Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Đây là loại bài tập cơ bản về dòng điện xoay chiều và sẽ có trong các đề đại học và cao đẳng.

Bài tập luyện

Câu 1: Đặt vào 2 bản tụ điện có điện dung C= \frac{10^{-4}}{3\pi } F một hiệu điện thế xoay chiều thì dòng điện xoay chiều di qua tụ có biểu thúc i = 2√2 cos(100IIt + \frac{\pi }{3}) (A).Trong các biểu thức dưới đây ,biểu thức nào đúng với biểu thức của hiệu điện thế ở hai đâu tụ điện   

A. u=600√2cos(100IIt + \frac{\pi }{6} ) V   

B. u=600√2cos(100IIt - \frac{\pi }{6} ) V   

C. u=600cos(100IIt - \frac{\pi }{3} ) V   

D. Một biểu thức khác

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u = U0coswt có U0 không đổi và w thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi w thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi w = w1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi w = w2. Hệ thức đúng là :

A. {omega _1}.{omega _2}=frac{1}e_LC

B. ω12=frac{2}e_LC

C. ω12=frac{2}{sqrte_LC}

D. {omega _1}.{omega _2}=frac{1}{sqrte_LC}

Câu 3: Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC , phát biểu nào sau đây sai?

A. Nếu là đoạn mạch điện xoay chiều RLC song song thì luôn có thể dùng phương pháp tổng hợp dao động điều hoà cùng phương cùng tần số để tìm mối liên hệ giữa cường độ dòng điện  hiệu dụng chạy qua đoạn mạch và cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua từng phần tử.

B. Nếu là đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp thì luôn có thể dùng phương pháp tổng hợp dao động điều hoà cùng phương cùng tần số để tìm mối liên hệ giữa hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch và hiệu điện thế hiệu dụng trên từng phần tử.

C. Công suất tiêu thụ trên cả đoạn mạch luôn bằng tổng công suất tiêu thụ trên các điện trở thuần.

D. Công suất tiêu thụ trên cả đoạn mạch luôn tăng nếu ta mắc thêm vào trong mạch một tụ điện hay một cuộn dây thuần cảm.

Câu 4: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm. Bỏ qua điện trở của máy phát. Khi roto quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1(A) . Khi roto quay với tốc độ 3n vòng phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là√3 . Nếu roto quay đều với tốc độ 2n vòng phút thì cảm kháng của đoạn mạch là:

A. R/√3

B. 2R√3

C. R√3

D. 2R/√3

Câu 5: Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 20kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H1 = 80%. Coi công suất truyền tải ở trạm là không đổi, muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến  H = 95% thì ta phải

A. Giảm hiệu điện thế xuống còn 5kV

B. Giảm hiệu điện thế xuống còn 10kV.

C. Tăng hiệu điện thế lên đến 80kV.

D. Tăng hiệu điện thế lên đến 40kV.

Câu 6: Mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là u=Uosin(100πt) (V), với L =\frac{2}{\pi }H. Mắc ampe kế có điện trở không đáng kể vào hai đầu cuộn dây thì thấy công suất của mạch vẫn không thay đổi. Điện dung của tụ là

A. \dpi{100} \frac{10^{-4}}{\Pi } F

B. \frac{10^{-4}}{\pi }\muF

C. \frac{10^{2}}{\pi }F

D. \frac{2.10^{-4}}{\pi }F

Câu 7: Mạch điệnAB gồm R, L, C nối tiếp, uAB = √2U cosωt. Chỉ có L thay đổi được. Khi L thay đổi từ L=L1=\frac{1}{\omega ^{2}C}  đến L=L2=\frac{\omega ^{2}C^{2}R^{2}+1}{\omega ^{2}C^{2}}  thì

A. cường độ dòng điện luôn tăng.

B. tổng trở của mạch luôn giảm.

C. hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm luôn tăng.

D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ luôn tăng.

Câu 8:  Mạch điệnAB gồm R, L, C nối tiếp, uAB = U cosωt. Chỉ có ω thay đổi được. Giá trị hiệu dụng của điện áp ở hai đầu các phần tử R, L, C lần lượt là UR; UL; UC. Cho ω tăng dần từ 0 đến thì thứ tự đạt cực đại của các điện áp trên là

A. UC; UR; UL.            

B. UC; UL; UR.

C. UL; UR; UC.            

D. UR; UL; UC.

Câu 9: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AMB có tần số 50Hz. AM chứa L và R = 50√3 Ω. MB chứa tụ điện C = \frac{10^{-4}}{\pi }F. Điện áp uAM lệch pha \frac{\pi }{3} so với uAB. Giá trị của L là

A. \frac{\pi }{3}H

B. \frac{1}{\pi }H

C. \frac{1}{2\pi }H

D. \frac{2}{\pi }H

Câu 10: Trong quá trình truyền tải điện năng một pha đi xa, giả thiết công suất tiêu thụ nhận được không đổi, điện áp và dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 15% điện áp nơi tiêu thụ. Để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần cần tăng điện áp của nguồn lên

A. 7,8 lần.                           

B. 10 lần.                         

C. 100 lần.                              

D. 8,7 lần.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com