Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - ete

Đây là chương cơ bản quan trọng, nó là nền tảng của mọi bài toán hóa hữu cơ.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C3H5Br3 là 

Câu hỏi số 42:

Cho sơ đồ phản ứng: 

 

Tên gọi của Z là:

Câu hỏi số 43:

Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

(a)    Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b)    Phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c)    Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d)    Phenol phản ứng được với dung dịch K2CO3 tạo ra CO2.

(e)    Phenol là một ancol thơm.

Số phát biểu đúng là 

Câu hỏi số 44:

Cho sơ đồ phản ứng: 

 

Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức cấu tạo thu gọn của Z là 

Câu hỏi số 45:

Hợp chất thơm X có công thức phân tử C7H8O2; 1 mol X phản ứng vừa đủ với 2 lít dung dịch NaOH 1M. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là 

Câu hỏi số 46:

Cho 6,9 gam một ancol đơn chức phản ứng với CuO đun nóng, thu được chất rắn A và 9,3 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị m là

Câu hỏi số 47:

Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, thu được m gam Ag, giá trị của m là

Câu hỏi số 48:

Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tac dụng với khí clo (theo tỉ lệ mol 1:1 ) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là 

Câu hỏi số 49:

Hiện tượng thí nghiệm nào dưới đây được mô tả không đúng?

Câu hỏi số 50:

Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag. Giá trị của m là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com