gồm anđehit, axit, ancol dư và H2O) lại cho tác dụng với Na dư thấy thoát ra 4,48 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Hiệu suất chuyển hóa ancol thành axit là:

Câu hỏi: 49921

Câu hỏi số 40:

Đun nóng 1,91 gam hỗn hợp X gồm propyl clorua và phenol clorua với dung dịch NaOH loãng, vừa đủ, sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu được 1,435 gam kết tủa. Khối lượng phenyl clorua trong X là:

Câu hỏi: 49889

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com