Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

- Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2.

- Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư.

- Sục H2S vào dung dịch CuCl2.

- Sục H2S vào dung dịch FeCl3.

- Cho Fe2O3 vào dung dịch HI.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa khử là   

Câu hỏi số 12:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4  loãng.

(b) Cho ancol etylic phản ứng với Na

(c) Cho metan phản ứng với Cl2 (as)

(d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3trong NH3dư, đun nóng.

(e) Cho AgNO3 dư tác dụng với dd FeCl2

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

Câu hỏi số 13:

Cho lần lượt các chất : FeCl2, FeSO4, Na2SO3, MgSO4, FeS, KI lần lượt vào H2SO4 đặc, đun nóng. Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

Câu hỏi số 14:

Cho phản ứng: Na2SO3   + KMnO4  + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

Câu hỏi số 15:

Cho dung dịch X chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng) lần lượt vào các dung dịch: FeCl2, FeSO4, CuSO4, MgSO4, H2S, HCl (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

Câu hỏi số 16:

Trong phản ứng: K2Cr2O7  + HCl → CrCl3  + Cl2  + KCl  +  H2O Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

Câu hỏi số 17:

Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.                             (II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.     (III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước. (IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.  (V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là

Câu hỏi số 18:

Cho các chất riêng biệt sau: FeSO4, AgNO3, Na2SO3, H2S, HI, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

Câu hỏi số 19:

Cho các phương trình phản ứng sau:     (a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.                    (b) Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O. (c)2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.    (d) FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S.            (e) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2. Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion H+ đóng vai trò chất oxi hóa là

Câu hỏi số 20:

Cho các chất ancol etylic, anđehit axetic, anhyđrit suynfuarơ, hyđrogen peoxit, kali pecmanganat, anhyđrit cacbonnic, sắt 2 sunfat. Có bao nhiêu chất trong số trên vừa có tính oxy hoá vừa có tính khử

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com