Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Đây là loại bài tập cơ bản về dòng điện xoay chiều và sẽ có trong các đề đại học và cao đẳng.

Bài tập luyện

Câu 21: Cho đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở nối tiếp tụ điện. Các giá trị điện áp hiệu dụng: hai đầu mạch U, hai đầu cuộn dây Ud, hai đầu tụ điện UC. Điện áp hai đầu mạch và hai đầu đoạn dây lần lượt lệch pha \varphi và \varphi _{1} so với cường độ dòng điện trong mạch. Chọn hệ thức đúng: 

A. U sin ( \varphi _{d} + \varphi ) = UC cos \varphi _{d}

B. Usin ( \varphi _{d} + \varphi ) = Ucos \varphi

C.  U cos \varphi _{d} = Ucos \varphi

D. U2 = Ud2 + UC2 – 2UoUC cos \varphi _{d}

Câu 22: Đặt điện áp u = 220\sqrt{2} cos( 100 πt ) V vào hai đầu đoạn mạch có R = 100 Ω, cuộn cảm thuần L = 318,3 mH và tụ điện C = 5,921 μF mắc nối tiếp. Trong một chu kì khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng:

A. 20 ms

B. 17,5 ms

C. 12,5 ms

D. 15 ms

Câu 23: Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm R = 60 Ω, L = 286,5 mH, C = 106,1 μF. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 120cos( 100 πt + \frac{\pi }{3} ) V, t tính bằng dây. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

 

A. i = \sqrt{2} cos ( 100πt + \frac{7\pi }{12} )

B. i = \sqrt{2} cos ( 100πt + \frac{\pi }{12} )

C. i = 2 cos ( 100πt + \frac{\pi }{12} )

D. i = 2 cos ( 100πt + \frac{7\pi }{12} )

Câu 24: Đặt điện áp u = 75\sqrt{2} cos ωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện Co = \frac{100}{\pi } μF và hộp đen X mắc nối tiếp. X là đoạn mạch gồm hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Khi ω = 100π (rad/s) , dòng điện trong mạch có biểu thức I = cos ( 100πt + \frac{\pi }{4}) (A). Để công suất của mạch có giá trị cực đại, ω bằng:  

A. 100π rad/s

B. 300π rad/s

C. 200π rad/s

D. 100\sqrt{2} π rad/s

Câu 25: Một máy biến áp lý tưởng dùng trong quá trình tải điện đặt ở đầu đường dây tải điện ( nới đặt máy phát ) có hệ số biến thế là 50. Điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp lần lượt là 100 V và 5 A. Biết công suất hao phí trên đường dây bằng 10% công suất truyền đi. Độ giảm thế trên đường dây và công suất truyền tải đến nơi tiêu thụ điện lần lượt là bao nhiêu?

A. 4450 V; 500 W

B. 5000 V; 40 W

C. 0,5 kV; 450 W

D. 500 kV; 405 W

Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i và I, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch; uC, uR tương ứng là điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu điện trở, \varphi là góc lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch: \varphi = \varphi _{ui} . Hệ thức nào sau đây sai?

A. (\frac{u_{C}}{Z_{C}})^{2} + (\frac{u_{R}}{R})^{2} = Io2

B. I = \frac{U_{0}}{\sqrt{2(R^{2}+Z_{C}^{2})}}

C. sin \varphi = \frac{-Z_{C}}{\sqrt{R^{2}+Z_{C}^{2}}}

D. uR2 + I2ZC2 = u2

Câu 27: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm và tụ điện, mắc vào mạch điện này một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. Người ta điều chỉnh giá trị của biến trở đến khi công suất của mạch là 100\sqrt{3} W thì khi đó dòng điện trễ pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch góc \frac{\pi }{3}. Tiếp tục điều chỉnh giá trị của biến trở sao cho công suất của mạch cực đại. Giá trị cực đại của công suất là:

 

 

 

 

A. 300 W

B. 100\sqrt{3} W

C. 200 W

D. 250 W

Câu 28: Công suất tức thời của dòng điện xoay chiều:

A. Luôn biến thiên với tần số bằng hai lần tần số của dòng điện.

B. Có giá trị trung bình biến thiên theo thời gian

C. Không thay đổi theo thời gian, tính bằng công thức P = Iucos\varphi

D. Luôn biến thiên cùng pha, cùng tần số với dòng điện.

Câu 29: Một đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ., cuộn dây có điện trở r. Tụ C có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp UAB = Uocos ( ωt + \varphi ). Thay đổi điện dung đến giá trị ZC = Z­L, khi đó điện áp hiệu dụng trên phần nào của mạch đạt cực tiểu?

A. UMB trên đoạn MB

B. UMN trên cuộn dây.

C. UAN trên đoạn AN.

D. UAM trên điện trở thuần.

Câu 30: Khi đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào cuộn sơ cấp thì điện áp thứ cấp là 20 V. Khi tăng số vòng dây cuộn thứ cấp 60 vòng thì điện áp thứ cấp là 25 V. Khi giảm số vòng dây thứ cấp 90 vòng thì điện áp thứ cấp là: 

A. 17,5 V

B. 15 V

C. 10 V

D. 12,5 V

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com