Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - ete

Đây là chương cơ bản quan trọng, nó là nền tảng của mọi bài toán hóa hữu cơ.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

X là dẫn xuất đibrom sinh ra khi cho isopentan phản ứng với brom có chiếu sáng. Thủy phân hoàn toàn X cho hợp chất hữu cơ đa chức Y hòa tan được Cu(OH)2. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của Y là

Câu hỏi số 12:

Cho các phát biểu sau:(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 660C.(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic.(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol.(4) Phenol tan tốt trong etanol.(5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ.(6) Nhóm OH phenol không bị thế bởi gốc axit như nhóm OH ancol.Có bao nhiêu phát biểu đúng ?

Câu hỏi số 13:

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14O mà khi đun với H2SO4 đặc ở 1700C luôn cho anken có đồng phân hình học cis – trans ?

Câu hỏi số 14:

Phenol (C6H5-OH) tác dụng được với những chất nào trong các chất sau: (1) Na ; (2) NaOH ; (3)HCl ; (4) NaHCO3 ; (5) dd Br2 ; (6)CH3COOH; (7) HCHO; (8)(CH3CO)2O

Câu hỏi số 15:

Đun 1 mol hỗn hợp C2H5OH và C4H9OH (tỷ lệ mol tương ứng là 3:2) với H2SO4 đặc ở 140oC thuđược m gam ete, biết hiệu suất phản ứng của C2H5OH là 60% và của C4H9OH là 40% . Giá trị của m là

Câu hỏi số 16:

Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại ancol thì tỉ lệ nCO2 : nH2O tăng dần khi số nguyên tử C trong ancol tăng dần. Công thức của dãy đồng đẳng ancol là:

Câu hỏi số 17:

Đun nóng 10,71 gam hỗn hợp X gồm propyl clorua và phenyl clorua với dung dịch NaOH loãng,vừa đủ và đun nóng, sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu được 8,61gam kết tủa, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng phenyl clorua có trong hỗn hợp X là

Câu hỏi số 18:

Cho hỗn hợp X gồm ancol benzylic, metanol, propenol và etilen glicol tác dụng hết với Na thuđược 1,344 lít H2 (ở đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,048 lít khí CO2 (ở đktc) và 5,58 gam H2O. Giá trị của m là

Câu hỏi số 19:

Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm 1 axit cacboxylic, 1 andehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với Na dư, thu được 0,504 lít khí H2 ở dktc. Phần 2 cho phản ứng tráng bạc thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là?

Câu hỏi số 20:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO2 ở đktc và 9,9 gam H2O. Nếu đun nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên thì tổng khối lượng ete thu được là?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com